Arts & Architecture

Onko Trump kuin Nixon The Ulkopolitist

Description
Onko Trump kuin Nixon The Ulkopolitist
Published
of 12
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
  KIRJOITTANUT | 16.9.2016  | | | Ovatko Donald Trump ja Richard Nixon samasta puustaveistetty vai eivät? Kuva:Flickr/Gage Skidmore &Flickr/Cody McComas.  Elmo Rissanen opiskelee European Studies-maisteriohjelmassa Helsingin yliopistonvaltiotieteellisessä tiedekunnassa. Hän on kiinnostunut erityisesti Yhdysvaltain Euroopan-politiikankehityksestä. Donald Trumpin vaalikampanjan yhteydessä sekähänenomassa leirissään ettävastapuolella on innostuttu nostamaan esille yhtäläisyyksiä Trumpin ja presidentti Richard Nixonin välillä. Trumpin       Sivu1/14VIERASKYNÄ: Onko Trump kuin Nixon? | The Ulkopolitist3.9.2018https://www.ulkopolitist.fi/2016/09/16/vieraskyna-onko-trump-kuin-nixon/   entinen kampanjapäällikkö Paul Manafort yrittikorostaa yhtäläisyyksiä Trumpin vaalikampanjan jaNixonin vuoden 1968 presidentinvaalikampanjanvälillä.Nixon julistautui tuolloin ”lain ja järjestyksen” palauttajaksi ja vetosi erityisestivalkoiseen keskiluokkaan. Trump haluaisi omaksuatuon saman roolin, joka oli niin menestyksekäs 48vuotta sitten. Trumpin ja Nixoninpuoluekokouksissaan pitämät puheet olivatkuitenkin hyvin erilaiset ja ovat hyvä osoitus näidenkahden miehen välisistä eroista muun muassapoliittisen kokemuksen saralla. Myös ulkopolitiikassaTrumpin ja Nixonin välillä on jotain samaa, muttapääosin näiden kahden miehen käsityksetmaailmasta ja oikeasta ulkopolitiikasta Yhdysvalloilleovat täysin erilaiset. Nixonin ulkopolitiikkamuodostaakin mielenkiintoisen vertailupohjanTrumpin esittämille ajatuksille.Trumpilta näyttää ensinnäkin puuttuvan Nixonintyyli ja kaunopuheisuus, eikä Nixon turvautunutkampanjansa aikana Trumpille tyypilliseensuoranaiseen pelotteluun. Nixon ei myöskäänkoskaan kampanjapuheissaan viljellytsalaliittoteorioita, mikä oli aluksi iso osa Trumpinkampanjaa. Voi varmuudella myös sanoa, että Nixonymmärsi paremmin ulkopoliittisia haasteita ja Sivu2/14VIERASKYNÄ: Onko Trump kuin Nixon? | The Ulkopolitist3.9.2018https://www.ulkopolitist.fi/2016/09/16/vieraskyna-onko-trump-kuin-nixon/   poliittisen järjestelmän toimintaa kuin liikemiesTrump.Toisin kuin Trumpilla nyt, vuonna 1968 Nixonilla oli jo takanaan pitkä poliittinen ura ensin Yhdysvaltainkongressissa ja sitten vuosina 1953–61varapresidenttinä. Siten hänellä oli myös paljonkokemusta puheiden pitämisestä sekä äänestäjilleettä valtionpäämiehille. Nixon muun muassa sparrasiNeuvostoliiton johtajan Nikita Hru š t š ovin kanssaniin kutsutussa “keittiöväittelyssä” vuonna 1959.Varapresidenttinä Nixon teki myös paljonulkomaanvierailuja, ja 60-luvulla ollessaan ilmanvirkaa hän matkusteli paljon ja tutustui monien erimaiden poliittisiin ja yhteiskunnallisiin oloihin.Nixon kiersi tuolloin kaikki maanosat. Hän vierailimuun muassa Israelissa tutustumassa Lähi-idäntilanteeseen ja kävi Romaniassa keskustelemassaNicolae Ceau ș escun kanssa. Vuonna 1968 hänelläolikin selvä käsitys Yhdysvaltainkansainvälispoliittisesta toimintaympäristöstä janiistä haasteista jotka odottivat presidenttiä.Nixonia voi myös pitää huomattavasti joustavampana sosiaalisissa