Documents

Proiectarea Unei Reţele de Calculatoare

Description
Proiectarea Unei Reţele de Calculatoare
Categories
Published
of 19
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
  Fima imbracaminteProiectarea unei reţele formată din una sau mai multe subreţele interconectate, conectate la Internet, pentru o firmă mică sau mijlocie.S.C. HS IT Solution S.R.L. trebuie sa proiectee o reţea de ! de calculatoare, adaptată necesităţilor #i ale căror costuri sa nu depă#ească $$$$%etalii despre firmă&S.C. HS IT Solution S.R.L. este o companie cu capital '(() rom*nesc #i a luat fiinţă in anul +(('. %e#i este o companie relati t*nără, a reu#it să ajute piaţa să-#i con#tientiee #i să-#i definească neoile ntr-un sector socio-economic aproape ne/lijat, cel puţin la nceputuri, n ciuda implicaţiilor itale pe care le deolta. 0*nd o ec1ipă t*nără #i entuiastă, HS IT Solution #i-a propus #i a reu#itsă se impună pe piaţa produselor IT din Rom*nia. Firma dore#te deoltarea unei reţele proprii de calculatoare care să facilitee munca n ec1ipă, sc1imbul de informaţii #i comunicarea rapidă #i eficientă ntre departamentele specialiate.0stfel firma HS IT Solution a putea să-#i mbunătăţească n mod considerabilsericiile oferite clienţilor& ã  prin intermediul comenilor primite2onorate online ã menţinerea unui niel nalt al calităţii produselor datorită accesului lainformaţii #i te1nolo/ii de fabricaţie de ultima oră ã onorarea comenilor n timp mult mai scurt prin intermediul po#teielectronice ã an/ajaţii firmei or putea comunica ntre ei mai u#or3 ã comunicare mai bună #i mai u#oară cu distribuitorii.Se a realia o reţea locală, ntruc*t toate departamentele firmei se află n aceea#iclădire, reţeaua fiind conectată bineanţeles la Internet. C*tea cuinte despre reţeaua locală 4L056& 7 reţea locală repreintă un ansamblu de mijloace de transmisiune #i de sisteme de calcul folosite pentru transportarea #i prelucrarea informaţiei. 8le sunt frecent utiliate pentru a conecta  calculatoarele personale #i staţiile de lucru 49or:station6 din birourile companiilor #i fabricilor, cu scopul de a partaja resurse 4de e;emplu imprimantele6 #i de a face sc1imb de informaţii. Reţeaua locală de calculatoare este o combinaţie de componente 1ard9are #i soft9are& ã sistemele de calcul care se interconecteaă3 ã adaptoare sau plăci de reţea 5et9or: Interface Card 45IC63 ã mediul fiic de comunicaţie, care poate fi un cablu, dar #i unde radio, deci fără fir 49ireless63 ã unităţi de interconectare 4concentratoare 2 repetoare 2 s9itc1es etc.63 ã soft9are pentru administrarea reţelei.%in punct de edere fiic, o reţea de calculatoare se compune dintr-o reţea decomunicaţii #i o mulţime de calculatoare destinate prelucrării, memorării #iaccesului la datele si pro/ramele din reţea. %enumirea de L05 ine de la prescurtarea Local 0rea 5et9or: care inseamnă reţea locală. L05-urile sunt reţele priate, localiate ntr-o sin/ură clădire sau ntr-un campus de cel mult caţia :ilometri.0tributele preentate de o reţea locală sunt&  fle;ibilitatea, doedită de posibilitatea utiliării L05 in aplicaţii dierse, datorită faptului că un L05 poate inte/ra impreună dierse tipuri de ec1ipamente 4precum cele necesare unei ideoconferinţe, de e;emplu, pentru cainterpretariatul să decur/ă in condiţii optime63  si/uranţa, dată de o te1nolo/ie bine pusă la punct si inc1e/ată3  modularitatea, ce oferă posibilitatea inte/rării ntr-un L05 de ec1ipamente de  proenienţe dierse3  e;pandabilitatea, sau posibilitatea de a cre#te /radat comple;itatea reţelei, după dorinţa utiliatorilor 4n caul de faţă, HS IT Solution a putea inte/ra in reţea iitoarele noi departamente63  administrarea si /estionarea relati simplă 4de obicei o autoritate administratia6 #i mult baată pe accesul de la distanţă, dat de posibilitatea utiliării unor pro/rame de /estionare3  economicitatea, sau posibilitatea de a folosi reţeaua ntr-un mod eficient si ieftin.  L05-urile au fost concepute să satisfacă anumite cereri&-permit mai multor utiliatori accesarea aceeleia#i lun/imi de bandă-operare intr-o arie /eo/rafică restr*nsăReţelele locale sunt răsp*dite n trei topolo/ii majore& stea, ma/istrală #i inel.Topolo/ia reţeleiPrin topolo/ia unei reţele se nţele/e modul de interconectare a calculatoarelor n reţea, planul fiic de le/are a calculatoarelor n reţea, plan ce include cablurile #i alte dispositie de conectare 4s9itc1-uri, 1ub-uri, comutatoare, routere, elemente de interconectare ca punţi6. Folosirea unei anumite topolo/ii are influenţă asupra iteei de transmitere a datelor, asupra costului de interconectare #i asupra fiabilităţii reţelei. <n funcţie de tipul componentelor #i cablurilor utiliate #i de dispunerea calculatoarelor, reţelele pot fi&  Inel  Stea  0rbore  =a/istrală   5ere/ulată  Completă Tipuri Tipologice  Firma HS IT Solution este situată intr-o clădire cu ! niele 4parter, etajul',etajul+6. <n total om aea ! de calculatoare distribuite astfel& la primele + niele om aea!( de calculatoare folosite de către personal, iar la ultimul niel om aea calculatoare pentru conducerea firmei.%eoarece e un număr mare de calculatoare am decis să realie mai multereţele interconectate, c*te o reţea pentru fiecare niel al clădirii. ã Reţeaua numărul '& > reţeaua de la primul niel 4parter6, la această reţeaor fi conectate ' calculatoare care sunt le/ate la S9itc1-ul numărul 'cu '? intrări 4porturi6 conectat la s9itc1-ul numarul + cu +@ de intrări simana/ement, aflat la nielul + 4etajul '6. Reţeaua folosită este o reţea detip stea. ã Reţeaua numărul +& > se află la nielul + 4etajul'6. La această reţea or ficonectate ' calculatoare, sererul #i routerul. Totul se conecteaă las9itc1-ul numarul + cu +@ de intrări. ã Reţeaua numărul ! > reţeaua de la nielul ! 4etajul +6. La această reţeaor fi conectate calculatoare le/ate la s9itc1-ul numărul ! cu A intrări

Ecologia

Aug 2, 2017
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x