Retail

PhD Thesis

Description
Marketing and economic growth have evolved together during the last century and both played a major role in the formation of modern society. Yet maintaining a steady growth rate through increased consumption is a counter-effective strategy in a world
Categories
Published
of 235
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
    М РКЕТИНГ, ПОТРЕБЛЕНИЕ И ИКОНОМИЧЕСКИ Р СТЕЖ   Докторант: Димитър Желязков Събев   Научен ръководител : проф. д - р Боян Любомиров Дуранкев   ОКТОМВРИ  2019 София    1 СЪДЪРЖ НИЕ   ВЪВЕДЕНИЕ  ...................................................................................................................................................... 3   1.   П ОСТАНОВКА НА ПРОБЛЕМА  ......................................................................................................................... 3   2.   А КТУАЛНОСТ ,   ЦЕЛИ И СТРУКТУРА НА   ИЗСЛЕДВАНЕТО  .............................................................................. 8   ПЪРВА ГЛАВА. ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ И МАРКЕТИНГ  ............................................................. 13   3.   Т ЕОРЕТИЧНИ ПОДХОДИ КЪМ ПРОБЛЕМИТЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ  .......................................... 13   3.1 Теории за растежа в класическата и неокласическата икономически школи ..................................... 13   3.2 Икономическият растеж от кейнсианска и марксистка гледни точки  .............................................. 20   3.3 Растежът според екологичната икономика –    от „околна среда“ до природа  ................................... 29   4.   Ф АКТОРИ И ПРОЯВЛЕНИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ  ............................................................................ 36   4.1 Историческа динамика на модерния икономически растеж  ................................................................. 36   4.2 Нерешеният проблем с измерването на икономическия растеж  ......................................................... 40   4.3 Фактори на икономическия растеж и фактори на нулевия растеж  ................................................... 45   4.4 Възможна ли е загуба на благосъстояние заради ръст на икономиката ............................................. 53   4.5 Растеж или развитие –    потребностите на глобалния юг  .................................................................... 57    5.   М АРКЕТИНГ И РАСТЕЖ НА   ФИРМЕНО РАВНИЩЕ  ....................................................................................... 62   5.1    Максимизиращата парадигма като императив и импулс за бизнеса  ............................................ 62   5.2 Маркетингът като импулс на растежа  .................................................................................................. 67    5.3 Маркетингът и вредните аспекти на растежа  ..................................................................................... 72   5.4 Маркетингови стратегии, съчетаващи нулев растеж с пазарен успех  ............................................... 76   6.   М АРКЕТИНГЪТ КАТО ДВИГАТЕЛ НА МАКРОИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ  ...................................................... 82   6.1    Растеж или рестрикция –    две алтернативи във време на депресия  ............................................. 82   6.2    Икономически растеж чрез маркетинг: оръжие в идеологическата война  ................................. 85   6.3    Маркетингът и спиралата на растежа  ........................................................................................... 90   7.   „П ОБУТВАНЕ “   НА ИКОНОМИКАТА КЪМ СТАБИЛНО СЪСТОЯНИЕ  .......................................................... 104   7.1    Маркетинг и икономически растеж в национален контекст  ...................................................... 104   7.2 Траектории на социално - икономическото развитие и бъдещето на маркетинга  ............................ 109   ВТОРА ГЛАВА. ПОТРЕБИТЕЛЯТ КАТО ДЕТЕКТОР ЗА МАРКЕТИНГА    –    МЕТОДИКА НА ИЗСЛЕДВАНЕ  ................................................................................................................................................ 112   8.   М ОДЕЛ НА РАСТЕЖ ЧРЕЗ ЗАДОВОЛЯВАНЕ НА НУЖДИТЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ  ...................................... 112   8.1   Фокусиране на изследването върху потребителя  .......................................................................... 112   8.2    Нисши и висши потребности и нематериален растеж  ................................................................ 