Economy & Finance

Os fruetos da corrupção

Description
Drctr EDMUND nn N 365 CRRE D MNH s nsss sslgnnts, cujs sssgnturs trn nst z, pds rfr pr vtr ntrrupçã n rss d flh Cntnus rcbr prt ds ssgnturs pl crr, vls psts u crts glstrds U nn Ss zs 30S $000 FEST DS RVRES
Published
of 6
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
Drctr EDMUND nn N 365 CRRE D MNH s nsss sslgnnts, cujs sssgnturs trn nst z, pds rfr pr vtr ntrrupçã n rss d flh Cntnus rcbr prt ds ssgnturs pl crr, vls psts u crts glstrds U nn Ss zs 30S $000 FEST DS RVRES Qun s prtntss nns d gnt lé r, vls nfundns, rrgnts lvntds, vr brjr lng s rnss plgs nuncv u Srs 0v un, clss gnt jzn n ccnt, scrtnu-s, s lhs l strnh rl stntd, nt u splnr tnh vd vrdur, u pnrn ggntsc, n lrg plht Crr rrr ur flu d lnz pln cp vr d flrst sculr vrg E, ss gnt vlh, nss trr nv, lcn- prunt prcvd, c u scrlg qn prfn lgu cs ytrs snt nrt d unpr rcur, l-lh qusln, ptnt s pucs, v ssn sgrs quu vst lbrgv, frçn rcsss, tdnt, ps, nu strtég pgus ssdn n ggnt, rcur, vls cncvs, cbrn nv spunt str qn lstrr n rs nr cn E, nv, us sbr utrs, ps, prtr ás plgs cns, nvs nu9pssntuprnbs vnhrrs, pldns n cruzd nv, Mu, clss r návl; r u pln ns trr vrg rj pt sbr xtns bs lvcuts rs qu r cr rn!t plx, nhs prnnnt, sluçn bj Nss plnl, qu gr&-clss, ts puc-, cnqustr r, u n utr v, dr cr dlut s rs nr, l d pt, strll frn rubrs ju-,-burnts lygns Nsss rs xcnss, prcn stérs, lc lulu plr s nlç bunlh,gu brt frvrs, bnhn s -/H grry tçs d lg U ncst lcntld grst, sucdn & svn U cnt ggntsc nvlv clss nu c fx scun! flhgns vrs, ntrnçd lcds trs trncs nrs prflls, f, pr ló, u lé ds brds tgrsts s brrncs, s stnd flrst, ns, pntrávl, nystcrlsn, nsnbrn s vlls, crff pucnrs, c tntáculs ntrnvs u plv ncncbívl, t dutv pl pln, gurdn 4 sbr ds prtctrs, nss rr águ cry tllu s rgts turvs cns águ c Dps, cps, pls, dds fuhrh grn vgrds, sudn-s c tpt vurs, prcnnnt vgntrlntv crç tíd crv v f td ss xtcus&, s bc grn r qn ságu nrt, té utr r grn qn «Tsbcn sul; n lng ss rl lvlntnt qn r, sluçn bj, n pldã trrs ntulrs, n l-trv uvstrs ds ílrcsts sb cn luz ds cupunhs, pulullv n fun rus sd tnpy pss, cnlcn n, hnld ds prs u s bl Srcccupd tnlnt n l suspns s rs cjur gurny lgr qu prngu rv v r vls, sunsurn qn sgn cttú Jqn tc v sul ; urts lr jró qu lgrtl sbr lht flutuut upfls suury qu lstr pr brnur d pr rguyn guryb lst qu stp pucy psrd tô» s rs, tu v r n sul fl ds l nturs Pré, cnt nv chgu ptr xtns ft lvlntnt ns pr fcu d nchs scurs, s hbtpntlld -b s nvsrs; Unh snv ds csts brutlnt brd c s rntruls rsts ds frtlzs Flr, tnll fcund ds flrsts, vrtu prrs lgrs qu rès brnc, srvr ss nvsr