Book

Recensie Eric M. Moormann, Divine Interiors. Mural Paintings in Greek and Roman Sanctuaries (Amsterdam University Press, Amsterdam 2011), in: Kleio-Historia, nr. 3. (2016) 31-32.

Description
Recensie Eric M. Moormann, Divine Interiors. Mural Paintings in Greek and Roman Sanctuaries (Amsterdam University Press, Amsterdam 2011), in: Kleio-Historia, nr. 3. (2016) 31-32.
Categories
Published
of 2
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
  Recensie Eric M. Moormann, Divine Interiors: Mural Painngs in Greek and Roman Sanctuaries (Amsterdam Archaeological Studies 16) pp. 259, !" #gs. 115, color pls. 5$. Amsterdam %ni&ersit' ress, Amsterdam 211. *6+,$ S- 9/09096+2615.Mar -eumere midden &an de &oortdurende opomst &an studies die de algemene &erschi3nselen &an de oude muurschilderingen ehandelen, en &ooral die &an de apolitaanse regio en Rome, is er een goede reden &oor een geleerde om 4ich thuis met het onder"erp en de literatuur e4ig te. eel literatuur enarcheologisch e"i3smateriaal getuigt &an het elang, maar 4oals Moormann terecht e"eert in 4i3n Divine Interiors , is haar &oortestaan nooit onder4ocht als een aparte categorie. e misschien "el elangri3ste &raag "aarmee men een dergeli3e studie enadert, etre7 de onderlinge rela8e &an depri&:; en puliee; s<eer. =oe"el de meeste openare geou"en met herenare maatschappeli3e <unc8es, 4oals de comi8a o< curiae o&erle&en, o<"el met ale muren, o< alleen als <underingen, 4i3n tempels de enige architectonische categorie "aaro&er de4e &raag an "orden gesteld. Moormann eloo7 in 4i3n inleiding een alom&a>ende aanpa, die grote delen &an de mediterrane "ereld o&er een lange periode ehandelt, met een comina8e &an goede en minder eende <eiten. =i3 stelt &oorom het onder"erp als een apart genre te estuderen, maar &oorspelt een onderscheid tussen tempels en loca8es &an culten, die in 4i3n studie onthuld "orden als een e?ec8e< genre &oor 4o&er de rela8e &an de decora8e&e inhoud tot haar <unc8e an "orden onderscheiden.Moormann;s oe an geplaatst "orden in een rede geogra#sche conte@t (rieenland en het oosten &an het Romeinse Ri3), "aari3 de <ragmentarische resten gro<"eg tussen de / e  eeu" &.Bhr. en de $ e  eeu" n.Bhr. gesitueerd unnen "orden.=et oe ent negen hoo<dstuen. a een ri8sche e&alua8e &an literaire eschri3&ingen als e"i3s &oor schilderingen in tempels en o< iconogra#e gerelateerd an "orden aan estaande goden, iedenhoo<dstuen 2 tot en met 5 een o&er4icht &an 4ichtare o< eenmaalC4ichtare o&erli3<selen &an de tempels in rieenland, Romeins taliD, de noordeli3e pro&incies en het osten. =oo<dstuen 6 tot en met 0 eschri3&en heiligdommen en cultusplaatsen, die eter e"aard 4i3n gele&en, met speci#eei4erli3e signeersessies als het onder"erp &an hoo<dstu 6. =oo<dstu / richt 4ich op heiligdommen die nietCRomeinse culten onderda ieden, &ooral die &an sis en Mithras, en hoo<dstu 0 iedt een speciale studie &an de goed e"aarde schilderi3en &an ura Europos op asis &an hun &erschillende religieu4e loca8es. -innen el hoo<dstu, "ordt de comina8e &an eende en oneende <eiten gecreDerd, alsoo een &ermenging &an een gedetailleerde reportage &an &aa <ragmentarische o&erli3<selen uit opgra&ingen samen met een meer uitgereide anal'se &an aan4ienli3 materiaal. doordat plaats en thema in het oe domineren, ent el hoo<dstu 4i3n eigen chronologische &olgorde en de geogra#sche spreiding. Een orte conclusie &indt men aan het einde &an el hoo<dstu.