Documents

Panduan Asas Contoh Laporan

Description
Contoh 1 PANDUAN ASAS MENYEDIAKAN LAPORAN KAJIAN TINDAKAN (MENGIKUT FORMAT EPRD) Bahagian Halaman Kandungaan ➢ Proses/Penerangan Ditulis dalam satu muka surat Contoh Penulisan Isi kandungan Muka surat Penghargaan Abstrak 1.0 Refleksi P & P yang lalu 1 2.0 Isu Keperihatinan 3.0 Objektif Kajian 3.1 Objektif Am 3.2 Objektif Khusus 4.0 Kumpulan Sasaran 5.0 Pelaksanaan Kajian 5.1 Tinjauan masalah 5.2 Analisis Tinjauan Masalah 5.3 Tindakan yang dijalankan 5.4 Pelaksanaan Tindakan Dan Pemerhatian 5.
Categories
Published
of 17
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
  Contoh 1 PANDUAN ASAS MENYEDIAKAN LAPORAN KAJIAN TINDAKAN(MENGIKUT FORMAT EPRD) BahagianProses/PeneranganContoh Penulisan   Halaman Kandungaan ➢ Ditulis dalam satu mukasuratIsi kandunganMuka suratPenghargaanAbstrak1.0 Refleksi P & P yang lalu12.0 Isu Keperihatinan3.0 Objektif Kajian3.1 Objektif Am3.2 Objektif Khusus4.0 Kumpulan Sasaran5.0 Pelaksanaan Kajian5.1 Tinjauan masalah5.2 Analisis Tinjauan Masalah5.3 Tindakan yang dijalankan5.4 Pelaksanaan Tindakan DanPemerhatian5.4.1 Pelaksanaan Aktiviti 15.4.2 Pelaksanaan Aktiviti 25.5 Refleksi Kajian6.0 Cadangan Kajian SeterusnyaBibliografiLampiranPenghargaan ➢ Pihak yang terlibat dengankajian tindakan terutamanyadi peringkat sekolah Abstrak  ➢ Hendaklah mengandungi :1.Tujuan2.Kumpulan sasaran3.Fokus kajian tindakan4.Tinjauan awal5.Perlaksanaan kajian6.Dapatan ➢ Ditulis dalam satuperenggan dan satu mukasurat dan single spacing. ➢ Dicadangkan menggunakanFont 9/10 dan jenis tulisanArial/Tahoma Kajian ini dijalankan untuk menentukan danmengatasi masalah-masalah yang dihadapioleh pelajar Tingkatan 4 semasamenyelesaikan persamaan serentak dalamdua anu (satu linear dan satu tak linear).Seramai 20 orang pelajar tingkatan 4 danseorang guru terlibat dalam kajian ini.Perancangan tindakan difokuskan kepadapenguasaan kemahiran penyusunan semulapersamaan linear, permudahkan ungkapanalgebra, penambahan dan penolakan pecahanalgebra, pemfaktoran ungkapan kuadratikdan menyelesaikan persamaan kuadratik. Tinjauan awal telah dilaksanakan melaluisemakan kerja rumah murid, ujian bulanan,peperiksaan penggal dan ujian pra. Hasiltinjauan menunjukkan murid tidak mahirdalam penyusunan semula persamaan linear,permudahkan ungkapan algebra,penambahan dan penolakan pecahan algebra,pemfaktoran ungkapan kuadratik danmenyelesaikan persamaan kuadratik. Limasesi pengajaran dan pembelajaran (40-60minit setiap sesi) telah dijalankan dalamtempoh 8 minggu iaitu pelajar belajarkemahiran yang tersebut di atas melaluimodel konkrit dan modul latihan berpandusecara kumpulan. Keputusan ujian pos telahmenunjukkan peningkatan prestasi pelajar.Pelajar lebih berminat belajar kemahiranseperti pengembangan ungkapan algebra danpemfaktoran dengan menggunakan modelkonkrit. Modul latihan berpandu telahmembantu pelajar untuk mengatasi masalahmereka. Pengajaran dan pembelajarankemahiran asas untuk menyelesaikanmasalah persamaan serentak dalam dua anu(satu linear dan satu tak linear) perlu  diperkukuh pada peringkat sekolah menengahrendah. Penggunaan model konkrit bolehmembantu pelajar memahami konsepmatematik ini. 1. Refleksi Pengajarandan PembelajaranLalu Seperti di dalam kertascadanganSpt. dalam m.s 51 & 52Seperti di dalam kertas cadangan 2. Isu /Keperihatinan/Masalah Kajian Seperti di dalam kertascadanganSeperti di dalam kertas cadangan 3. Objektif Kajiana.Objektif Amb Objektif Khusus Seperti di dalam kertascadanganSeperti di dalam kertas cadangan 4. Kumpulan Sasaran Seperti di dalam kertascadanganSeperti di dalam kertas cadangan 5. Pelaksanaan Kajian5.1 Tinjauan Masalah5.2 Analisis TinjauanMasalah5.3 Tindakan YangDijalankan ➢ Huraikan secara terperincicara-cara anda mengumpulmaklumat. Maklumatmungkin telah diperolehmelalui pemerhatian dalambilik darjah semasamurid/pelajar memberirespons kepada soalan-soalan anda, pemeriksaanbuku latihan, sesi temu bual,melalui soal selidik atauujian pra dan lain-lain ➢ Semua data yang terkumpuldimasukkan dalam jadualmengikut tajuk-tajuk yangditetapkan tetapi bukansemua maklumat dapatdiguna pakai dalam kajian. ➢  Tuliskan semua aktiviti,bahan-bahan dan cara andamembuat pemerhatian untukmenguji keberkesanantindakan/aktiviti yang andatelah jalankan ke arahmeningkatkan kemahiranpelajar bagi menanganimasalah yang anda sedangkaji. 