vluu-»» f, c u frgur scln u brrnc, brnbn- n fx qn c u lbvv h cng clss ;, pucs, v glgn pln c pyg», prtn r ggnt h rjnt s n trncs sculr,, u cd glp ch qn úscul pss» nvsr clu u ch trlstnhn rrs n brs d srr K brl gurr qun s cuquslr ndígn t p u frr nnch s n fg dnl«,rnhc s flu tqurs ds «-, flchs, nd cntr s bls bnb, lfttlcddn dn sus rc nd pd«cntr pnrbtllr d pólvr trbuc n pnnt rgz s sus tsps n rnstu ç tpxrru «td frstr -l\ «nft! rcnt trtâ, v utur»»u grç», prd J cáld svnr rl ljnfrd PrKust Plrr fõr fgurr ns lnd slvgns tè qu lndpprccw ru tlnrçf l d rç hbtr Ur»l urgn lbr» strn d pátr prtv clss V« , pnc puc, rn lrf tng flrtl lh nvlv s nn-; uns p ntrt, ru bt, t rj ch»â«tbn dust vlh d flrst, q n tnrn» qud, ng s tnt plnts qn prtctr c brg;, ch pup, crttf tculs fc, Dpl fg, lluctr trrívl, rdu, nu d qu» nturz ccnuln n crrr t tl» K, n s rgur utrr n cdr sculr, pssnt tpucl nrl cp nnr», f drr tlç d cnns lcdtfstv», vgt s Unrs»gun0»t tnrdlh 4» nuls htt lh»! n prb grnd, lgnt «rv«pr cé rgur rlhudt frnjs r nv fnulb tnntru l«nu pr %» fr t lnhr pldl» tu ! V- c«cf»l »llyp srld 4;» --- bs r-- cu glds» M, fr fnc v rrr, pr r - n» nnh trr uur V nv, strur trs nsnst, r «ch pntrn prc c -» «-,-««tb t», u ttfuítív; rgní«r, tclxs fl V, rn!»tr»! fx bttnxrc UntfW E, lg p rrubd, vnç B-ntr jrgr \ f» ç ;-? - --» n;«cò f-j- r»r!»«vr s -, -; -- n-ítr r h «f, l» - ««- r ; - f!» r J d S t rr, n ddf tct«rd t lfrl rr u-,- ;» ;J-^ j«- --^««t í - -»- 4 trr, fru dtsruâv d g»»» v % kç stu- p«5 v ; - f MM vt v-bl!ct «^»«« B-! -, T«crrc í- l» Uc - -, 4 trt r Ex»«fS«tVtíB» y r» sss p -r^# é «wtrrt, E»«rt rs tsfs»«4 «cc}^» ÉsSj ts rü f?rtl gt-rç» v - SS»» r/ --, r-j^n «J Cnrsíb Tópcs Ntc s ttns tr \ =»»J»» SS » V fuí-- r» BTTENCURT R DE JNERSBBDÒ, 4 DE JUNH DE 902 brrlfdns pr cluv nd, pr brnn lr qn s fn sntr thrtr ntll vru ntr S J2,S grns Pr slnt d Rpublc trn pttu s ntcs «n, sbr rrndjrnt cr, lh lvu sr nstr Blv PLÍTC uvs «p cupu tbé ttnçfl ss xs brtur u rdt pr crrr pgnt spzs rvs á lgç Brsl, Lndrs SEVERDDE E ECM0M B fflc, dt crrnt, dríg sr nstr d Justç, vr publc n Crc Mns, xpõ Juz sccnl Mns Grs, tn sr dr prcurr frl r Sbrâ, brgtrnt, n quld fscl, ssstr â purçã ds lçõs prsnt vc-yrsnt d Rpublc, cnsnr ll Juz, s pd slctr u pss d v d Estrd Frr Cntrl, ll rspnr s, vst trtr-s srvç publc pss f slct cncd Ms tr, pré, cnclu Juz sccnl, f rcb rcld rpsçã n vlr 4$200, qu r c qunt ntv prç d pssg Nã ts pr qu cnsurr zl nrg, c dnstrçã d Cntrl rsguru s cfrs públcs ss sngr 4$200 Nu épc svríss cn, nqucbrntvl rld, n& pd s funcnrs públcs cnsntr nss frudçã S utr fss prcdnt d Cntrl, tr-lh- sérs cnts sr