=et hoo<dstu o&er de literaire ronnen "ordt &erri3t door uitgereide ephras8sche citaten, die 4ich onderscheiden als getuige &an de oorsproneli3e ri3dom en culturele eteenis &an de tempelschilderingen. etuigenisen &an ausanias, linius de udere, en een paar anderen onthullen de culturele &erschillen tussen rieenland en Rome. &er"egende dat de proe<personen in riese heiligdommen m'thologisch &an aard 4i3n, 4i3n hun unstenaars en hun maatschappeli3e dona8es eend, "aari3 een par8culier mecenaat ten grondslag ligt aan de Romeinse installa8es, "aar&an militaire o&er"inning er o&enuit springt en "aar&an de schilders (ehal&e &oor Marcus acu&ius) anoniem 4i3n. Moormann sluit het hoo<dstu a< met een ingeeelde &olgorde &an schilderi3en, "aar&an de eschri3&ingen 4o"e del narra8e&e <ocus en reac8e &an de i3er illustrerenF i3&ooreeld,de eende decora8es &an de ro3aanse oorlog ge4ien, door Aeneas in een Barthaagse tempel &an Guno en in Silius talicus Hepos &an de "eede unische orlogI een opeen&olging &an scJnes het le&en &ieren &an de grote Romeinse helden &an de eerste oorlog in een #c8e&e tempel in Kiternum, LKEC=SRA (216), R. $.  die dienen om =annial;s haat en 4i3n &asteradenheid om Rome te 4ien rande nieu" le&en in te la4en.e &ier hoo<dstuen die 4ich richten op de tempelschilderingen &ertellen ons "aar de schilderi3en 4i3n ge&onden, hoe&eel en "at &oor soort schilderi3en het 4i3n, met een documenta8e die dient als inde@ om nadere in<orma8e in op te 4oeen o&er opgra&ingsrapporten. &er"egende dat de o&erli3<selen in rieenland en in de stad Rome summier 4i3n, opiDren tempels in taliaanse gemeenten, in de Repulieinse periode, &oor het grootste deel paratac8sche decora8es o< loen metsel"er o< #neer, 4oals 4ichtaar in de Repulieinse muur i3 -rescia . Moormann enadrut urgerpar8cipa8e de tempelou"ers trots maat in het maen &an tempels en hun <antas8sch decora8es. =oe"el de auteur decora8es in oordCEuropa arateriseert als "at doorgaans "ordt de erde en ierde S83l "ord genoemd, li37 de paratac8sche lamrisering ster aan"e4ig in in de geou"en in het ei4erri3 &an het osten. Een "elome toe&oeging &an 4i3n de rapporten en teeningen uit de por8cus &an de ompeiaanse tempel &an Apollo. e4e scene uit de &ermoedeli3 ierde S83l toont de ro3aanse oorlog. e rele&an8e "ordt &ooral ediscussieerd in de drie hoo<dstuen, ge"i3d aan de estaande inrich8ng &an heiligdommen, "aaronder enele in BampaniD, geassocieerd met de Augustales, sis, en Mithra die hen &an i34onder elang maat innen de groeiende tendens &an Romeinse "etenschappers om te i3en naar de ge"onen cultuur door middel &an unst. n =erculaneum is de Aedes Augustalium, met schilderingen &an de geli3namige held &an de stad, het enige goed geden8#ceerde onderdeel &an een comple@ &an drie geou"en, dat ri3 is aan 4o"el "anddecora8esen eeldhou""eren. n een ri8sche compleet o&er4icht &an het recente "etenschappeli3e discours o&er het comple@, dat de eende herosche eelden &an =ercules, heseus en Achilles om&at, iest Moormann &oor een Nla&ische datering en &er"erpt ele allegorische eteenis. er"i3l de iconische tauroctom' &an de MithrasCheiligdommen en ontmoe8ngsplaatsen standaard is. e muren unnen echter oo een andere eteenis heen, 4oals li3t uit de tuinschilderingen aan de muren &an een Mithraeum in s8a en aan een 4eer rach8ge 3acht scJne in ura Europos.e algemene conclusie &an Moorman is dat noch de s83l o< het onder"erp &an tempeldecora8es hen plaatst naast contemporaine schilderingen, 4oals eend in de huiseli3e ring 4al ele le4er die de discussie &olgt geen &errassing 4i3n, maar het is elangri3 om ons in4icht o&er decora8es te &ergrote. e 5$ leurplaten en 4"artC"it illustra8es 4i3n &an een 4eer hoge "aliteit. =et oe 4al &an elang 4i3n &oor onder4oeers die 4ich e4ig houden met Romeinse unst en Romeinse cultuur in het algemeen, maar an oo in o&enou" &an het &oortge4et onder"i3s (ha&o, &"o) geruit "orden i3het hoo<dstu o&er rieen en Romeinen, "aari3 de &erschillende tempeldecora8es als M'sterie unnen "orden omge"ert. Oo "orden leerlingen als toeoms8ge studenten &oorereid op een academische studie.LKEC=SRA (216), R. $.
Search
Similar documents
View more...
Tags
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x