School Work

Prezentare_Bazele merceologiei

Description
BAZELE MERCEOLOGIEI Lector univ. Dr. FORGACIU FLAVIA 1. Noţiuni generale despre mărfuri Merceologia fizice / chimice ale mărfurilor în vederea stabilirii calităţii şi a păstrării ⇔ studiul mărfurilor ⇔ disciplina care studiază proprietăţile Marfa ⇔ produs al muncii omeneşti care satisface o nevoie socială şi care este destinat schimbului prin procesul de vânzare-cumpărare, fiind rezultatul unei activităţi economice destinată satisfacerii trebuinţelor altor persoane decât producătorii Ipost
Categories
Published
of 75
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
  BAZELEBAZELEMERCEOLOGIEIMERCEOLOGIEI Lector univ. Dr.Lector univ. Dr.FORGACIUFORGACIUFLAVIA FLAVIA   1. Noţiuni generale despre mărfuri1. Noţiuni generale despre mărfuri MerceologiaMerceologia ⇔   disciplina care studiază proprietăţile fizice / chimice ale mărfurilor în vederea stabilirii calităţiişi a păstrării ⇔   studiul mărfurilor studiul mărfurilor  MarfaMarfa ⇔    produs al muncii omeneşti care satisface o nevoiesocială şi care este destinat schimbului prin procesul devânzare-cumpărare, fiind rezultatul unei activităţi economicedestinată satisfacerii trebuinţelor altor persoane decât  producătorii Ipostazele mărfii:   proiect   produsprodus  serviciu  Domenii conexe merceologiei  Ştiinţe generale fundamentale  Ştiinţe de drept  Ştiinţe economice   Alte domenii Metode de cercetare utilizate în merceologie  GeneraleGenerale  SpecificeSpecifice  ModerneModerne  1.1. Metode generale de cercetare1.1. Metode generale de cercetare  Metoda inductivă: particular → general  Metoda deductivă: general → particular  Metoda analizei şi sintezei  Metode matematice şi informatice ⇔   calimetria  Metode statistice: generalizare eşantion → lot de mărfuri 1.2. Metode specifice de cercetare1.2. Metode specifice de cercetare  Metode psihosenzoriale (organoleptice): utilizarea simţurilor  Metode experimentale: analize, testări, simulări  Metoda analizei structurii: analiza compoziţiei  Metoda analizei funcţionale: pentru produse complexe  Metoda analizei comparative
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x