Books - Non-fiction

Reclaimed Voices

Description
Reclaimed Voices
Published
of 66
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
  www.reclaimedvoices.org  2019  J EHOVAH ’ S G ETUIGEN EN HET VERSCHONINGSRECHT VAN DE GEESTELIJKE   Aswin Suierveld   Reclaimed Voices     J EHOVAH ’ S G ETUIGEN EN HET VERSCHONINGSRECHT VAN DE GEESTELIJKE   Aswin Suierveld    A. Suierveld, BTh Contact: a.suierveld@reclaimedvoices.org Stichting Reclaimed Voices info@reclaimedvoices.org www.reclaimedvoices.org © 2019, Aswin Suierveld, auteursrechten voorbehouden  3 V OORWOORD De afgelopen tijd werd mij steeds duidelijker hoe door Jehovah ’s Getuigen gebruik wordt gemaakt van het verschoningsrecht van de geestelijke. Ondertussen werd er op het ministerie van Justitie en Veiligheid in Den Haag gesproken over het invoeren van een meld- of aangifteplicht bij wetenschap van seksueel misbruik en de rol die het verschoningsrecht daarbij zou kunnen spelen. Ik voelde een noodzaak om de informatie waarover ik beschikte bijeen te brengen. Omdat een geestelijke zich volgens de wet alleen ten aanzien van bepaalde informatie op verschoningsrecht kan beroepen, wilde ik ook inzicht verschaffen in de pastorale zorg zoals die binnen de gemeenschap van Jehovah ’s Getuigen wordt ge boden. Een paar keer gebruik ik daarbij een ervaringsverhaal als voorbeeld, waaronder mijn eigen ervaring. Ze zijn slechts bedoeld ter verduidelijking van de rol van ouderlingen als herders bij Jehovah ’s Getuigen en ik heb geprobeerd ze zo feitelijk mogelijk weer te geven.  Ik ben me ervan bewust dat iemand tegen mij in kan brengen dat ik als voormalig Jehovah ’s Getuige geen neutraal standpunt inneem. Mijn ervaring als insider biedt mij echter inzichten in die geloofswereld die een buitenstaander nooit zal hebben. Mijn opleiding helpt mij daarbij zaken in perspectief te plaatsen. Ik heb getracht dit rapport te schrijven vanuit mijn professionaliteit, zoekend naar een zo objectief mogelijk standpunt. Jehovah ’s Getuigen zijn over het algemeen vriendelijk en oprecht in hun geloof, maar als organisatie moeilijk van buitenaf tot verandering te brengen. Dit heeft alles te maken met hun geloofsbeleving. Als bijlage heb ik daarom een artikel toegevoegd dat bedoeld is om inzicht te krijgen in de wijze waarop Jehovah ’s Getuigen in (of tegenover) de hun omringende maatschappij staan. Ik hoop dat deze bijdrage inzicht zal verschaffen in de herderlijke zorg door ouderlingen in de Christelijke Gemeente van Jehovah ’s Getuigen, alsook betreffende de wijze waarop zij gebruik maken van het verschoningsrecht van de geestelijke. Aswin Suierveld, Ermelo, 10 februari 2019
Search
Tags
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x