Jqu Murtlnh, nstr ntrnsgnt nstr, pár ê rs scr fznd publc Màs, qu nã pô xr cnsr strnhz é td ss rgz, s trtn dc u funcclnr d Justç vjv pr tv srvç publc, qun s trns d Cntrl nd rps snrs puts qn vã v, uns psss,sn uts lls, pr nã s rr sturr c rr úd, xg té s lhs dé crrs spcès nã s cprhn é rcusr-s c n cs sslgnl, u rprsntnt pdr judcár u pssg $200, qun fíls ntr- prntds c prsnt d Rpublc c lguns nstrs n& vj n Cntrl nã c t lux cnfrt, crrs spcs,, é lhr, s dspnr vnt Pr st, prc-ns qn ssst td rzã jnz sccnl Mns qun, n llndl fflc, ccntú «lrs nfrnt ntr s lrgnzs n snpt rsrv-s xcutv, cncn té trns spcès pr fsts ntstçss rgsj qulr, rstrcçã, qus suspts, qu nté frnt pr Judcár, s n css clrs srvç publc u dt d justç» Nã cnhcs rspst rfr fflc u sr Sbln Brrs Ms, sn nstr u gvrn t pr rsptr l fnr ntrss publc, é prvávl rspnd qn Cntrl nu b, qn pr tl spz n h vrb n rçnt Nd hvrá dr su rspst, s (r nsss trs dur lx, s lx Ms, n s crc Mns, s ns pr u rtg s Jn frlgu d4 nv str d nsrç& t gvrn d Rpublc rc pr Judcár Cnt hnr ju» -Unã rtnh nstllçt pr su justç frl, sln Est c hrs vgs, rcusn p trvlç gnt u sl, b ll vrgnh, tnt cbrr pr publc Ju prprtnu-lh» B ut puc cs pr u pr, qu tr d Cnsttuçã qupr Cngrss Ncnl prslnt d Rpnbl S rprsntnts s utrs prs ntã b ljs, st pr xcutv hbt plács d nçã, n dá n pss qn n& sj luxus crrng, n s Justfc s pr ndlclrl s chgu ngr u sl cnt, qud á tu lvd ssã Dcddnt, pr s ggs n gvrn, pr judcár, qu lhs flx s cts, nr s css u pr suspt Qun t plh ns lnnls xcutv, qu é pr qn dsp d frç, s ggs ncr ju c n ng, ns nã nvrt nstrunt su ín Vh frqnntt tttnçôs, rptds plcnlís, c qu s cprc n prt gurr tnrd, v pr td gttrt Gl Vldl HNTEM 0»r prsnt d Rpublc spcu r r nstr d gurr Fr sgns» «gulntcs crts Trnfrn s jrs ntôn Cctn d Slv Júnr 2 btlhã nfntr pr - d r Crnr McnJqu Mlchlr nç, lvv pr ucll btlhã; s cptã gstnh Mrnn Hnr ttvl d cpnh 3 btlhã nfntr pr 5- d s r Crls Pck d4 cpnh dst pr» «ll Estvr n plác gvrn,c vst r prsnt d Rpublc, s srs cptã r gurr Frncsc Crln, scn«l«f LW Mullr, Frdcrc ugust d Slvr Júnr Cctn Júnr sr prsnt d Rpublc ssgn sgunt crt U pt d ndustr «rícâ Subttnn ccr qns rwrn Cpnh NvjçU Vpr Mrnhã, «clutul \\U, bxr c crt ds rç dc SM pl «çunt» duful X vrs d lnh sul trt -;, frá c-»--» trs scls pl prt «r» rà pcjn ncul-» vgns l«tvducfcr lbr ccrkr «-rç nv«í nrl XV ccpsnh rtrá ntrr n twé v ttnpt é Nr^^ R Fnu^yb pr trf «v ntn, rstvnt ás crgs r tr rw s s nbv u Tnh rs V - pl prt àt T- tr shlr- d Blív str 4 tr M plác ttnsrty, c rfrcèff c SP»!Sítr d ut -xlrírs r-sttscüt ás çuç rtrrts à r»c4 W cntrt r^ rwsítc «trr! írk cr n «yb-;!rtí r pnd-s- rrcíf 43 sá--- fs T- rrctrj prstct