Science

secretaría da muller e políticas de igualdade comisión executiva nacional sindicato nacional de comisións obreiras de galicia

Description
secretaría da muller e plíticas de igualdade cmisión executiva nacinal sindicat nacinal de cmisións breiras de galicia PERMISOS PARA CONCILIAR A VIDA LABORAL, FAMILIAR E PERSOAL Segund real decret 295/2009,
Categories
Published
of 16
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
secretaría da muller e plíticas de igualdade cmisión executiva nacinal sindicat nacinal de cmisións breiras de galicia PERMISOS PARA CONCILIAR A VIDA LABORAL, FAMILIAR E PERSOAL Segund real decret 295/2009, de 6 de marz, pl que se regulan as prestacións ecnómicas d sistema da Seguridade Scial pr maternidade, paternidade, risc durante embaraz e risc durante a lactación natural. A. CONCILIACIÓN ADAPTACIÓN DA XORNADA PERMISO RETRIBUÍDO B. VACACIÓNS C. MATERNIDADE a) EXAMES PRENATAIS E TÉCNICAS DE PREPARACIÓN AO PARTO b) MEDIDAS DE PROTECCIÓN c) BONIFICACIÓNS d) BENEFICIARIAS/OS E REQUISITOS Traballadras sen períd mínim de ctización Períds de ctización asimilads a part e) CONTÍA DA PRESTACIÓN f) DURACION DO DESCANSO En cas de falecement da nai En cas de falecement de filla/ Cesión d dereit pr parte da nai a utr prxenitr Descans pr maternidade a temp parcial Nais que nn teñen dereit á suspensión g) BONIFICACIÓNS h) INCAPACIDADE TEMPORAL, MATERNIDADE E EXTINCIÓN DO CONTRATO Incapacidade tempral (IT) e maternidade Incapacidade tempral, maternidade e extinción d cntrat i) PARTO PREMATURO/HOSPITALIZACIÓN DO NEONATO D. PATERNIDADE Redución de xrnada pr part prematur a) BENEFICIARIOS E REQUISITOS b) CONTÍA c) DURACIÓN Familias numersas Familias mnparentais d) BONIFICACIÓNS e) INCAPACIDADE TEMPORAL, PATERNIDADE E EXTINCIÓN DO CONTRATO E. DESPIDO F. MATERNIDADE, PATERNIDADE E DESEMPREGO G. REDUCIÓN DE XORNADA a) HOSPITALIZACIÓN DO NEONATO b) LACTACIÓN c) GARDA LEGAL d) OUTRAS SITUACIÓNS H. EXCEDENCIA Extinción d cntrat e redución de xrnada Desempreg e redución de xrnada a) COIDADO DE FILLA/O b) COIDADO FAMILIARES c) BONIFICACIÓNS d) EXCEDENCIA VOLUNTARIA 1 secretaría da muller e plíticas de igualdade cmisión executiva nacinal sindicat nacinal de cmisións breiras de galicia A. CONCILIACIÓN ADAPTACIÓN DA XORNADA: As persas traballadras terán dereit a adaptar a duración e distribución da xrnada de traball para facer efectiv seu dereit á cnciliación da vida persal, familiar e labral ns terms que se establezan na negciación clectiva u n acrd a que chegue ca empresa respectand, en cada cas, previst pr aquela. PERMISO RETRIBUÍDO: 2 días pl nacement dunha criatura e pl falecement, accidente u enfermidade graves, hspitalización u intervención cirúrxica sen hspitalización que precise repus dmiciliari, de parentes ata segund gra de cnsanguinidade u afinidade. Cand cn tal mtiv a persa traballadra necesite facer un desprazament a efect, praz será de catr días. B. VACACIÓNS Cand períd de vacacións fixad n calendari de vacacións da empresa cincida n temp cunha incapacidade tempral derivada d embaraz, part u a lactación natural u c períd de suspensión d cntrat de traball pr maternidade, se terá dereit a gzar as vacacións en datas distintas, aínda que terminase an natural. C. MATERNIDADE a) EXAMES PRENATAIS E TÉCNICAS DE PREPARACIÓN AO PARTO Cand esta situación se de dentr da xrnada de traball, debe cncederse pl temp indispensable, previ avis á empresa e xustificación de que é necesaria a súa realización dentr da xrnada de traball. É un permis retribuíd. b) MEDIDAS DE PROTECCIÓN A empresa ten, ante a situación de embaraz u part recente, a briga de adptar medidas específicas de prevención de riscs labrais. Na avaliación de factres de risc teranse en cnta: a incidencia sbre a función de prcreación das traballadras e traballadres, en particular pr expsición a axentes físics, químics e bilóxics. a natureza, gra e a duración da expsición das traballadras en situación de embaraz u part recente a axentes, prcedements u cndicións de traball que pidan influír negativamente na súa saúde u na d fet. Cand resultad da avaliación revele un risc u psible repercusión sbre embaraz u a lactación e nn sexa psible a adpción de medidas, a empresa debe: 1. Asignar á traballadra un pst diferente cmpatible c seu estad, dentr d seu grup prfesinal u categría equivalente. 