Investor Relations

PRAWICA NIENARODOWA

Description
prawica a regionalizm
Published
of 4
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
  PRAWICA NIENARODOWA Prawica kojarzona jest potocznie z nacjonalizmem i państwowym centralizmem. Tym- czasem przymierze kon serwatyzmu z nacjonalizmem datuje się dopiero od końca XIX wieku.   Feudalna Europa stanowiła niezwykle barwną moza i kę państw, państewek i   włości –    wystarczy powiedzieć, że w 1680 r. Turyngia, odpowiadająca obszarem wojewód z twu ślą-skiemu, podzielona była na posiadłości 39 udzie l nych władców. Karol Marks pisał z pogardą o państwach feudalnych: „Hiszpania, podobnie jak Turcja, pozostała zlepkiem źle rządzonych republik z nominalnym suwere nem na czele”. Nic więc dziwnego, że prawica nieraz o d woły-wała się do regionalistycznych trad ycji. Pojęcie narodu na arenę dziejów wprowadziła Rewol ucja Francuska. Ralf Dahrendorf zauważył: „W XIX wieku siły liberalne popierały ideę narodu, gdyż oznaczała ona przezwy-ciężenie przywilejów feudalnych i była związana ściśle z potwierdzeniem praw obywateli, st a- nowiła grunt, na którym te prawa mogły być zagwara n towane, prowadząc do powstania pań-stwa prawnego”. I odwr  otnie  –    kontrrewolucjoniści bronili nie tylko stanowych, ale i prowin-cjonalnych odrębności. Basti o nami monarchistycznego oporu stały się Wandea i Br  e tania, ży-rondyści (opowiadający się za federalną m o narchią konstytucyjną) znaleźli oparcie w Okcyta- nii. Jak  obini natomiast kontrolowali stolicę, narzucając reszcie kraju swe p anowanie karnymi ekspedycjami. Ten model  –    konserwatywne peryferie stawiające opór „postępowi” narzucanemu przez centrum  –     pojawia się odtąd wielokrotnie. Odnajdziemy go we Włoszech (st a wiający opór ja-kobinom i garibaldczykom neapolitańscy santafedisti), w Hiszpanii (owiana legendą guerilla karlistów), nawet w jednoczonych przez Bismarcka Niemczech (np. Związek Śmiertelnych,  broniący suw e renności królestwa Hanoweru). Charakterystyczne, że  np. baskijski ruch naro- dowy wywodzi się z ultrarea k  cyjnego hiszpańskiego karlizmu. Prawica uznała państwo narodowe za swoje dopiero w końcu XIX wieku. Symboliczną  postacią jest tu –    obok wspomnianego już Bismarcka –   francuski polityk Maurice Barres, twórca republikańskiego nacjonalizmu. Ale nie mniejszy wpływ na francuską prawicę wywie-rał wó w czas Charles Maurras, przywódca i teoretyk Action Française. Akcja Francuska doko-nała najpełniejszej syntezy tradycyjnego (a więc monarchistycznego i d ecentralistycznego) konserwatyzmu z nowoczesnym nacjo nalizmem. Na sztandarze AF Maurras wypisał hasło „m o narchii narodowej, dziedzicznej, antyparlamentarnej i zdecentralizowanej”. Maurras do-maga się autonomią h i storycznych prowincji, gdyż w myśl „nacjonalizmu i ntegralneg o” silny władzą i autorytetem monarcha będzie dostatecznym czynnikiem jednoczącym państwo.  