Business

Pagsusuri

Description
it will be very reliable for a lot of students
Categories
Published
of 18
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
  1 PANIMULA a). PAMAGAT NG KATHA  -El Filibustrismo ni Dr.Jose Rizal  b). SANGUNIAN - Pinagyamang Pluma 10 -kwaderno sa Filipino -pinaikling bersyon ng El Filibusterismo BUOD: Isang umaga ng disyembre ang mga reverendos at illustrisimos ay lulan ng bapor tabong bilad sa sikat ng araw habang binabagtas ang ilog pasig. Ang reklamo ni Donya Victorina ay sadyang nangingibabaw kung kaya naman nagkaroon ng mga suhestiyon ang mga lulan ng kubyerta. Ayon kay simoun, isang magaalahas,  pagtrabahuhin ang sambayanan at mga bilanggo at sirain ang daanan kung nais ng mabilis na daungan. Tinulugsa ito ni Don Custodio. Sa ilalim naman na bahagi ng bapor nag uumpukan ang mga tsino at mga pangkaraniwang tao. Makikita mo rin ditto ang mga estudyanteng magugulo. Napagusapan dito ang pagsulong nina  basilio ng akademya ng wikang kastila na sinasabing imposible. Sa paglalakbay na gkaroon ng pagsasalaysay ng iba’t -ibang alamat tungkol sa nadaraanang tanawin. Sininulan ng kapitan ng barko ukol sa malapad na bato na sinundan ng alamat ni Donya Geromina na iniugnay sa pagtago kay Maria Clara. Inilihis ni Padre Salvi ang usapin ukol sa alamat ni San Nicholas. Sa huli napunta ang  2 usapan sa buhay ni Ibarra. Sa pag uwi ni Basilio sa tahanan ng nagkupkup sakanya na si kapitan tiyago, nabahala siya sa pagkakadakip ng mga guardia civil kay sinong na siyang sinasakyan niya. Napansin ni basilio na kakaiba ang noche Buena ngayon kumpara sa mga nakaraang taon na tila ba ay napaka tahimik. Sa di inaasahang pagkakataon, nakita ni basilio si simoun sa lugar kung saan nakalibing ang kanyang ina na si Sisa. Nalaman niya na ang mag aalahas na si Siomun ay walang iba kundi si Crisostomo Ibarra. Tinangka ni Simoun na patayin si Basilio gamit ang kanyang rebolber upang manatiling sikreto ang kanyang lihim ngunit  buti nalang ay nakapagpigil ito at bagkos ay kinausap na lamang si basilio ukol sa plano nitong paghihimagsik ngunit ito ay tinanggihan ni basilio dahil nais pa niyang ipagpatuloy ang kanyang pag aaral. Sa pagsapit ng kapaskuhan maagang gumising si juli upang tupadin ang pangakong paninilbihan kay Hermana Penchang at labis naman na kalungkutan ang nadama ni tata selo sa kanyang apo na si juli. Umalis siya ng tahanan ng hindi man lang nabati si tata selo ng “maligayang pasko”. Nahintakutan din ang mga matatanda nang maglaho ang tinig ni tata selo na ikinagulat ng iba. Walang maituring na may kasalanan sa mga kasawiang natamo ng pamilya ni tata selo. Naghugas kamay ang tagapangasiwa ng mga prayle at tenyente ng guardia civil na si Padre Clemente ukol sa kasawiang ito. Hinusgahan din ni Hermana Penchang ang pamilya ni juli at sinabing parusa ito ng diyos sa kanila. Ngunit sa kabila ng lahat, nakatanaw parin ng pag-asa ang dalaga kay basilio kapiling ng kanyang mga pangako. Si Simoun ay nakituloy sa tahanan ni kabesang upang dito siya magbenta ng alahas dahil ito ay nasa pagitan ng San Diego at Tiani. Maraming bumili at nasilaw sa mga alahas  3 na kanyang ibinebenta, at kalaunan ay naungkat ang locket ni Maria Clara na nasa  pangangalaga ni Juli na mula sa ketongin at ibinigay kay basilio na siyang nagpagaling dito. Sa pagsapit ng kinaumagahan kinuha ni kabesang tales ang rebolber ni simoun ng walang paalam ngunit ito ay nag iwan ng liham paumanhin kalakip ang locket na matagal na niyang ninanais. Samantala, habang nagliliwaliw ang kapitan heneral. Nagtungo naman ang kapitan heneral sa los banos matapos mangaso sa boso boso. Sa los banos napagtipon tipon ang mga matataas na opisyal ng pamahalaan. Isa sa kanilang mga napagtalunan ay ang nais ng mga estudyante na maipatayo ang akademiya ng wikang kastila. Sa tahanan ni makaraig nagsama-sama ang mga makabagong mag aaral, at naghayag ito ng mga damdamin ukol sa magiging resulta ng kanilang hangarin na maipatayo ang akademya. Sa pagpapatuloy ng usapin napagtanto nila na kailangan nilang humanap ng magiging katulong upang hikayatin ang kapitan heneral na ipatayo na ang akademya para sa mga kabataan. Isa sa hiningian nila ng tulong ay si