kysymyksissä verrattunaTrumpiin ja moniin muihin nykyrepublikaaneihin.Nixonin edeltäjä Lyndon B. Johnson ajoi omallakaudellaan läpi merkittäviä sosiaalisia uudistuksiakuten sairasvakuutuslain. Toisin kuin valtaosanykypäivän republikaanipoliitikoista, Nixon ei Sivu3/14VIERASKYNÄ: Onko Trump kuin Nixon? | The Ulkopolitist3.9.2018https://www.ulkopolitist.fi/2016/09/16/vieraskyna-onko-trump-kuin-nixon/   vastustanut tällaisia sosiaaliturvan parannuksia jaomalla kaudellaan hyväksyi lain, joka laajensisairausvakuutuksen kattavuutta. Monet unohtavatnykyään, että Nixonin hallinto teki myös merkittäviäparannuksia ympäristönsuojelun saralla, ja perustimuun muassa Ympäristönsuojeluvirasto EPA:n.Nixonin voi sanoa tehneen enemmän ympäristöneteen kuin yksikään republikaanipresidentti hänen jälkeensä. Vaikka näiden uudistusten läpiajontaustalla oli Nixonilla pikemminkin poliittisenkannatuksen lisääminen kuin varsinainen huoliympäristön tilasta, ero republikaanien tänä vuonnavaaliohjelmassa esittelemään ympäristöpolitiikkaanon valtava.Nixonin ja Trumpin vertaaminen osoittaa myöskuinka paljon oikealle republikaaninen puolue onsiirtynyt 48 vuodessa. Aikanaan Nixon miellettiinpuolueensa maltillisiin, mutta republikaaneihinkuului tuolloin vielä paljon liberaalimpia, niinkutsuttuja Rockefeller-republikaaneja. Viimehelmikuussa esivaalien aikanaWashington Examineruutisoi, kuinka Trump oli republikaaniehdokkaistaselvästi liberaalein, ja puolueen ehdokkaanaliberaalein 20 vuoteen.Myös eräät Trumpin kriitikot ovat löytäneet paljonsamaa hänen ja Nixonin väliltä. Kolumnisti TrevorTimm esitteliThe Guardianin kirjoituksessaan eräitähyvin huolestuttavia yhtäläisyyksiä. Timm nostaa Sivu4/14VIERASKYNÄ: Onko Trump kuin Nixon? | The Ulkopolitist3.9.2018https://www.ulkopolitist.fi/2016/09/16/vieraskyna-onko-trump-kuin-nixon/   esille muun muassa mediavihamielisyyden: samoinkuin Trumpin, myös Nixonin vaalikampanjaansisältyi hyökkäyksiä ja uhkauksia vihamielisiäpidettyjä sanomalehtiä kohtaan. Eräät journalistitpäätyivät myöhemmin paljastuneelleNixoninvihollisten listalle, jolta löytyi myös muun muassaammattiyhdistysliikkeen johtohahmoja sekänäyttelijä Paul Newman. Timm pitää myöstodennäköisenä, että jos Trump voittaa vaalit hänNixonin tapaan tulee käyttämään hallintokoneistoapoliittisten vastustajiensa vainoamiseen ja pyrkii”puhdistamaan” hallinnon edeltäjänsä nimittämistävirkamiehistä.Nixonia ja Trumpia näyttää yhdistävän myös tietty joustavuus poliittisten kantojen suhteen. Tässämielessä molempia voi pitää pragmaatikkoina, joidenpolitiikka muuttuu tarpeen mukaan, erityisestivaalimenestyksen saavuttamiseksi.Trumpin kannatmuun muassa koskien siirtolaisuutta, veroja jaminimipalkkaa ovat liikkuneet merkittävästivaalikampanjan aikana. Saavuttaakseen voitonvuoden 1972 vaaleissa myös Nixon muuttipolitiikkaansa monella saralla. Yllä mainitunympäristöpolitiikan lisäksi erityisesti talouspolitiikansarallaNixon oli valmis kokeilemaan uusialähestymistapoja työllisyyden parantamiseksi. Sivu5/14VIERASKYNÄ: Onko Trump kuin Nixon? | The Ulkopolitist3.9.2018https://www.ulkopolitist.fi/2016/09/16/vieraskyna-onko-trump-kuin-nixon/ 
Search
Tags
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x