Entertainment & Media

Stefan Ahnhem - Victima fara chip

Description
Stefan Ahnhem - Victima fara chip
Published
of 567
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
    1   STEFAN AHNHEM — Seria FABIAN RISK #1 — VICTIMĂ FĂRĂ CHIPVICTIMĂ FĂRĂ CHIP Original: Offer utan ansikte (2014)Traducere din limba   engleză şi note:DANA-LIGIA ILINvirtual-project.eu   2   — 2019 —   3   PROLOG CU TREI ZILE ÎN URMĂCioara a aterizat pe burta lui dezgolită şi i-a împuns pielea cughearele ei ascuţite. Primele dăţi când s-a întâmplat, greutateapăsării pe trupul său l-a trezit. A izbutit să o sperie şi să o facăsă se lase păgubaşă. Dar de data asta cioara nu s-a mai speriataşa de repede, ci a stat acolo, hotărâtă, umblând în sus şi în jospe el, din ce în ce mai nerăbdătoare şi mai înfometată. Nu pestemult timp avea să înceapă să-l ciugulească, bucăţică după bucăţică. A ţipat cât l-au ţinut plămânii şi pasărea a renunţat,în sfârşit, cârâind în vreme ce zbura de acolo.La început crezuse că toată chestia asta era un coşmar şi cănu trebuie decât să se trezească, şi totul avea să e în ordine.Dar, după ce a deschis pleoapele, n-a văzut decât întuneric. Eralegat la ochi.Lumina şi adierea caldă arătau că se aă afară, şi simţea că eîntins dezbrăcat pe ceva tare şi rece, răşchirat ca unul dintredesenele de anatomie ale lui da Vinci. În afară de asta, nu ştianimic. Tot restul era doar o serie de întrebări care i seîngrămădeau în minte. Cine l-a aşezat acolo? Şi de ce?A încercat din nou să-şi smulgă membrele din legături, darcu cât încerca mai mult, cu atât ţepii curelelor îi intrau maiadânc în încheieturile mâinilor şi în glezne. Durerea îşi croiadrum prin el ca un ton în falset pătrunzător şi îi amintea dedurerea ucigătoare pe care o simţise la nouă ani, în timpul uneioperaţii dentare, după ce nu reuşise să-l convingă pe dentist cănovocaina nu-şi face efectul.Dar, de fapt, acea durere n-a fost nimic în comparaţie cu ceade acum, care venea de obicei o dată pe zi şi adesea dura câtevaore, străpungându-l ca o acără de sudură în vreme ce trecealent peste trupul lui gol. Uneori înceta brusc şi revenea apoi la   4   fel de brusc. Alteori nu venea deloc. Petrecuse ore în şirîncercând să-şi dea seama ce anume provoca durerea, dacă eraacolo cineva care îl tortura, dar până la urmă n-a mai încercatsă priceapă şi şi-a folosit toată energia pentru a se pregăti săsuporte chinul.S-a gândit că ar putea trece cineva pe acolo şi a strigat dupăajutor cât a putut de tare. A fost şocat auzind cât de slabă îi eravocea şi a mai încercat o dată, străduindu-se să strige mai tare.Dar, pe când se stingea ecoul, şi-a auzit notele stridente dedisperare care se încăpăţânau să se arate. S-a dat bătut. Nimeninu auzea. Nimeni, în afară de cioară.A revăzut în minte înşiruirea evenimentelor, cu toate că nicinu mai ştia de câte ori o făcuse deja. Poate că îi scăpase un micdetaliu care i-ar  putut da nişte răspunsuri.A plecat de acasă puţin după şase dimineaţa, cu mai mult depatruzeci şi cinci de minute înainte să-i înceapă schimbul. Şi-alăsat maşina acasă, aşa cum avea obiceiul de îndată ce vremeaîngăduia; mersul prin parc nu dura niciodată mai mult dedouăzeci de minute, aşa că avea destul timp să ajungă laserviciu.De cum a plecat de acasă a simţit că ceva nu era în ordine.Senzaţia era atât de puternică, încât s-a oprit şi s-a uitat în jur.Dar nu părea să e nimic neobişnuit. N-a văzut pe nimeni, înafară de un vecin care se căznea să-şi pornească vechiul FiatPunto mâncat de rugină şi de o femeie cu păr blond frumoscare mergea cu bicicleta. Fusta îi utura în vânt şi împodobisecoşul bicicletei cu margarete din plastic. Era ca şi cum ar  ieşitla plimbare doar ca să aducă un zâmbet pe chipul celor pelângă care trecea.Însă el n-a fost deloc receptiv. Neliniştea îl prinsese îngheare, şi a trecut cu paşi nervoşi pe partea cealaltă a străzii, cutoate că semaforul arăta roşu, lucru pe care de obicei nu-l făcea.Dar dimineaţa aceea era diferită, tot corpul îi era încordat ca un   5 
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x