115   8.3    Растеж чрез свръх -  задоволяване и непълно задоволяване на потребности  ............................... 120   9.   С ТРАТЕГИЯ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА МАРКЕТИНГА ВЪРХУ ПОТРЕБИТЕЛИТЕ  ................. 126   9.1 Дълбочинен подход в изследването на потребителските възприятия и нагласи  .............................. 126   9.2 Онлайн допитване за установяване на опит и нагласи в потребителя  ............................................. 128   9.3 Тематична матрица на допитването  .................................................................................................... 131   10.   Р АЗРАБОТВАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА АНКЕТАТА „П ОТРЕБЛЕНИЕТО В НАШЕТО ЕЖЕДНЕВИЕ “  ................ 135   10.1 Форма и съдържание на анкетата  ...................................................................................................... 135   10.2 Индекси за маркетинговото въздействие върху потребителя  ......................................................... 142   10.3 Анкета „Потреблението в нашето ежедневие“ –    обобщение  ......................................................... 143   ТРЕТА ГЛАВА. БЪЛГАРСКИЯТ ПОТРЕБИТЕЛ МЕЖДУ МАРКЕТИНГОВИТЕ СИГНАЛИ, БЮДЖЕТНИТЕ ОГРАНИЧЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТТА КЪМ ПЛАНЕТАТА  .................................. 146    2 11.   М ЕЖДИННИ ИНДИКАТОРИ В   ИЗСЛЕДВАНЕТО  ............................................................................................. 146   11.1    Демографски характеристики на извадката. Контролни индикатори  ...................................... 146   11.2   Фундаментът на потреблението: Храни и хранене, Лекарства и здраве  .................................. 150   11.3   Чувствителните въпроси: отпадъци и изхвърляне  ........................................................................ 158   11.4    Живот на кредит и „търкане на талони“  ..................................................................................... 162   11.5    Медии, реклама и директен маркетинг  ........................................................................................... 168   11.6    Туризъм, пътуване и домашна икономика  ...................................................................................... 172   12.   И НДЕКСИ ЗА МАРКЕТИНГОВО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ   ПОТРЕБИТЕЛИТЕ  .................................................... 177   12.1 Жертва на маркетинга ли е потребителят  ........................................................................................ 177    12.2 В търсене на отговорния потребител  ................................................................................................. 181   12.3 Разглезеният консуматор и неговият антипод  .................................................................................. 183   12.4 Планирано разваляне на продукти и общество на боклука  ................................................................ 187    12.5 Индекс на недоверието в маркетинга и икономиката  ....................................................................... 189   12.6 Индекси за маркетинга и потреблението –    сравнителен анализ  ...................................................... 192   12.7 Маркетинг, потребление и демографски променливи –     регресионен анализ  .................................... 195   13.   П ОКАЗАНИЕТО НА ДЕТЕКТОРА :   ПРИРОДАТА НА МАРКЕТИНГА ПРЕЗ ПРИЗМАТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ  .. 202   ЗАКЛЮЧЕНИЕ  .............................................................................................................................................. 209   14.   И КОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ И БЪДЕЩЕТО НА МАРКЕТИНГА  ........................................................................ 209   14.1 Основни изводи от изследването  .......................................................................................................... 209   14.2 Перспективата „маркетинг на пост -  растежа“ и възможностите за България  ......................... 213   ЦИТИРАНА ЛИТЕРАТУРА  ......................................................................................................................... 219   ПРИЛОЖЕНИЯ  ............................................................................................................................................. 234    3 ВЪВЕДЕНИЕ   1.   