Documents

Recoltarea Probelor de Sange Pentru Testele Pretransfuzionale in Sectie, Compartiment

Description
Transfuzii
Categories
Published
of 4
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
   SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA  “SF. APOSTOL ANDREI”   GALATI Str. Brailei, nr. 177, tel/fax 0! /# 1.000 $e%& '(ital)l)r*enta*alati.r+ E-ail& '(ital)l.)r*enta*alati.r'net.r+   PRCEDURA PERAINAL2RECLTAREA PRBELR DE S3NGE PENTRUTESTELE PRETRANS4U5INALE 6N SECIE/CPARTIENT Responsabilitati(1 pg. doc.) Nume prenumeSemnaturaDataElaborat:Dr. Lupu Mary - Nicoletaeri!icat:Dr. probat:Dr. S#$% $# ED#$##L&R S# RE#'##L&R ag.Ed.re*DataMoti*ul sc+imbarii paginiiElaborateri!icat probat E.1/Re8.1 Dr.LupuMary - Nicoleta  1.SCP 1.1rocedura descrie modul ,n care se !ace recoltarea eantioanelor de snge de la pacien/ii care necesita tratament trans!u0ional ,n *ederea e!ecturii probelor pretrans!u0ionale.1.2.robele de sange se recoltea0a in eprubete corect etic+etate care sa poata !i identi!icate ca apartinand numai pacientului in cau0a.1.34&rice abatere de la respectarea procedurilor corecte poate duce la trans!u0area pacientului cu produse incompatibile si la aparitia accidentelor posttrans!u0ionale. $#5 $rans!u0ie   1  .DENIU 2.1.rocedura se aplica in sectiecompartiment de catre asistentii medicali. !.DE4INITII SI PRESCURTARI 3.1.De!initii Nu se aplica3.2. Pre'9)rtari& 6S- grup sanguin7&MS-&rdin al Ministerului Sanatatii7&- procedura operationala7%$S- %nitate de trans!u0ie din spital7M8- Manualul calitatii79&- 9oaie de obser*atie7S8%-6L-Spitalul 8linic udetean de %rgenta-6alati. #.DCUENTE DE RE4ERINTA/CNE:E ;.1.Documente de re!erinta:;.1.1. rin SP nr.1!#!  din 31 iulie 2<<= pentru aprobarea 6+idului national de utili0are terapeutica rationala a sangelui si a componentelor sanguine umane7;.1.2. rin SP nr.1#  din 2<<> Norme pentru %nitatile de trans!u0ie sanguina din spital7;.1.3. rin SP nr.11!  din 2= iunie 2<<= pentru aprobarea Normelor pri*ind standardele si speci!icatiile re!eritoare la sistemul de calitate pentru institutiile medicale care des!asoara acti*itati in domeniul trans!u0iei sanguine7;.1.;. SR EN IS ;001/00< -?Sisteme de management ale calitatii.8erinte.@;.1.A. C - ?Manualul calitatii-%$S@;.2. D+9)-ente 9+nexe ;.2.1.#nter!ata cu alte proceduri:;.2.1.1.&-%$S-&rgani0area acti*itatii de trans!u0ie sanguina in S8%-6L7;.2.1.2.&-%$S-Semnalarea si gestionarea necom!ormitatilor7;.2.2.9isele de post ale personalului medical din sectiilecompartimentele S8%-6L7;.2.3.8ontrolul documentelor. =.PRCEDURA A.1.Etapele recoltarii probelor de sange pentru testele pretrans!u0ionale A.1.1.Daca pacientul este constient asistenta medicala ii cere pacientului sa se identi!ice: nume4  prenume4data nasterii si e*entual alte in!ormatii necesare.A.1.2. sistenta medicala *eri!ica numele pacientului prin con!runtare cu:- actul de identitate al pacientului7- 9& a pacientului7- !ormularul de cerere de sange completat. $#5 $rans!u0ie2  A.1.3.Daca pacientul este inconstient4in!ormatiile legate de identitatea pacientului se cer unui apartinator sau un alt membru al ec+ipei este rugat sa *eri!ice identitatea pacientului impreuna cu asistenta medicala.A.1.;.Recoltati proba de sange in eprubete solicitate de %$S:-o eprubeta pe anticoagulant pentru *eri!icarea grupei sanguine (si la solicitare !enotip)7-o eprubeta pe c+eag pentru compatibilitate4 pentru depistarea anticorpilor iregulari si pentruseroteca.A.1.A.Scrieti pe eprubeta li0ibil si corect datele de identi!icare ale pacientului4c+iar la patul  pacientului4 imediat dupa momentul recoltarii.e etic+eta eprubetei se *or scrie urmatoarele date:- numele si prenumele pacientului 7- sectia7- nr. 9&.7- data7- denumirea anali0ei7- semnatura persoanei care recoltea0a proba.A.1.>.Daca in 0ilele urmatoare pacientul are ne*oie de o noua trans!u0ie de masa eritrocitara trimiteti la %$S o alta eprubeta pentru e!ectuarea testelor de compatibilitate.Datorita stimularii imunologice produse de eritrocitele trans!u0ate4 anticorpii iregulari antieritrocitari pot sa apara dupaun inter*al de minimum ; 0ile.A.1.=. sistenta medicala din %$S *a completa in Registru - inregistrarea probelor de sange pentru6S B&4 R+(D) sau Registru pentru consemnarea necom!ormitatilor4 in !unctie de situatie. A.2.ersonalul %$S4 la preluarea esantioanelor de sange4 *eri!ica daca eCista concordanta intre datele mentionate pe eprubete si cele de pe Bonul cerere de sange.A.2.1.Daca acestea sunt incorect sau incomplet inscriptionate sau daca eCista disconcordanta intre datele de identi!icare de pe eprubeta si documentele medicale ale pacientului4 se solicita o noua  proba de sange.A.2.3.Se consemnea0a necon!ormitatea in Registru pentru consemnarea necom!ormitatilor. .RESPNSABILITATI >.1. A'i'tenta -ei9ala in 'e9tie/9+-(arti-ent  identi!ica pacientul care necesita trans!u0ie4 recoltea0a si completea0a eprubetele si documentele de insotire.>.2 A'i'tenta -ei9al in UTS  *eri!ica conconrdanta datelor si inregistrea0a probele pentru teste pretrans!u0ionale. 7.INREGISTRARINr 9rtIentifi9areDen)-ire inre*i'trareNr. exe-(lareE-itentDif)>areD)rata e (a'trare ?ani@ 1  R Registru pentru consemnarea necon!ormitatilor     Medic coordonator   3<Registru- Medic $#5 $rans!u0ie3    R inregistrarea  probelor de sange 6S B& R+(D)  coordonator   3<  Anexa 1. Ca(. I.1. Lista de di!u0are  Sectia $# Nr.crt. Nume si prenumeNr. marcaDataSemnatura $#5 $rans!u0ie;
Search
Similar documents
View more...
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x