utgjth ds r^t -2 íí-- r str -c cs sr ttf strcrw n rc HJE Dsc Ptrplls sr nstr d ngócs ntrrs, f Justç lspchr c sr prsnt d ftpublc Está srvç n rprtlçs cntrl d Plc sr 2 lg uxlr Pnblcns hj9 stl ttgur Equtlv Srcbn lfíth PvCs s b srtd rups futs pr hns, r- pzs crnçs Ru d Uruguyn n 2, squn lrg d Crc SECÇJtQ LVRE NSS NNVER5R0 NTE Rcr Drtlc-Grn fstvl bng s nrptr Gunb st s Jnlll Mh Sb cn pjs! Ntl n l», Pr lvr», «Vuvnh» Cvllr Rnnttn» pllnu sptnl cprt d bulrn Mn Htytt Luclndn - prt côc «Snrtrf é dd ü rnprnntuçâ, nst ép,n»t thtr, n rnpjrpcrá tr Elvr Cntt Pr FlunnsVr spctcul «ntnuc&u» fsts bcncb d rnd Lup Dstrr Gurd Nturn d Glr Crr 4«MnhS fnrn nhã n su prr nnvrsr, dc ntrnt us publc, nss jrnl, crn fct, pprcrd c su trl cpnt rfr crscnt sypth ns t trç tds s clsss p, nst prí curt ccnl d nss td jrnlístc, punh-ns vr, nã pupn scrfícs, crrspnr dgnnt clhnt gnrs rcs, N prns brslr, Crr d Mnhã» spr sr u órgã publcd nntnt rn, lv, ttrhnl, ntrssnt vr Dn xpnsã su ntcár, trtn crnhsnt s sus sçbs dvrss, Crr d Mnhã, prcur, s tp bln-s pls sgrs ntrsss pv, trr s sus rs crrnt d vd ncnl s fcts prn ttnç unvrsl sth ê, tlvt, r lnt t u jrnl rn, u flh dár, v, pl ntllgnt dspsçã d tér, ttrhr rrsstvlnt r B nã h prducçã, pr s brlhnt, cnsg sr ld qun prss pstsnt, crctrs gsts pl us cnstnt lrgs nns prt trl Crr d Mrnhã rc-ns r crnh D Eurp, n h puc stv drctr, studn s prgrsss prns n vlh cntnnt, cbs rcbr u trl typgrphc, rtístc cp, rtvlls c ds lhrs flhs prsnss nss dçã nhã v, sts crts, stsfsr ntrnt r, pls lhrnts nll tntrdusls crc v Crr d Mnhã grn prt tu prsprd Nã pdís, ps, scr scçã publcçõs rtrbuíds rrl tónd crukurd vrdfr nvd, pl xcllnct trl typgrpht rt prsrd d su ftur V publc, pl prr vt n R Jnr,vtr n prns dár s s lns spcns crctrs rt nuru», utd plvr trl typgrphc urpu dçã nhã nss jrnl, rpts, stsfrá ntrnt publc ntllgnt ns l DKPS d nl, Cntrl, fl000 lkt» pn», prttl r 90t 000 l ll rttu nstér lgçã «t xtrr xtrct d sntnç prfrd pl prstnt Trbunl Cvl Hburg cntr cddã brsllr nturlz Krl Schntlrs F pç hnt w rln t k Brn, à r uvr Hl, rrnnt {MMCM0l trj«frfn#t qn,ntt Rf ãlrãl \ prtnrl»«n cnb MtU ntr n ttssd LUrl S Lnl,xtrd ntc--,fru luçln brtnnlc prtcpu lnstr ds rlçft xtrrs nçã r Rgnl Cnstnt Snccu pr vlc-cnsul d ngrr, Mnss FUHEMES MSSS nt-,», hw, pr l B Mrlnft Crvlh, 4 S t n», d Htnn, «f - Jull ulrl t»l(s lf,mfr f K- í, «J Snl MnJ d St!»» ulrs «-» «tr»» 4 Sc «t r»,]» 3t Mtl Jth Dbr Ml pr 4 l M tr» n-, t-r- t- ff-^- 4r - Prr f-^ - d Pl, pr lnl Cl Crr 4 M» NTCSnS- D pll dr nlfcl c» Cr, â«4 cr 4»! «rtt 4 - r C pr cnlurt d J- l», d llnh sr br vn Trutlr, nstr Mnstr d llb rá rcb udnc spcl, p «r prsnt d Rpnblk, n d crrnt, hr d tr (-«, Msrr Hn Tl BR 5 -» - ; S -v» t T» - - ;-«ct- L K grj Nct -Dr Pr f,- r»-- ^, 2 r?r trnst, cntnár grn rr scr Lccrdr crl Rkbrd, rcbln Prs, prv-;;,-»-- pl ftrtrx -»= Frct HMslS» í Ü Ktp-j rlést Tbst, prcn «s Wlbnt lg t» -- tâtp - V édc»»- r-»b-«prt d», Ts cr ÍB, «Ugcu- trç», Vgrp» d Lwdr» y ~ prgár n 2 â ssú 9J2,» ^rtt^rt 4» C- fr Dtpl» d tr xrc, pr jws ts-»-, ----«, «--? pr s ^-t t t 3f? zrztzl?^y- St P tf, trt««r»ç- --; cuvr L-s«s«, íígds-t «s ts» Bw rncs n cllg Stnsls vlrlh r cnsur rbspdõ N bstnt, su suprr drt, rv H Qun, cnvdv- 695 prgr Ntr-Dn sr ntã prnunu sprtr grn nthuss Entr s rçs fúnbrs Lcrdr s brlhnts, ct-s s gnrl Drutf 0nnr, ptrt rlns; Frbn-Jnsn, bsp Nncy Lcrdr tu prt n rvtuçft fvrr, f pnt nbttuu Tcvll n Ácr Frncz íu nur nvul t brs hstórcs, phlphcs bsr-nphés Vr&»~t- íítz- lrc-n -» ts-jr-t-- r Lrrr C«HHrc ; c Âtr, t»~ sst- s trblh n «Crr d Mnhã», sjn ínrr nnvrsr d fnndç Srr st flh, ccrdr ndr rzr u ss nh, cçã grçs pr ss füz ntnt crn rlgs fíctnrs-á ás 0 [2 hrs, n r-ór d grj S Frncs Pul Pr ss ct nvd td s dstnts fíls vlhrs, d tê dstngu hnr su sypth CS fsnds prts d rn d Urnfnyn n 76 nd t n l ds bluss prts n6 000; rlnt u nhnh xs (llb qn nd n vlr «st tblclnt, n v prr «t ll qn s prprtár, tl fsn vrdr llquu(-» prtnt D vnrn sr cnslhr gnc 5»us Cunh GlvS rcbs sgunt crt llustrd rdcçã Crr d Mnhã Rg bséqu rctflr u ngn, ctt n ntc, hj u, d csã d Câr Cvl sbr cç& ntntd cntr s rãs Crd Nã f Scd S Vcnt Pul, d qul su prsnt, tntntu cç cntr s dgns rãs Crd, s sscçã S Vcnt Pul, scd ntrnt dstnt dll R, 3 junh 002» 6000 BTFTKH, 00(X prê r, r d Cnlár cr n pl dnhs PLC CRMNS KS CBPLS 0 dr Bulhõs Pdrr, ju» d Cr Crcl Trbunl Cvl Crnl, cncu hnt r hbs-crpus ptrd fvr 0 ndvdus, prss pr csã s Ús SUCCS0B nd hnt nã ns f ntrgu crtdã slctd chf plc lg Mr L ncntru rdgss su rór nvu nnt á rprtlcã Cntrl E? prvávl, pl», ns sj ntrgu hj cunt slct - à DNHER,-«llu» h Snrrln,- Trvss Thtr prst snlr Jl n, trs d Escl lythul S Pul JuryXnt-hnt tv lgrprnt Jury d cptl, Julgnt cptã Mnl Lps lvr, ntg ngcnt vu prnnt d prpgnd rpubllcn, ccus u tnttv rt cntr dr lfr Pujl, dvg nll fr 0 dr Pujl lxu uxlr justç n plnár, prvu ccusçã dr Frts Gurãs, urtr publc, trnu lbrn s plvrs brv lrnt Brrs, n rávl brlhnt btlh Rchul Brsl spr d c cupr su dkvkh ( lu nu gstrl rtg fr pl drmnlvctrlnj xclprdn glrs rnhr n justç kkh «jus cd u CUMPR 0 SRU DKVKH Prduzu brlhntnt fz nnt dvg fr st cptl, Jr Ubldn rl, f Sã Pul xprssnt fnr su g cpnhr lut» plítc», qu f bslv unnnt sntnç prduzu lhr prssã, prqn ccus gf grl stl vntnt cnu fct, lh ô put, nu nt xçã, qn