Politics

Proiect. Geografie - Caiet pentru clasa a 12-a (I).

Description
Proiect. Geografie - Caiet pentru clasa a 12-a (I).
Categories
Published
of 29
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
    Colegiul Naţional „I. L. Caragiale”, Bucureşti   IOAN MĂRCULEŢ      CĂTĂLINA MĂRCULEŢ     EUROPA  –   ROMÂNIA  –    UNIUNEA EUROPEANĂ    Probleme fundamentale Caiet de geografie pentru clasa a XII-a ISBN 978-973-0-   BUCUREŞTI -  Europa –   România –    Uniunea Europeană. Probleme fundamentale   Caiet de geografie pentru clasa a XII-a,   Ioan Mărculeţ, Cătălina Mărculeţ   1 Colegiul Naţional   „I. L. Caragiale”, Bucureşti   IOAN MĂRCULEŢ    CĂTĂLINA MĂRCULEŢ   EUROPA  –   ROMÂNIA  –    UNIUNEA EUROPEANĂ   Probleme fundamentale   Caiet de geografie pentru clasa a XII-a  Europa –   România –    Uniunea Europeană. Probleme fundamentale   Caiet de geografie pentru clasa a XII-a,   Ioan Mărculeţ, Cătălina Mărculeţ   2 Europa şi România –   elemente geografice de bază   Spaţiul   european şi spaţiul românesc. Poziţia geografică şi poziţia geopolitică   A. Spaţiul european   Pentru Europa, stabiliţi:   1.   Emisfera în care se află: _____________________________________________________________   ____. 2.   Oceanele şi continentul cu care intră în contact la: a. nord = ………………………...;    b. vest = ……...…………………;   a. est = ……………………….......   3. Elementele naturale care separă Europa de Asia: ______________________________________________    _______________________________________________________________________________________. 4.  Punctele extreme la: a. nord: …………………………………………….;    b. vest: ……………………………………………...;   c. sud: ……………………………………………….;   d. est: ………………………………………………...   5.   Principala zonă de climă în care se află: _____________________   _______________________________.    Ţărmurile Europei  –   scăldate de numeroase mări –  sunt destul de sinuoase. Analiza ț i harta de mai jos („Ţărmurile Europei”) şi, cu ajutorul manualului şi atlasului geografic, realizaţi următoarele sarcini de lucru:   1.   scrieţi nume mări lor marcate cu numere de la 1 la 10: 1. .........................; 2. .........................; 3. .........................; 4. .........................; 5. .........................; 6. .........................; 7. .........................; 8. .........................; 9. .........................; 10. .......................... 2.   scrieţi nume peninsulelor marcate cu litere de la A la G: A. .........................; B. .........................; C. .........................; D. .........................; E. .........................; F. ..........................; G. ..........................; F. .........................;  3.   scrieţi nume insulelor marcate cu litere de la a la i: a. .........................; b. .........................; c. .........................; d. .........................; e. .........................; f. ..........................; Ţărmurile Europei   g. .........................; h. .........................; i. ..........................; j. ........................... . .........................; C. .............. ;  4.   marcaţi, pe hartă, cu     –    Golful Finic,  cu     –    Golful Botnic    şi     –    Golful Biscaya.     În Europa sunt teritoriile a  48 de state. O parte dintre acestea sunt membre ale Uniunii Europene (UE) şi ale Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord (NATO). B. Spaţiul r omânesc Analizaţi harta „România –    coordonate geografice şi puncte extreme” şi completaţi spaţiile libere din textul de mai jos.   România este o ţară central - europeană, cu suprafaţa de ………………………… . Ea este situată la intersecţia paralelei de ………………………… cu meridianul de ………………………… .    Europa –   România –    Uniunea Europeană. Probleme fundamentale   Caiet de geografie pentru clasa a XII-a,   Ioan Mărculeţ, Cătălina Mărculeţ   3 Punctele extreme ale teritoriul său sunt: ………………………… (la nord), ………………………… (la est), ………………………… la sud şi ………………………… (la vest).   România –   coordonate geografice şi puncte extreme      Prin elementele sale naturale, România este considerată ţară carp ato  –   dunăreano (danubiano) –    pontică .   Aduceţi argumente pentru a demonstra faptul că România este   …   a.    „ţară carpatică”:    _______________________________________________________________________  _______________________________________________________________________________________  _______________________________________________________________________________________  _______________________________________________________________________________________  _______________________________________________________________________________________; b.    „ţară dunăreană (danubiană)”:    __________________________________________________________  _______________________________________________________________________________________  _______________________________________________________________________________________  _______________________________________________________________________________________  _______________________________________________________________________________________; c.    „ţară pontică”:    ________________________________________________________________________  _______________________________________________________________________________________  _______________________________________________________________________________________  _______________________________________________________________________________________  _______________________________________________________________________________________.    Din anul 2004 România este stat membru al Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord (NATO), iar din 2007 este membru al Uniunii Europene (UE).           Europa –   România –    Uniunea Europeană. Probleme fundamentale   Caiet de geografie pentru clasa a XII-a,   Ioan Mărculeţ, Cătălina Mărculeţ   4 Elemente fizico-geografice definitorii ale Europei şi ale României I. Relieful major   A. Relieful Europei 1. Date generale şi trepte de relief    Din punct de vedere tectonic, Europa aparţine Plăcii Eurasiatice.  Altitudinea medie a reliefului este de cca. 300 m. Utilizaţi diferite surse de informare şi stabiliţi:   1.   altitudinea minimă şi locu rile în care se înregistreaz ă: ____________________________   ______________  _______________________________________________________________________________________; 2.   altitudinea maximă şi locul în care se înregistrează: _____________________________________   ______.   Aproximativ 85% din relieful continentului este reprezentat de câmpii şi podişuri (sub 500 m  altitudine), iar restul de 15%, de munţi şi dealuri înalte.   2. Evoluţia paleogeografică a reliefului Europei   Relieful Europei a evoluat de la nord la sud în mai multe etape. Utilizând diferite surse de informare, realizaţi evoluţia paleogeografică a reliefului Europei pe structura de mai jos.    Cele mai vechi porţiuni de uscat se menţin din Precambrian:  Scutul Baltic şi Platforma Est  -  Europeană.     În prima parte a Paleozoicului a avut loc orogeneza caledoniană.   Aceasta a avut ca rezultat înălţarea mai multor unităţi de relief: ________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________.     În a doua parte a Paleozoicului a avut loc orogeneza hercinică.   Atunci au fost înălţate următoarele   unităţi de relief: ________________________________________________________________   __________  _______________________________________________________________________________________     _______________________________________________________________________________________.      În Mezozoic şi Neozoic s -a produs orogeneza alpină,  când în sudul continentului au fost create mai multe lan ţuri montane: ____________________________________________________________________    _______________________________________________________________________________________     _______________________________________________________________________________________.   3. Aspecte ale reliefului minor  În cadrul reliefului major, agenţii interni şi externi au determinat formarea reliefului minor   (derivat).   Tipuri şi forme de relief derivat       Relief glaciar    câmpii de eroziune, circuri glaciare, văi glaciare, morene (în Pen. Scandinavia, I. Islanda, M- ţii  Alpi, M- ţii Caucaz, M - ţii Carpaţi, Câmp. Est - Europeană ş.a.).      Relief vulcanic   conuri, cratere, platouri vulcanice ş.a. (în I. Islanda, M- ţii Apenini, Masivul Central Francez, M - ţii Carpaţi ş.a.).      Relief litoral        ţărmuri cu fiorduri (în I. Islanda, Pen. Scandinavia, I. Marea Britanie ş.a.);        ţărmuri cu riass (în: sud-vestul I. Marea Britanie, Pen. Bretagne, nord- vestul Pen. Iberice ş.a.);        ţărmuri cu estuare (estuarul Tamisei, Elbei, Senei, Loarei ş.a.);        ţărmuri cu delte (delt a Dunării, Volgăi, Tibrului, Ronului ş.a.);        ţărmuri cu insule şi canale / dalmatin (ţărmul Croaţiei la Marea Adriatică) ;        ţărmuri cu lagune. (lagunele Veneţia, Razim - Sinoie ş.a.).   Cu ajutorul profesorului de la clasă, explicaţi prezenţa vulcanilor activi în:  
Search
Tags
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x