Постановка на проблема   Икономическият растеж е сложен кибернетичен процес, обусловен от различни фактори и с разнообразни проявления в различни части на света и икономически системи. Затова оценки от типа „само той ще спаси света“ или „обрича на гибел обществото и планетата“ са опростенчески. Икономическият растеж решаващо допринася за подобряване на условията на живот на милиарди хора, в същото време води до разрушаване на социални и културни ценности и поставя на изпитание носещия капацитет на биосферата. Ключов въпрос на модерността е дали е възможно –    и необходимо –     растежът на икономиката да се запази, но да се избегнат негативните му ефекти.   Трайният и бърз икономически растеж е сравнително ново явление (Piketty 2014, Victor 2008), проявило се във времето на Първата индустриална революция и ускорило се в края на XIX век. Периодът между 1945 и 1970 г. се счита за „златен век на растежа“ на Западния свят (Eichengreen 2008 p. 198), в последните десетилетия по - висок е прирастът на възникващите икономики. Паралелно с икономическата сфера нараства и сложността на обществото, което според много автори може да се тълкува като прогрес   (Easterlin 1998, но виж Schumacher 1974). В държавите, изпитали ранна индустриализация, икономиката нараства в три насоки: драстично покачване на производителността на труда благодарение на нови технологии, рязък ръст на разполагаемия доход и консумацията, и невиждано в историята увеличение   на броя на населението. В своето неспирно, макар и неравномерно нарастване, производство, потребление и население взаимно си влияят. Икономическата сфера на научното познание бързо регистрира този нов феномен и му посвещава особено внимание след 1950 г. (Kalecki 1954, Galbraith [1958], Ростоу [1960]). Началото на модерната теория за растежа се свързва с публикациите   на Робърт Солоу от края на 1950 - те (Solow 1957, Temin 2018). През изминалите десетилетия проблемите на  растежа са били предмет на многобройни изследвания и теоретизиране от позициите на неокласическата, кейнсианската, марксистката и екологичната школи в икономиката. Темата за растежа доминира и в теориите за икономическото развитие, а много  4 функционални области в икономиката, включително маркетингът и мениджмънтът, изучават в рамките на своя предмет факторите на растежа на макро - и микрониво. След края на 1960 - те се разпространяват две нови концепции, вещаещи край на фазата на ускорен растеж в западната икономика. Първоначално те стават обект на остра критика от икономическата общност, но и до днес не спират да провокират дискусии с призива си за преосмисляне на тъждеството „растеж = прогрес“. Първата възвестява край на растежа заради изчерпване на ресурсите на планетата. Докладът „Границите на растежа“ от 1972 г., изготвен по поръчка на Римския клуб, е едно от първите приложения на компютърни модели за прогнозиране на глобалното бъдеще. Многократно критикуван заради детерминизма си, този труд е актуализиран на няколко пъти (Meadows, Randers, Meadows 2004) и авторите държат на извода, че към средата на XXI век световната икономика ще изпадне в бедствие заради остър недостиг на ресурси. Растежът на икономиката е обречен да спре и е желателно това да не стане принудително, а като съзнателна политика за смаляване. Под „ресурси“ се разбират не само суровини и храни, а и изчерпване на капацитета на Земята да поема и преработва отпадъците от човешката дейност (Steffen et al. 2015a). Поддръжниците на теорията за новата геологична епоха  Антропоцен , белязана от дейността на човека, считат колапса на цивилизацията за неизбежен, ако сегашната траектория на икономически и демографски растеж се запази (Smith 2016, Angus 2016). Втората концепция твърди, че западната икономика е изчерпала потенциала си за растеж поради комплекс от фактори, отиващи отвъд природните ограничения (Heinberg 2011, Galbraith 2014). Джеймс Гълбрайт изтъква четири главни предпоставки за края на фазата на  растеж в САЩ: по - скъпи ресурси, големи военни разходи, дигитализация и финансови измами. В монументален труд, посветен на икономическия растеж в САЩ след 1870 г., Робърт Гордън стои на сходно мнение за липсата на перспективи за бърз растеж на икономиката, а централното му обяснение е забавянето на технологичния прогрес (Gordon 2016). Капацитетът на откритията, движили икономиката в предишните век и половина, според Гордън е изчерпан. Авторът установява също четири дълбочинни пречки за растежа: нарастващо неравенство, проблеми в образователната система, демографски фактори, свързани с пенсионирането и пазара на труда, и правителствен дълг (cit. p. 605 -639).

Futbol soccer

Oct 16, 2019

LV Telc

Oct 16, 2019
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x