lh tlhu lvr trlnçâ «gr RT NUVK-U-«nl» d r»u f p pnts Dvld «l lbrctl»«, ítlr W? r d Frncsc Xvr Escrv Rpu, Lsb sr ptrtn d rl é prtr u rlíquprt, Frncsc Xvr trs pr ntrgr u snhr hcpnhl fundr u tpl n pt vznh K hstr ss rlíqu Qun nn tnt»»ld Ml pr (M Mt trf BG4 f Hrt»»»rr»» ÜMttt, pr» d», «rj!l»f u d 9 rt ^ Pl rp M pu-tdf-, rn»! , pt Mn dmkbrv, fl í» t lull q»«lfm pdd trr-lh r l» thld q t tlv, tlw d t dlnt S«b-M JfK l---r F--n»» «t- rnl» u Httt fr l»t d»k»l d t»u wbr d qdd «p dustrv f!r«-r»» l» n» dldm 4 pr rd tvjt pwr tns vr d l- r tl Wntwt», n ««-hfrrttlprt ÉS lj» ful à M» \ nnvt\» pr^»»»- n Vn r»r»» q M ttr fr prr» S q 4 prtr rptfnk d t»v tr» prt f-cs»r r-?w d d tlss Ctrkf f U?r» «t 4 S, ftts jt tp f4 UèM, q» tn MC «,«t»-r--5 rs r»«ríír ftíttth, «%-~\ --«n wf^ffs f +,»»»» P»n-lf»l tru rnr 4 TtdC»? L»ü, tn 4 J»4 Mr d Ttr Md 4 ttn XSTt t rvq«wlw r l P 4 Ctr j» MstS rttl 4»qt-r Vr f c»í»cutl» q» U» 4»X! ( q-r» í«q du w««r «rp (-rnn--» t--, d r»- -r » d»-- ;» t tsff ptft X»»t»r,-- 4k tc d T»jí-» huf»»»?» r-%-, ( 4 4» «dr q-m r d Mr 4 crc f»«t tpr «r 4 JtS»%«r «lwí- 4!»-, ft4 hh Mrt 4»---»»- rr- ^; - ê 4 U tu, 4 KTrr n, pr frpc MVCS tpl «t n HJ-r Wr 4 B» T dr Ut f4 Wn ê strsr «TtupÊ& «t «rsh t é c«-sj Brfl Mf ^ vwt s-lr s r és tffmsps 4chrr;5s q«crrn r «stryés pr &rnl, s f «gtd-3 j-tv pnl, MTTS93 ntíí ííbsé s fruts d crrupçã cç s prts n rgn cnsttnl rprsnttv 6 ncssd ntld pr ts s spírts suprrs Nnhu pv rn,qu s rj pl grn l substntv sus drts, pr ss s tnh ndscutívl jus sr cnsr cvlz, pô ss dsscçã, pcn ssncl, ndspnsávl Srcndr Frpugnn rfrs, dvgn prnps, btn-s pl rystlz s, s prts sft ntds clvs ncssárs qulbr plítc scl b gvrn d cund Grs d dsscçã dés ntuts d ss, prcurn d qul rprsntr s ynthss s nhls d Nnçn, prts b» xprspft tngnt ds s^gurnçs l dn nv, l v sr spr plulu sgr drt publc prv pss pr, só v sr btd pl vctr nntrstvl suffrsó pô br á r xrcíc lgçã d sbrn ncnl n, pô n v prscndr nurs cç flslzr d nr, n pr hvr s vncd ns cícs «r pssívl s vr spld, uffcd xpuls rcnt lgsv pl trflnc scncrd xcutv ntrs, crns, puslân, vl, cvr, lnç B d tró d vnlldpr suffcr drt llbd dvrsár rspt drt plítc, ns pvs gvrns pl l, é u vrdr rlgã, ps ts s spírts suprrs st nvns d hj é véspr d nh, s us xpls, s plzts vtrs, prlfr s lstr spntnt n s ds ncnlds, grn duvd, fzn nscr scrnç, ntbn fé rtcn fg sgr rr ptrótc Entr nós, pr n rs clhr xps fr cs, n rgn pst hv prts rgrzs, s próprs rpublcns vr sus cnddts,vtrls ns urns, ntrr ssbrs n rcnt d rprsntçã ncnl l rl, grnt drt huvss ns cícs bt lr s suffrgs, fnd fflznt ppsçs prn & nss rfucçb plítc s ptrótc s lutr ds drcçs Vu Rpublc s flss