Documents

Politica-Si-Administratie-Suport-de-Curs.pdf

Description
ŞCOALA NAŢIONALĂ DE STUDII POLITICE ŞI ADMINISTRATIVE FACULTATEA DE ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ POLITICA SI ADMINISTRATIE PUBLICA - Suport de curs - ANCA MOT, asist. dr. BUCUREŞTI CUPRINS I. Informaţii generale ã Date de identificare a cursului Date de contact ale Date de identificare curs şi titularului de curs: contact tutori: Nume: Anca Mot
Categories
Published
of 103
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
   ŞCOALA NAŢIONALĂ DE STUDII POLITICE ŞI ADMINISTRATIVE  FACULTATEA DE ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ  POLITICA SI ADMINISTRATIE PUBLICA - Suport de curs -  ANCA MOT, asist. dr. BUCUREŞTI  CUPRINS  I. Informaţii generale ã Date de identificare a cursuluiDate de contact ale titularului de curs: Nume: Anca MotE-mail: ancamot1@yahoo.frConsultaţii: flexibil Date de identificare curs şi contact tutori: Politica si administratie ublicaCurs otional ã Condiţionări şi cunoştinţe prerechizite  Pentru intele!erea concetelor si anali elor re entate in acest curs nu sint necesare cunostinte anterioare de secialitate. ã Descrierea cursului (obiective):  Arofundarea reflectiei asura diferitelor asecte ale raortului dintre administratie si uterea olitica in societatile occidentale  Anali a demersurilor clasice ale dihotomiei olitica # administratie  $tudiul comarat al diferitelor modele emirice ale raortului administratie # olitica  Anali a rincialelor institutii olitice %$tat& sisteme si re!imuri olitice& sisteme de artid'  Anali a diferitelor asecte ale le!aturii dintre olitica si administratie %anali a sociolo!ica comarata a oliticienilor # birocratilor ( birocratia si artidele olitice& administratia si !ruurile de interese' ã rganizarea temelor !n cadrul cursului  Cursul este or!ani at e urm)toarele module : 3  odulul #: Curs introductiv. Continutul si obiectivele cursuluiClarificari conceptualeDimensiunea politica a administratiei odulul $: %pecificitatea functiei publice Conceptul de birocratie&gentii functiei publice 'egitimitatea birocratica Cele doua conceptii ale functiei publice : neutralitate vs politizare odulul : iziunea functiei publice : origini* istoric* tendinte actuale odulul +: odele fundamentale de administratie si modele teoretice ale raportului administratie, politica. &nalize comparate ale raportului administratie , politica odulul -: oliciticieni si birocrati. %imilitudini si diferente : modele de contact* srcini sociale*modele de cariera si atitudini politice odulul /: Institutiii politice%tat0egim politic%istem partizan oduri de scrutin odulul 1: odele empirice de organizare a raporturilor dintre politica si administratie odelul american odelul de 2hitehall odelul 3rancez odelul german odulul 4 : olitica si administratie in procesul de polic56ma7ing   odulul 8 : Inalta directie   odulul #9 : irocratie* grupuri de interes* partide politice 4
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x