Documents

Subiecte Practic Sem 2 - 2015-2016

Description
Subiecte Practic Sem 2 - 2015-2016
Categories
Published
of 3
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
  Tematica pentru examenul scris de Farmacologie Facultatea de Medicină – anul III  Semestrul I - Farmacodinamie generală -   Farmacocinetica generală - Farmacotoxicologie generală - Influenţarea inervaţiei periferice - Sistemul colinergic - Sistemul adrenergic - Anestezicele generale şi locale - Sedative-hipnotice - Antipsihoticele - Nootropele - Medicaţia bolii Alzheimer - Antidepresivele - Antimaniacalele - Anxioliticele - Antiparkinsonienele - Miorelaxantele centrale - Antiepilepticele - Analgezicele opioide şi antagoniştii - Influenţarea sistemului autacoid - Antiinflamatoarele nesteroidiene - Gluco- şi mineralocorticoizii Bibliografie Fulga Ion: Farmacologie, Ed. Medicală, Bucureşti. Goodman and Gilman`s The Pharmacological Basis of Therapeutics, 10 th edition, Mc Graw Hill, 2003. Katzung Bertram: Basic and Clinical Pharmacology, 9 th  edition, Mc Graw Hill, 2004. Stroescu Valentin: Bazele farmacologice ale practicii medicale, ediţia a VI-a, Editura Medicală, Bucureşti 1998.  Tematica pentru examenul scris de Farmacologie Facultatea de Medicină – anul III  Semestrul II - Digitalicele si alte inotrop pozitive - Vasodilatatoarele in insuficienta cardiaca - Antiaritmice - Antianginoase - Medicatia vasoactiva - Antihipertensive - Diuretice - Medicatia sangelui (Antianemice, Antiagregante, Anticoagulante, Fibrinolitice , Hipolipemiante, Hemostatice locale si sistemice) - Medicatia aparatului digestiv (Antiulceroase, Antidiareice,  Antivomitive, Prokinetice, Antispastice, Laxative&purgative)  - Medicatia aparatului respirator (  Antiastmatice, Antitusive, Expectorante)  - Antibiotice si chimioterapice antibacteriene - Medicatia antineoplazica - Antivirale - Antifungice - Antiparazitare (metronidazol si derivatii de 5-nitroimidazol)    Bibliografie Fulga Ion: Farmacologie, Ed. Medicală, Bucureşti Goodman and Gilman`s The Pharmacological Basis of Therapeutics, 10 th edition, Mc Graw Hill, 2003. Katzung Bertram: Basic and Clinical Pharmacology, 9 th  edition, Mc Graw Hill, 2004. Stroescu Valentin: Bazele farmacologice ale practicii medicale, ediţia a VI-a, Editura Medicală, Bucureşti 1998.

11_JPEG

Aug 3, 2017
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x