rpublcns, nuns c s trnsfugs tds s crnçs, pssr-s d pçs gvrn, cnspurcn tp d Lbrd, fzn sus nvs pursslá» rnhss rc nfn ds cnscêncs, nvlcn nchs ngrs nlévs rcnt dvlnl sntuár prr ct st rpugnnt rlctur crc, nts s d l cnsttucnl, f sss flss crrps póstls rsgr Evnglh s nsss drts, substtun l rv pr ss trt frus trpzs, pr ssdg trflnc t ch rgulrnt-lv, vrdr cpênd sérs ttnts puddr plítc, Qus rl qu svnthtz n épc nvlc u ncnld Prv vt, n ntrvn, prtnt, ns stns d Pátr, pv brtlr «ls ntã fg hrrns s cícs s tl ns p drá ss» bchn sss trpuds vrnhs s prtrs, s glpns lítrs df s, su tp d trr u vv trst s lrs s snctculs - E 3 nns rgn nd n hu v tp pr pnsr n vrd rl, pr grntl- fflcznt c dsnçà drcnns N gvrn r Cps Slls, fld Brsl v pucs Sr ls tufr-s n pnubr d ldçã u pv ntr nj, sgrtç ttlngu su sntb, t ps flu nv ns lhs d s vrgnhs rrupçs, crrupçã prt, lstrv pls Ets, plgu nflznt td nçã brlslr Rngn su ys clcn stntrnt s ps s sbrs gnrss s nscrv n bnr gtd pl prt n pr d prpgnd urjn Rpublc npurcn prncíps sgrs ll ncrn, r Cps Slls rquntu n fru punhlu crlsgsnt crc brllr Prcurn, pr t s s, ssgnrr-s n pr ; nhbl, ncpz, pl rrc us cts, nfrntr ppsçã; s crtér, rntçf, ff, futl, s- cbdl stdst pr gvrnr c r, qu ls x? Srflcu cntsnt rpublcns dttntts, xplprs, nnts, ln- d tnunbf plítc trnn- grd dts n s d própr pátr, br qnl blr plúb d sn crrupçã lvr Dtlru nntnt prts brv, qun su vr ptrtc r cncrrr pr u sss rgnt vluçã ls s xtrss, p sr grnt futur sls grntc rtfq Mntnnl rgnl q Est», prcu ngvrnv cnt trcr crutn, spbcln frç-, trs gurd su sn Slv, vrdr tctfs^urs, sts vnt lgss d crc CJtt D qn frn gnóbl yn «r bnr ngr hrd prts; s n pv, r pp, n tnh s drt r pt fr ê l; vnt ds urss r rlgd ghnn, s pd ctrr-» trupbjr, Ulphr f gvrnr cddãs nj-rcpl d rç, brg t» 4 n d dslhw t n H rít d Uc» rçft trtcr tnt «just ÉM lfps t { ntr b Mstr b f ds- ptl4», çn rlg!- ésgsé trns s s d usõ-d» frrt» tu rvn lr uut ns âsmjwhâ ts «l vd r-- -tu? plítc, btrrs tc, rgst rv-- ç-, t f cs l vt, trj, KUnu FT3lr,»3-âf«t» drt t»t MMt» dô, rgrt tm tr j4- rcjr»-«- tr--» -«rrtr-, vql^tvw 3s«t»r», yr^ttstt ~«--», d g H#; - «-- 4, Grs \vz -»,»--7H-T-- 4 n ;t- t~ V-h ls-,»t-rr-» p tr- -=«, r«ss bj pr- - t«s -cjs èstrrrtç» STxssBs?- «r r» lvr jcs» smãs ^» tf t tscxé-ss l E stráç- âét wt S----»»-»» sr-- ;- d ts t; ----»; &-# -», fthu tk - -rs jsvt-; 4j--rf v;» Rdcçã Ru Mrr Césr n 7 cfrs públcs tu únc íyt d gvrn Dxs ps pbrc, v, rrun, vrdr st tllnc sér Sclnt, fst crruptr áx cju Brsl t vstfzst, d prns, pls subvnçõs ns, un scrd brrg, vv ffórcr, prcurn vnr pr qulr prç sr d su psçã, trcn cuprnt vr, s nfstçõs d ntllgnc ptrts pls luvnhs gnóbs