2. Se ist nn fra psible, a traballadra pderá ser destinada a un pst nn crrespndente a seu grup u categría equivalente, cnservand cnxunt de remuneracións de rixe. Cand ningún destes cambis sexa psible, a traballadra pde acllerse a unha suspensión d cntrat pr risc durante embaraz u a lactación natural e a unha prestación pr parte da Seguridade Scial u da Mutua, segund cn quen teña cncertada a empresa as cntinxencias prfesinais. A retribución será d 100% da base reguladra. 2 secretaría da muller e plíticas de igualdade cmisión executiva nacinal sindicat nacinal de cmisións breiras de galicia A slicitude iniciase a instancia da traballadra que debe estar afiliada e en alta na Seguridade Scial, sen necesidade dun períd mínim de ctización para acceder á prestación, dad que se cnsidera cntinxencia prfesinal. A prestación nace día en que se inicia a suspensión d cntrat de traball pr estas causas e finaliza día en que se inicie a suspensión pr maternidade, u da reincrpración a seu pst de traball u utr cmpatible c seu estad u cand a/ lactante cumpra 9 meses. Nn pde slicitarse esta prestación se a traballadra ten cntrat previamente suspendid pr atparse en situación de incapacidade tempral (IT). Se as vacacións anuais cinciden cas situacións de risc, a traballadra pderá gzalas a finalizar a situación de risc, a pesar de que xa rematara an natural. c) BONIFICACIÓNS A realización de cntrats de interinidade pde dar dereit a distintas bnificacións cand se celebren cn persas desempregadas para substituír a traballadras que teñan suspendid seu cntrat pr risc durante embaraz u pr risc durante a lactación natural. A bnificación será d 100%: Nas ctas empresariais á Seguridade Scial, incluídas as de accidentes de traball e enfermidades prfesinais. Nas achegas empresariais das ctas de recadación cnxunta (desempreg, frmación prfesinal e FOGASA). Cand pr razón de risc durante embaraz e risc durante a lactación natural, a traballadra sexa destinada a un pst de traball u función diferente e cmpatible c seu estad, se aplica ás ctas devengadas durante períd de permanencia n nv pst de traball u función, unha redución d 50% da achega empresarial na ctización pr cntinxencias cmúns. A suspensión d cntrat pr maternidade é unha situación prtexida e remunerada pla Seguridade Scial que cnsiste nunha prestación ecnómica durante s períds de suspensión d cntrat plas seguintes causas: Pr maternidade bilóxica adpción acllida, tant preadptiva cm permanente u simple, sempre que a súa duración nn sexa inferir a 1 an, aínda que estas sexan prvisinais: Cand se trate de menres de 6 ans Cand sexan menres de idade cn máis de 6 ans cunha discapacidade u que plas súas circunstancias e experiencias persais u pr prvir d estranxeir, teñan especiais dificultades de inserción scial e familiar debidamente acreditadas pls servizs sciais cmpetentes. O dereit é da nai per, n cas de que ambs traballen ela pde ptar pr que utr prxenitr pda gzar dunha parte 1. Eses períds pden gzarse en réxime de xrnada cmpleta u a temp parcial, previ acrd ca empresa 2. 1 Ver apartad: Cesión da nai a utr prxenitr. 2 Ver apartad: Descans a temp parcial. 3 secretaría da muller e plíticas de igualdade cmisión executiva nacinal sindicat nacinal de cmisións breiras de galicia d) BENEFICIARIAS/OS E REQUISITOS Pódese beneficiar da prestación pr maternidade persal traballadr, calquera que sexa seu sex sempre que gcen de afiliación á Seguridade Scial e en alta u en situación asimilada á alta, send necesaris s seguintes requisits de ctización na data d part, u na data da decisión administrativa u xudicial de acllement u da reslución xudicial pla que se cnstitúe a adpción: Menres de 21 ans: nn se esixe períd mínim de ctización. Entre 21 e 26 ans: períd mínim esixid é de 90 días ctizads dentr ds 7 ans inmediatamente anterires a mment d inici d descans u 180 días a lng de tda a súa vida labral. Maires de 26 