ginoong pasta, siya ay isang bantog na mananangol sa kadahilanang mayroon siyang pagsisikap sa kamay ng mga paring pinagsisilbihan. Siya ay sanggunian ng mga malalaking tao gaya ng kapitan heneral. Kaya naman sakanya humingi ng tulong sila isagani ukol sa kanilang nais. Ngunit sa huli, naging buo ang pasya ni ginoong pasta na hindi mamagitan sa isyung ito sapagkat ayon sakanya gulo lamang ang dulot nito sa kanyang tahimik na buhay. Sa paglipas ng mga araw habang nagkakabit si tiyo kiko ng mga paskin para sa palabas ay aksidenteng narining ni camaroncocido ang plano ni simoun tungkol sa pagpapasabog ng  bomba ngunit ito’nagkibi t balikat lamang kaya’t . Hindi naman nakapunta si  4  basilio sa palabas na idaraos sa teatro de variedodes dahil siya abala sa pag aalaga sa nanghihinang si kapitan tiyago. Kaya’t hindi narin nakapunta si Simoun sa palabas upang hikayatin si basilio na sumanib na sa plano nitong pagpapasabog upang mailigtas si Maria Clara. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ibinalita ni basilio kay Simoun ang pagkamatay ni Maria Clara dalawang araw ang nakakalipas. Labis naman itong ikinalungkot ni Simoun kaya’t ang plano  nitong  pagpapasabog sa maynila ay hindi na natuloy. Samantalang ang mga estudyante na bigo naman sa kanilang panukala na magpatayo ng akademya para sa wikang kastila ay nagsalo-salo sa panciteria macanista de buen gusto. Dahil sa tahasang  pagtuligsa ng mga estudyante sa mga prayle sa pamamagitan ng talumpati ay  pinadakip sila dahil sa bintang na sila ang may pakana ng mga paskin na naglalaman ng pagtuligsa, paghihimagsik at pagbabala sa harap ng pinto ng unibersidad. Kasama si Basilio sa mga nadakip kaya si Juli na kanyang kasintahan ay labis na nagdamdam.Nakalaya naman kaagad ang mga estudyante sa tulong ng kanilang mga kamag-anak na inilakad sila para mapawalang-sala maliban kay Basilio. Dahil sa kahirapan ay wala ni isang namagitan sa kanya at dahil sa wala na rin si Kapitan Tiago ay nananatili siyang nakakulong. Inihingi ni Juli si Basilio ng tulong kay Padre Camorra ngunit sa halip na makatulong ito ay siya pang naging sanhi ng kanyang kamatayan dahil sa pagkahulog nito sa durungawan ng kumbento.Upang maisakatuparan ang plano ay nakipagsosyo siya kay Don Timoteo Pelaez na ipakasal ang kanyang anak na si Juanito kay Paulita Gomez. Ang ninong sa kasal ay ang Kapitan Heneral at kasama sa mga dadalo sa  pagdiriwang ang mga may katungkulan sa Pamahalaan.Matapos ang dalawang  5  buwan ay nakalaya si Basilio sa tulong ni Simoun kaya’t umanib sya rito. Ipinakita nya kay Basilio ang bomba na gagamitin sa pagpapasabog sa  pagdiriwang ng kasal. Ang bombang ito ay lampara na may hugis ng granada at sinlaki ng ulo ng tao. Ang lamparang ito ay magbibigay ng liwanag sa kasal at matapos ang dalawampung minuto ay lalabo. Sa oras na hatakin ang mitsa nito upang mapaliwanag at magdudulot ito ng pagsabog at wala ni isang naroroon ang mabubuhay . Sa kabilang banda naman , magiging hudyat ng paghihimagsik na  pangungunahan ni Simoun ang pagsabog ng ng dinamita sa lampara. Habang si Basilio ay palakad-lakad sa tapat ng bahay na pinagdarausan ng  pagdiriwang ay nilisan ni Simoun ang lugar. Susunod na sana si Basilio kay Simoun ngunit nakita niya si Isagani. Sinabihan nya ito na umalis ngunit nagkibitbalikat si Isagani. Ipinagtapat ni Basilio ang plano kay Isagani.  Nang mapansin na lumalabo na ang ilaw ng lampara ay agad itong inihagis ni Isagani sa Ilog. Dahil sa pumapalpak ang plano ni Simoun na himagsikan ay nakituloy siya sa tahanan ni Padre Florentino. Siya ngayon ay pinag-uusig na ng mga maykapangyarihan. Nang palapit na ang mga darakip kay Simoun ay uminom ito ng lason upang hindi na mahuli ng buhay at ipinagtapat ang kanyang tunay na pagkatao kay Padre Florentino. Isinalaysay nya lahat mula sa pagbabalik nya sa Pilipinas galing Europa , labintatlong taon na ang nakakalipas. Isinalaysay din nya ang pagmamahalan nila ni Maria Clara at ang pagpapanggap nya bilang si Simoun na mag-aalahas na may layuning maghimagsik sa Pamahalaan. Matapos ang makumpisal ay namatay si Simoun.Upang hindi na magamit pa sa kasamaan
Search
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x