Maurrasizm wywarł znaczny wpływ na prawicę polską. Wystarczy przyjrzeć się pro-  jektowi konstytucji opra cowanemu w 1919 r. przez profesora Józefa Buzka z inicjatywy kon-serwatywnego Klubu Pracy Konstytucyj nej. Zakładał on przekształcenie Polski w państwo f  e- deracyjne, złożone z 70 ziem. Władzę ustawodawczą dzielił między sejm narodowy i sejmy ziemskie, przy czym domniemanie kompetencji miało zawsze przemawiać za sejmem ziem- skim. Sejm narodowy miał być dwuizbowy: izba poselska wybierana w wyborach tajnych, rów-nych i bezpośrednich (ale nie powszechnych, gdyż decyzja o prawie głosu kobiet należała do sejmów ziemskich), w senacie zasiadaliby przedstawiciele sejmów ziemskich wybierani na lat dziewięć. Prezydent miał być wybi erany przez elekto rów z poszczególnych ziem.  Nie wszędzie prawica broniła federalizmu. Central istyczne tradycje rosyjskiego impe- rium sprawiły, że Biała Armia brutalnie dławiła wszelkie dążenia o d środkowe, przyczyniając się walnie tym samym do zw y cięstwa bolszewików. Ale i w Rosji możemy zaobserw o wać pra-wicowych decentralistów: na Syberii pojawili się tzw. „obłastnicy”, którzy na zjeździe w Tom-sku w październiku 1917 r. uchwalili deklarację o autonomii tego kraju. W grudniu powstała Syberyjska Duma Obwo dowa, która zwołała na marzec 1918 r. Zgromadzenie Ustawodawcze Syberii. Plan ten spalił na panewce, gdyż Duma została rozpędzona w lutym 1918 r. przez bol-szewików, a w listopadzie  –   raz jeszcze  –   przez bia łogwardzistów. W Bawarii miejscowi konserwatyści również musieli walczyć na dwa fronty: przeciw komunistom spod znaku Bawarskiej Republiki Rad i przeciw nacjonalistycznej prawicy. W listopadzie 1918 r. grupa prawicowych posłów z katolickiej partii Centrum utworzyła Bayeri-sche Volkspartei, która d o magała się dla krajów Rzeszy prawa do samookreślenia formy pań-stwa. W marcu 1920 r. BVP tworzy rząd bawarski na czele z Gustavem v. Kahrem, który w trzy lata później stał się gen e ralnym komisarzem Bawarii. Pojawiają się plany secesji i unii z katolicką Austrią. Mało znanym jest fakt, że słynna próba puczu NSDAP z listopada 1923 r. zwrócona była przeciw pl a nom proklamowania niepodległości Bawarii i restauracji Wi ttelsba- chów przez v. Kahra. Jeszcze w 1945 r. monarchistyczne sentymenty manife stowały się wywieszaniem ba- warskich flag. Na skutek sprze ciwu Stalina nie został zrealizowany amerykański plan z grudnia 1943 r.  –    stworzenia niepodległego państwa bawa r skiego zjednoczonego z Badenią i Wirtem- bergią. Wciąż je dnak    działa w Bawarii Związek Bawarski (Bayernbund), będą cy w prostej linii kontynuacją Bayerische Heimat - und Koenigbund. Z podobnymi ruchami mamy do czynienia także w i n nych krajach. Po II wojnie świa-towej Włochy gwałtownie skręciły w lewo. Reakcją Sycylijczyków na to było utw orzenie Ko- mitetu na rzecz Niepodległości Sycylii pod wodzą F. Apile. Partyzancką walkę przez kilka lat   prowadziła Ochotnicza Sycylijska Armia Niepodległ o ściowa (Esercito Volontario per l'Inde- pendenza Siciliana) S. Giuliano. Doma gała się ona...    przyłączenia Sycylii do Stanów Zjedno- czonych. Model „jakobiński” dał znać także w Portugalii w okresie tzw. rewolucji czerwonych goździków z 1974 r. Przez pewien czas państwo kontrolowane było tam przez prosowiecką i  prochińską ultralewicę. W tej sytuacji mieszkańcy Az o rów i Madery, zorganizowani we Fron-cie Wyzwolenia Azorów (FLA) usiłowali przy pomocy USA proklamować niepodległą "Repu- blikę Atlantycką". Ugrup o wanie kierowane przez Jose Almeida’ę skupia 12.000 członków na archipelagu zamieszkanym przez 330.000 ludzi! Ciekawe zjawisko można też zaobserwować w Hiszpanii –    