ans: Ter ctizad un mínim de 180 días dentr ds últims 7 ans inmediatamente anterires a mment d inici d descans, u 360 ctizads a lng da súa vida labral. En cas de gce simultáne u sucesiv d períd de descans pr maternidade, adpción u acllida, ambs prxenitres teñen que reunir de frma independente s requisits esixids. Traballadras sen períd mínim de ctización Para as traballadras que, en cas de part reúnan tds s requisits salv períd mínim de ctización, facilítaselles a percepción dun subsidi especial cnsiderad cm prestación nn cntributiva. A súa cntía é igual a 100% d IPREM 3, salv que a base reguladra da incapacidade tempral pr cntinxencias cmúns sexa inferir, en cux cas se estará a esta. A duración da prestación é de 42 días naturais a cntar desde a data d part. Esa duración incrementarase en 14 días naturais ns cass de nacement de filla/ en familia numersa u na que, cn tal mtiv, adquira dita cndición, u nunha familia mnparental, u ns supsts de part múltiple, u cand a nai u a filla/ estean afectadas de discapacidade nun gra igual u superir a 65%. O increment da duración é únic, sen que prceda a súa acumulación cand cncrran dus u máis circunstancias das sinaladas. Se prevé tamén que, si a nai traballadra nn reúne períd mínim de ctización esixid, utr prxenitr, a pción da nai, pderá percibir a prestación ecnómica pr maternidade durante a ttalidade d permis de descans que crrespnda, descntand un períd de 6 semanas, sempre que aquel acredite mencinad requisit. Períds de ctización asimilads a part A efects das pensións cntributivas de xubilación e de incapacidade permanente, se cmputarán a favr da traballadra slicitante da pensión un ttal de 112 días cmplets pr cada nacement únic, sumand 14 días máis a partir d segund bebé se falams de part múltiple, salv se a nai traballaba n mment de part e pr tant, ctizara durante a ttalidade das 16 semanas u pl períd crrespndente en cas de part múltiple. 3 Indicadr públic de renda de efects múltiples. 4 secretaría da muller e plíticas de igualdade cmisión executiva nacinal sindicat nacinal de cmisións breiras de galicia e) CONTÍA DA PRESTACIÓN ECONÓMICA A cntía d subsidi pr maternidade é d 100% da base reguladra para a incapacidade tempral derivada de cntinxencias cmúns e se asume directamente pla Seguridade Scial. Subsidi especial: N cas de part múltiple, adpción u acllida de máis dun menr, a traballadra ten dereit a un subsidi especial pr cada bebé, a partir d segund, igual a que lle crrespndería percibir pl primeir durante as 6 semanas inmediatamente psterires a part, u á decisión administrativa u xudicial de adpción u acllida, abnarase nun únic pag a rematar períd das 6 semanas. f) DURACIÓN DO DESCANSO A suspensión terá unha duración de 16 semanas. Distribuiranse a pción da interesada, sempre que 6 semanas sexan inmediatamente psterires a part (descans brigatri). Estas ampliaranse n supst de part, adpción u acllida múltiple en 2 semanas máis pr cada bebé a partir d númer dus 4. N supst de discapacidade da filla/, u da criatura adptada u acllida, a suspensión se amplía en 2 semanas máis. N cas de que ambs prxenitres traballen esa ampliación se distribuirá segund a súa prpia pción, e pderán gzala de maneira simultánea u sucesiva e sempre de frma ininterrmpida. Tamén pde ampliarse descans en cas de parts prematurs 5. Ns supsts de adpción internacinal, cand sexa necesari desprazament previ ds pais a país de rixe da u d adptad, períd de suspensión pde iniciarse ata 4 semanas antes da reslución pla que se cnstitúe a adpción. Supst de falecement da nai Independentemente de que esta realizara u nn algún traball, utr prxenitr pderá facer us da ttalidade u, n seu cas, da parte que reste d períd de suspensión, cmputad desde a data d part, e sen que se descnte d mesm a parte que a nai puid gzar cn anteriridade a part. Supst de falecement da filla/ O períd de suspensión nn se verá reducid, salv que, unha vez finalizadas as 6 semanas de descans brigatri, a nai slicite reincrprarse a traball. Cesión d dereit pr parte da nai a utr prxenitr En cas de que ambs prxenitres traballen, a nai que inicia períd de descans pr