pls ls nsulss prvs ncnts crctr cpsçã Mrlnt h rlnt sst tnt, prtcst tnhs t \ scndlss vnturs, qn u cptul ntr l bstrá pr cntr Nç& fst s lp Mur CGRRS Dsbrr Mr Vs Nv llucçü Gurrrs ntgs Nvd zt n Rúss r, qu st u nt qu s ncnlsts rcbrã fstvnt u crt prl b stnptr s drts dunrs prtçã zt, stn 4 flgrçã cuu ns bsps, strs grj grn pér scvt Est zt, xlusvãnt lvr bjct u cnsu, d lv nur Srtnt stblcnts rlgss splhs pr td Rúss rsturnt fs U sr vrdv & cnt Fgr Lndrs s c pr v rgr l r, h l n lgr pl ns n srvç ó b brt rsturnt d Câr s Dputs Pr u shllng t-s rfçs sgunt u frdávl nc crn ssd, btts, utr lgu, pfl j Escus srá ntr qu s p & vnt fzr r spz, s s rsc»hr sfl, ps qu s prçs, nlun ds bbds, s ódcs xtr ss s xplc qu durnt u ssf lgsv fss srvs n rsturnt prlntr cnt s l çs Nâ h ut lá stvr cn á s s Shwb, lbr drctr trusl ç, Thz Lutn rtuss prtr chá, hbrlln lrd Klvn Qutr lllnrs lçn pnc s s tstõs pr cbç N r nd bnl spctcul SCENC BRT prç pl pv t n, c cur grn nur lésts, dt, uts sccnlcs prprd qu ll t, dstnc, ttrhr utrs rps, dwn, rlnnt, prssnr gnçã ppulr F s spls ds nlgs, u s pr, rs prgs qn lh ncntrr f rnlr trnur cnjug, rnn unr s csc suns un ntít dvrc chv tbé qn prtln u pdç n, s dus pss trl sg, d un, u frgnt, pd ntr-s cuncçã, pr l lng stvss Ms tu ls ó fnts Vr ps spírts crt vlr, prnrr hr ppllç tlrptlcs n pu nt xtrrdnárs Cd u pré, scbrn nvs utlllds Plín dz qn n r gnfl pr s nçs lhs, ppl l P pr s durs Dtscrl lbr Gln sptsrn u nu, rrndn- c purgtlv, pr vcur s hurs spsss s lnchllc, Prl, spr prtxt n srv pr ttrhr, chv ll ttrhl lnv tt lng lst nfrld plnsl s rrlnts sngüíns u lyphtlc prtnlrs ás ulhrs; drr, t dvr hrrgs, s ftuxtts s lhs, s uvs, nrl br; hydrpt, rll, hgs, flstuls s ulcr»; «vprs», spss, ttn, hy«tr Pu fv pr r rst d pthlgl ntrn xtrn Pl nd ss, st tã lng nursç& ntrt édcs jntr nvs bsrv çô»«, cd qnl l fntstst Vu fnl Mr, clru tr ch n crp hun n frç ttrrçã nálg á n, ru jnfí) n, n cntnuu usr cntr rhtt, nvrtgs, tur, t Sb-s, pré, Msr scrdtu rpdnt C tu crdt pssl, rrstu d tds s «u thr prtr tn tp, lth nt rrs btrvçd, tpl nt», uprc dn qun qun, lll nt Nngn lh» dv prtânc dc frncês, Burq, chn ppllcçá pr qus t» t tc n yt qn ll s chu r,, t-» (frptn, ná pd xr d cbrlr prg dcqn pr cl ã- fs c r n M «tu, prd, ná cnsguu gtn rl Vl ps Chrt Cbrct, dlvn xprênc, tru fft n r rl Ktr utr frt ctu sgunt pprln^ u n brç u hvtrlc, rtj lnntlvl, nlbld, n fl «f pnc tp, rppt»r, c«nrc! prt nrtpndrnt ntr brç é qu (» n-! v-l Pttpl f! n n-, n v ntg «t-l Ms «rt nur pplrç !»» nturrt n«qrnt clld d»nb!ll d un brç pr utr,
Search
Similar documents
View more...
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x