Internet & Technology

Osallistava strategia kunnassa

Description
Osallistava strategia kunnassa
Published
of 60
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
  1   Suvi Einola & Marko Kohtamäki Osallistava strategiaprosessi kunnassa  2  3 Sisällys Tiivistelmä.................................................................................................................. 5 Johdanto .................................................................................................................... 7 Strateginen ajattelu ................................................................................................. 9 Strategia käytäntönä .............................................................................................. 14 Osallistaminen yhteistä ymmärrystä ja oppimista mahdollistamassa ................................................................................ 16 Strategia yhteisen ajattelun kehittämisenä ........................................................ 18 Strategiatyökaluista ................................................................................................ 21 Asiakasarvoajattelu osana strategiatyötä  .................................................................. 24 Strategiakartta osana strategiatyötä ................................................................... 29 Strategiaprosessi Vaasan kaupungissa ............................................................. 30 Strategiaprosessin kuvaus ...................................................................................................31 Kyvykkyysajattelu osana Vaasan kaupunkistrategiaa ...............................................35Asiakasarvoajattelu osana Vaasan kaupunkistrategiaa ..........................................35Strategiakartta osana Vaasan kaupunkistrategiaa ....................................................38Tavoitteiden, mittareiden ja strategisten toimenpiteiden määrittely osana Vaasan kaupunkistrategiaa ............................................................40 Strategiavuosikello määrittelemään strategiatyöskentelyä Vaasassa .................44 Johtamisjärjestelmä reaaliaikaisen strategian tukena  ........................................... 47 Tuloksena kunnan osallistava strategiaprosessi  ..................................................... 50 Entä mikä ei mennyt kuten Strömsössä  ..................................................................... 54 Lopuksi .................................................................................................................................... 56  4 Osallistava strategiaprosessi kunnassa Suvi Einola & Marko Kohtamäki  5   5 kijoiden piirissä. Moderni strategiatutkimus hyväksyy toimijoiden vääjäämättömän irrationaalisuuden lähtien liikkeelle strategian toteutettavuuden ajatuksesta. Stra-tegia ei ole työkaluja, paksuja suunnitelmia tai pölyttyviä paperikasoja, vaan sitä mitä organisaatio tekee. Strate-gia on jatkuvaa reagointia, oppimista ja toimintaa, joka pyrkii johdonmukaisesti rakentamaan organisaatiolle kilpailuetua uudistumisen ja resurssien yhdistelemisen kautta (Mintzberg & Lampel, 1999). Viimeaikaisessa strategiatutkimuksessa ketteryyden, nopean reagoinnin  ja osallistumisen on nähty olevan avainasemassa strate-giatyön kehittämisessä. Osallistava strategiatyöskentely tukee henkilöstön sitoutumista, mikä puolestaan edes-auttaa strategioiden toimeenpanoa. Tämä hanke keskittyy julkisen sektorin strategiatutkimuk- seen valottamalla osallistavaa strategiatyötä käytännössä. Hankkeen tulokset 1) määrittelevät osallistavan strategia- työn kuntaorganisaatiossa, 2) tarkastelevat empiirisesti osallistavan strategiatyön keinoja ja työkaluja kuntaor-Yhteiskunnan kompleksisuus, läpinäkyvyys ja vuorovai- kutteisuus ovat lisääntyneet dramaattisesti digitalisaation  ja globalisaation myötä. Kunnat, kuten muutkin julkiset organisaatiot ovat joutuneet hyväksymään kilpailun yri-tysten sijoittumisesta kunnan alueelle pystyäkseen tar-  joamaan kuntalaisilleen työtä, palveluja ja hyvinvointia. Kuntien taloustilanteen kiristyessä yhä suuremmaksi haasteeksi nousee kunnan palveluiden tehokas järjes-täminen. Lisäksi, kuntien on kyettävä yhä nopeampaan reagointiin ja johdettavampaan toimintaan. Tässä mielessä tehokas strategian toimeenpano ja johtamisjärjestelmän olemassaolo korostuvat. Perinteinen strategisen suunnittelun teoria tarjoaa heikosti ratkaisuja tai ohjenuoria kuntien tai muiden organisaati-oiden nopeaksi kehittymiseksi. Perinteinen strategisen suunnittelun kirjallisuus näkee strategian pitkän aikavälin suunnitteluna ja ohjelmointina, joka lähtee toimijoiden rationaalisuuden oletuksesta. Perinteistä strategista suunnittelua on voimakkaasti haastettu strategiatut- TIIVISTELMÄ ”Kaikessa pitäs pyrkii siihen, että joko sä oot maailman paras tai Euroopan paras tai Suomen paras ja kaikki muut voi unohtaa.” (valtuutettu 1, kesäkuu 2013)
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x