5.3.1 Aktiviti-aktiviti yangdijalankan Sebanyak empat aktiviti telahdirancang untuk membantumeningkatkan kemahiranmencongak fakta asas darabdalam kalangan murid-muridkumpulan sasaran saya. Aktiviti-aktiviti tersebut ialah: AKTIVITI 1 ( Permainan DominoFakta Asas Darab ) 1)Aktiviti inimerupakanaktivitiberkumpulanyang melibatkanpendekatan duadalam satu iaitubelajar danbermain dalamsatu masa.2)Permainan inidilaksanakanmengikutkonseppermainandomino tetapidalampermainan inipadanan adalahkepada soalanfakta asas darabdengan hasildarabnya atausebaliknya.3)Selepasmenjalankanaktiviti ini,murid-muriddiberi aktivitiberbentukindividu. AKTIVITI 2 ( Ujian Cepat Kira FaktaAsas Darab - 5 minit ) 1)Aktivitiinimerupak  anaktivitibertulis.Murid-muriddiberisatu setsoalanyangmengandungi 60soalan.2)SoalanCepatKiraFaktaAsasDarab inidiujisehingga9 x 9.3)Murid-muriddikehendakimenjawab soalantersebutdalammasa 5minit.4)Tempohmasamerekahabismenjawabdirekodkan. AKTIVITI 3 ( Ujian Cepat Kira FaktaAsas Darab - 4 minit ) 1)Aktiviti ini samaseperti aktiviti 2.Set soalan yangdiberi kepadamurid-murid2)Murid-muriddikehendakimenjawabsemua soalandalam masa 4minit.3)Tempoh masamereka habismenjawabdirekodkan. AKTIVITI 4 ( Ujian Cepat Kira FaktaAsas Darab - 3 minit ) 1)Aktiviti ini sama sepertiaktiviti 2 dan 3.2)Soalan-soalan yang samadiberikan kepada murid-murid. 3) Murid-murid dikehendakimenjawab semua   soalantersebut dalam masa 3 minit.4)Tempoh masa mereka habismenjawab direkodkan.  ○ Pelaksanaan TindakandanPemerhatian/ PenilaianPelaksanaanAktiviti 1PelaksanaanAktiviti 25.5 Refleksi Kajian ➢ Huraikan carapelaksanaannyai. Pemerhatian ➢ Sediakan jadual pemerhatiandan/atau huraikan apa-apayang dapat dilihat dari segiperubahan sikap dan reponspelajar terhadap aktiviti 1,dan perkara-perkara lainyang mungkin anda jangkakan.ii. Refleksi ➢ Huraikan apa-apa yangdifikirkan guru dari segikeberkesanan aktiviti 1 ataukegagalan aktiviti dansebab-sebab keadaan initerjadii. Pemerhatiana) Anda boleh membuat jadualpemerhatian dan/atau huraikan apa-apa yang dapat dilihat dari segiperubahan sikap (respons) pelajarterhadap aktiviti 2, respons guru danperkara-perkara lain yang mungkinanda jangkakan.ii. Refleksib) Huraikan apa-apa yang difikirkanguru dari segi keberkesanan aktivitiatau kegagalan aktiviti 2 dan sebab-sebab ini terjadic) Huraian dalam bahagian inibergantung kepada jumlah aktivitiyang telah dijalankani. Refleksi Kajian Terhadap Pelajara ) Huraikan keberkesanan tindakananda dengan menggunakandata/maklumat yang telah andakumpulkan (seperti ujian pasca atauujian-ujian lain)b) Terangkan perubahan tingkahlaku pelajar melalui pemerhatian.c) Terangkan perubahan emosipelajar yang telah dikumpul melaluitemu bual & soal selidik (sekiranyaada)ii. Refleksi Kajian Terhadap Guru10Huraikan perasaan guruterhadap keberkesanankajian yang telah dijalankan.iii. Refleksi Tentang Proses P & P Yang TelahDijalankan Secara Keseluruhan20Tuliskan rumusan anda.30Seperti yang terdapat di dalamkertas cadangan tetapi carapenulisan diubah denganmenggunakan ayat pelaporan.Langkah-langkah hendaklah diterangkansecara terperinci6. Cadangan KajianSeterusnyaDitulis dalam bentuk perenggani.CadangkanKajian tindakan seterusnya yang akansaya jalankan ialah berkaitan dengan isu
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x