opór małych społeczności zagrożonych dynamicznym nacjonalizmem mniejszości i dlatego szukających oparcia w pań-stwie hiszpańskim. Pierwszeństwo w owym „subr  e gionalizmie” należało do kolebki karlizmu  –     Nawarry, która odmówiła zgody na włączenie do Kraju Basków. Dziś tymi śladami zaczyna iść kolejna baskijska prowincja –    Alava, w której dużą popularność zdobyła antynacjonali-styczna partia Unidad Alavese. Znowuż w Walencji, przez nacjonalistów katalońskich uważa-nej za część Wielkiej Katalonii, obudzili się miejscowi regionaliści (UV), głoszący hasło kul-turowej i język  o wej odrębności swej prowincji. Decentralizm prawicy może więc objawić się w bardzo różnej formie. We Włoszech mieszkańcy zamożnej   „Padanii” odrzucają samą ideę narodu włoski e go i dążą do secesji. We Francji, zarówno w Mouvement pour la France hr. de Villiersa jak i w niezmiernie interesują-cym ruchu myśliwych CPNT (zob. ra m ka) odżywać zdają się poglądy Maurrasa, stapiającego region i naród w harm o nijną całość. Jarosław Tomasiewicz   MIĘDZY MONARCHIZMEM I REGIONALIZMEM   Feudalna Europa stanowiła niezwykle barwną mozaikę państw, państewek i włości (wystar-czy powiedzieć, że w 1680 r. Turyngia, odpowiadająca obszarem województwu śląski emu, po- dzielona była na posiadłości 39 udzielnych władców). Nic więc dziwnego, że współczesne ru-chy regionalistyczne nieraz odwołują się do monarchicznych trad ycji. W Bawarii wciąż żywe jest przywiązanie do dynastii Wi t telsbachów. W listopadzie 1918 r. grupa prawicowych posłów z katolickiej partii Centrum utworzyła Bayerische Volkspartei, która domagała się dla krajów Rzeszy prawa do samookreśl e nia formy państwa. Obok niej działają organizacje takie jak Bayerntreue gen. A. v. Moehla, Bund Bayern und Reich O. Pit- tingera czy Bayerische Heimat- und Koenigbund. Poja wiają się plany secesji i unii z katolicką Austrią. W marcu 1920 r. BVP tworzy rząd bawarski na czele z Gustavem v. Kahrem, który w trzy lata później stał się generalnym komis a rzem Bawarii. Mało znanym jest fakt, że słynna   próba puczu NSDAP z listopada   1923 r. zwrócona była przeciw planom proklamowania nie- podległości Bawarii i restauracji Wittelsb a chów przez v. Kahra. Jeszcze w 1945 r. monarchi-styczne sentymenty manifestowały się wywieszaniem bawarskich flag. Niestety, na skutek sprzeciwu Stalina nie zo stał zrealizowany amerykański plan z grudnia 1943 r. –   stworzenia niepodległ e go państwa bawarskiego zjednoczonego z Badenią i Wirte m  bergią. Wciąż jednak działa w Bawarii Związek Bawarski (Bayernbund), będący w prostej linii kontynuacją Bayeri- sche Heimat- und Koenigbund. Z podobnymi ruchami mamy do czynienia także w innych krajach. We Włoszech reakcją Południowców na separatyzm Ligi Północnej jest tworzenie własnych ruchów regional istycz- nych. Jednym z nich jest Ruch Neoburboński –   Movi mento Neoborbonico, dążący do wskrze-szenia Królestwa Obojga Sycylii. Kontakt: Vico Gerolomini 4, Nap oli.  Na Korsyce działa tradycjonalistyczna partia Corse Nouvelle (Nowa Korsyka), odwołująca się do tradycji bon a  partyzmu. Kierowana przez Phillippe Ceccaldi’ego w wyb orach regional- nych w 1998 r. zdobyła 10,82% głosów, co dało jej 5 miejsc w radzie regionu. J.T.
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x