maternidade pderá ptar pr ceder a utr prxenitr unha parte determinada e ininterrmpida (máxim 10 semanas) d devandit permis, cal utr prxenitr pderá gzar de frma simultánea u sucesiva ca nai. O utr prxenitr pde seguir facend us d períd cedid aínda que a nai, n mment previst para a súa reincrpración a traball, se atpe en situación de IT. N cas de falecement d utr prxenitr antes de cmpletar descans cedid, a nai recupera a parte que reste d períd que queda pr gzar, aínda que xa cmezara n seu pst de traball. A devandita pción da nai en favr d utr prxenitr pde ser revcad pla mesma se sbreveñen feits que fagan inviable a súa aplicación, tales cm ausencia, 4 Ver apartad: Cntía da prestación, subsidi especial. 5 Ver apartad: Part prematur/hspitalización d nenat. 5 secretaría da muller e plíticas de igualdade cmisión executiva nacinal sindicat nacinal de cmisións breiras de galicia enfermidade u accidente d utr prxenitr, abandn de familia, separación u causas análgas. N cas de gce simultáne u sucesiv de períds de descans, a suma ds mesms nn pde exceder das 16 semanas u das que crrespndan en cas de part múltiple. Este dereit é cmpatible c dereit á suspensión pr paternidade. Descans pr maternidade a temp parcial O descans pr maternidade pde gzarse en réxime de xrnada a temp parcial, para el é brigatri acrd entre empresa e traballadr/a. O acrd pde estenderse a td períd de descans u a parte d mesm, salv n cas de part, nde hai que descntar as 6 semanas psterires brigatrias. Este dereit pde ser exercid pls dus prxenitres, en calquera ds supsts de gce simultáne u sucesiv e se amplía en función da xrnada de traball que se realice. Para calcular a cntía d subsidi pr maternidade se tma a base reguladra crrespndente á incapacidade tempral pr cntinxencias cmúns reducida en prprción inversa á redución experimentada pla xrnada labral. É incmpatible ca redución de xrnada pr lactación, nenat hspitalizad e garda legal. É cmpatible ca situación de incapacidade tempral. O gce ten que ser ininterrmpid, só pde mdificarse cun nv acrd pr iniciativa da traballadra u traballadr e pr causas relacinadas ca súa saúde u a da/ menr. Extinción d cntrat: N cas de extinción d cntrat durante descans pr maternidade a temp parcial, a partir dese mment percíbese subsidi de maternidade na súa ttalidade e a efects d calcul da indemnización prevista pr extinción d cntrat, ten que calcularse sen cnsiderar a redución de xrnada efectuada pla traballadra/. Se a nai nn tivera dereit a suspender a súa actividade prfesinal cn prestacións de acrd cas nrmas que regulen a devandita actividade, utr prxenitr terá dereit a suspender seu cntrat de traball pl períd que crrespndería á nai. Este dereit é cmpatible c dereit á suspensión pr paternidade. g) BONIFICACIÓNS A realización de cntrats de interinidade pde dar dereit a distintas bnificacións cand se celebren cn persas desempregadas para substituír a traballadras/es que teñan suspendid seu cntrat pr paternidade, maternidade, adpción e acllida preadptiva u permanente. A bnificación é d 100%: Nas ctas empresariais da Seguridade Scial, incluídas as de accidentes de traball e enfermidades prfesinais. Nas achegas empresariais das ctas de recadación cnxunta (desempreg, frmación prfesinal e FOGASA). Os cntrats indefinids das mulleres traballadras suspendids pr maternidade dan lugar n mment da reincrpración, se esta se prduce ns dus ans seguintes á data d inici d permis de maternidade, a unha bnificación mensual da cta empresarial á Seguridade Scial de 100 a mes (1.200 /añ) durante s 4 ans seguintes á reincrpración efectiva a traball. 