Documents

Sociologie, politici sociale si de sanatate. Suport de curs.pdf

Description
Adrian FORMAGIU Școala postliceală sanitară de stat ,,Grigore Ghica Vodă’’ Sociologie POLITICI SOCIALE ȘI DE SĂNĂTATE Note de curs IAȘI 2016 Școala postliceală sanitară de stat ,,Grigore Ghica Vodă’’ Adrian FORMAGIU Sociologie, politici sociale și de sănătate Note de curs IAȘI 2016
Categories
Published
of 118
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
    Adrian FORMAGIU Școala postliceală sanitară de stat   ,,Grigore Ghica Vodă’’ Sociologie POLITICI SOCIALE ȘI DE SĂNĂTATE   Note de curs IAȘI   2016    Ș coa la postliceală sanitară de stat   ,,Grigore Ghica Vodă’’   Adrian FORMAGIU Sociologie, politici sociale și de sănătate    Note de curs IAȘI   2016    S U M A R Cuvânt înainte   ............................................................................    p.05 Partea I. SOCIOLOGIE GENERALĂ  I.1. Problematica sociologiei 1.1.  Apariția sociologiei ca știință  ........................................ 1.2.  Primele srcini ............................................................... 1.3. Obiectul  și funcțiile sociologiei  ...................................... 1.4.  Realitatea socială  ...........................................................  p.09  p.13  p.21  p.26 I.2 . Noțiuni de antropologie   2.1.  Antropologie  fizică, socio - culturală și filosofică  ..........   2.2.  Raportul dintre umanism și antropologie  ..................... 2.3.  Natura umană din perspectivă religioasă   .....................    p.31  p.46  p.49  I.3 . Elemente de sociologie a colectivității   3.1.  Forme de asociere și colectivități le umane ....................   3.2. Grupul social   ..................................................................   3.3.  Clase, s tructură,  stratificare  și mobilitate socială  .........   3.4.    Rol și status ....................................................................    p.62  p.68  p.72  p.80 I.4. Familia ca grup social 4.1. Originile și evoluția formelor de căsătorie ..................... 4.2. Cuplul și sistemul familial   .............................................. 4.3.  Funcții    ș i tipologii ale familiei  ....................................... 4.4.  Dinamica familiei contemporane  ..................................  p.87  p.93  p.100  p.107  I.5 . Cultura organizațională  5.1.  Instituții și organizații ................................................... 5.2.  Elemente de sociologia culturii .....................................   5.3.  Funcțiile culturii  ............................................................ I.6 . Metodologia cercetării sociologice   6.1.  Designul și proiectarea cercetării  sociologice  .............. 6.1.  Metode și tehnici cantative ............................................ 6.2.  Metode și tehnici calitative ............................................    6.3. Observația sociologică și analiza documente lor ...........   6.4.  Raportul de cercetare .................................................... I.7 . Elemente de sociologie medicală   7.1.  Instituții medicale ..........................................................   7.2.  Aspecte sociale ale bolii ................................................ 7.3.  Relații sociale în actul terapeutic ..................................   7.4.   Strategii de control/autocontrol în comunicare ............ Partea a II-a. POLITICI SOCIALE ȘI DE SĂNĂTATE  II. 1.   Conceptualizare strategii și obiective  ................................... II. 2.    Procesul de elaborare, implementare și evaluare  ................ II. 3.   Criterii de analiză a politicilor sociale și de sănătate  .......... II. 4.   Contextul socio-  politic și vizibilitatea practicii  .................... II. 5.    Funcționalismul, conflictualismul și interacționismul   .......... II. 6.    Politici sociale și de sănătate la nivelul U.E.  ....................... II. 7.    Modele de sănătate: Bismark, Beverige, Semasko  ............... II. 8.    Indicatori ai stării de sănătate  .............................................. II. 9.    Instituții, politici, programe și strategii în România  ............ În loc de concluzii   ......................................................................... BIBLIOGRAFIE  .......................................................................... ANEXE
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x