6 secretaría da muller e plíticas de igualdade cmisión executiva nacinal sindicat nacinal de cmisións breiras de galicia h) INCAPACIDADE TEMPORAL, MATERNIDADE E EXTINCION DO CONTRATO Td seguinte é aplicable en iguais cndicións á interrelación entre paternidade, incapacidade tempral e extinción d cntrat 6. Incapacidade tempral (I.T.) e maternidade: Esgtad períd de descans pr maternidade, a nai cntinúa necesitand asistencia sanitaria, encntrándse incapacitada para traball: Esgtad descans pr maternidade inici de IT Incapacidade tempral iniciada antes d part sen que a interesada tivera ptad pl descans de maternidade: mantense subsidi de IT ata mment d part. Desde a data d part, cmezará gce d descans pr maternidade. Se transcrrid este persiste a situación de IT, esta se reanuda: IT maternidade IT Se a incapacidade tempral se prduce durante descans pr maternidade, nn prcede recñecement, salv n supst de gce d descans pr maternidade a temp parcial: Durante descans pr maternidade nn IT, salv maternidade a temp parcial Incapacidade tempral iniciada tras a vlta a traball, cand a persa interesada ptara pr interrmper subsidi pr maternidade ns supsts de part prematur e cand nenat deba permanecer hspitalizad. O prces de IT se interrmpe pla alta hspitalaria da/ menr, ca cnseguinte reanudación d descans pr maternidade: Maternidade suspensión maternidade pr hspitalización nenat IT alta menr reanudación descans maternidade Incapacidade tempral, maternidade e extinción d cntrat Extinción d cntrat dunha persa que ve interrmpida a súa situación de IT pr pasar a descans pr maternidade. Se a extinción d cntrat se prduce iniciad descans pr maternidade, mantense percib da prestación pr maternidade ata seu remate. Cand períd de descans se gce en réxime de xrnada a temp parcial, subsidi pr maternidade se percibirá na súa ttalidade a partir da data en que se prduza a extinción d cntrat. Terminad descans pr maternidade, se cntinua a situación de IT, se reanuda cómput interrmpid e abn d subsidi crrespndente: IT maternidade extinción cntrat prestación pr maternidade ata fin reanudación IT 6 Que recllems aquí para nn duplicar a infrmación na páxina 11. 7 secretaría da muller e plíticas de igualdade cmisión executiva nacinal sindicat nacinal de cmisións breiras de galicia Extinción d cntrat antes d inici d descans pr maternidade: Lembrams: IT extinción cntrat cntinuación IT maternidade Cand a IT derive de cntinxencias cmúns descntarase d períd de percepción da prestación pr desempreg temp que permanecera na situación de IT desde a data de extinción d cntrat. Cand a IT derive de cntinxencias prfesinais nn se descntará d períd de percepción da prestación pr desempreg temp que permanecera na situación de IT. O períd de maternidade u paternidade que subsista á data de extinción d cntrat, u que se inicie durante a percepción da prestación pr desempreg, se cnsidera cm períd de ctización efectiva a efects das prestacións pr xubilación, incapacidade tempral, mrte e supervivencia, maternidade e paternidade, que se causen a partir d 24/03/2007. i) PARTO PREMATURO/HOSPITALIZACIÓN DO NEONATO Establécense dúas psibilidades: N supst de part prematur e naqueles ns cales, pr calquera causa, nenat deba permanecer hspitalizad a cntinuación d part, períd de suspensión pderá cmputarse, a instancia da nai, u n seu defect, d utr prxenitr, a partires da data d alta hspitalari, excluínd dese cómput as 6 semanas psterires a part. N supst de part prematur cn falta de pes e naqueles cass ns que nenat precise, pr algunha cndición clínica, hspitalización a cntinuación d part pr un períd superir a 7 días, períd de suspensión se amplía en tants días cm a criatura estea hspitalizada, cun máxim de 13 semanas adicinais. Redución de xrnada pr part prematur Cand pr prducirse un nacement prematur, u pr calquera causa, a criatura deba permanecer hspitalizada a cntinuación d part a nai u, n seu defect, utr prxenitr ten dereit a: Ausentarse d traball durante 1 hra (permis remunerad). Reducir a súa xrnada de traball un máxim de 2 hras ca diminución prprcinal d salari. N cas de prducirse a extinción d cntrat de traball durante a redución de xrnada, salari a ter en cnta a efects d cálcul das indemnizacións, debe ser que crrespndería sen cnsiderar a redución de xrnada, sempre que nn transcrrera praz máxim establecid para dita redución. Se n mment se ten interrmpid subsidi pr maternidade debid a unha hspitalización d nenat e unha vez reanudada a prestación de servizs se inicia un prces de IT, dit prces se interrmpe pl alta hspital
Search
Similar documents
View more...
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x