Presentations

. Tai lieu S7-

Description
. Tai lieu S7-
Categories
Published
of 76
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
  Tài li ệu hướng dẫn thực hành PLC S7-1200 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ PLC S7-1200 1.Giới thiệu chung về PLC S7-12001.1.Khái niệm chung về PLC S7-1200  Năm 2009, Siemens ra dòng sản phẩm S7-1200 dùng để thay thế dần cho S7-200. So với S7-200 thì S7-1200 có những tính năng nổi trội: - S7-1200 là một dòng của bộ điều khiển logic lập trình (PLC) có thể kiểm soát nhiềuứng dụng tự động hóa. Thiết kế nhỏ gọn, chi phí thấp, và một tập lệnh mạnh làm chochúng ta có những giải pháp hoàn hảo hơn cho ứng dụng sử dụng với S7-1200 - S7-1200 bao gồm một microprocessor, một nguồn cung cấp được tích hợp sẵn, các đầu vào/ra (DI/DO). - Một số tính năng bảo mật giúp bảo vệ quyền truy cập vào cả CPU và chương trìnhđiều khiển:  Tất cả các CPU đều cung cấp bảo vệ bằng password chống truy cập vào PLC  Tính năng “know-how protection” để bảo vệ các block đặc biệt của mình - S7-1200 cung cấp một cổng PROFINET, hỗ trợ chuẩn Ethernet và TCP/IP. Ngoài ra  bạn có thể dùng các module truyền thong mở rộng kết nối bằng RS485 hoặc RS232. - Phần mềm dùng để lập trình cho S7-1200 là Step7 Basic. Step7 Basic hỗ trợ ba ngônngữ lập trình là FBD, LAD và SCL. Phần mềm này được tích hợp trong TIA Portal11 của Siemens. - Vậy để làm một dự án với S7-1200 chỉ cần cài TIA Portal vì phần mềm này đã bao gồm cả môi trường lập trình cho PLC và thiết kế giao diện HMI 1.2. PLC S7-1200 CPU 1214C - Kích thước: 110 x 100 x 75 - Bộ nhớ người dùng:  Bộ nhớ làm việc: 50Kb  Bộ nhớl ưu trữ: 2Mb  Bộ nhớ Retentive: 2Kb -  Ngõ vào ra số: 14 In/10 Out -  Ngõ vào ra tương tự: 2 in - Vùng nhớ Truy suất bit (M): 4096Byte Trang 1  Tài li ệu hướng dẫn thực hành PLC S7-1200 - Module tín hiệu mở rộng: 8 - Board tín hiệu/truyền thông:1 - Module truyền thông: 3 - Bộ đếm tốc độ cao:  1 Pha 3 x 100KHZ/3 x 30KHZ  2 Pha 3 x 80KHZ/3 x 20KHZ -  Ngõ ra xuất xung tốc độ cao: 2 - Truyền thông: Ethernet - Thời gian thực khi mất nguồn nuôi: 10 ngày - Thực thi lệnh nhị phân: 0.1 micro giây/lệnh 2.Làm việc với phần mềm Tia Portal2.1.Giới thiệu Simatic Step 7 V11.0 Simatic Step 7 V11.0 basic hệ thống kỹ thuật đồng bộ đảm bảo hoạt động liên tục hoàn hảo.Một hệ thống kỹ thuật mớiThông minh và trực quan cấu hình phần cứng kỹ thuật và cấu hình mạng, lập trình, chẩn đoán và nhiều hơn nữa.Lợi ích với người dùng: - Trực quan: dễ dàng để tìm hiểu và dễ dàng để hoạt động - Hiệu quả: tốc độ về kỹ thuật - Chức năng bảo vệ: Kiến trúc phần mềm tạo thành một cơ sở ổn định cho sự đổi mới trong tương lai. 2.2. Kết nối qua giao thức TCP/IP - Để lập trình SIMATIC S7-1200 từ PC hay Laptop cần một kết nối TCP/IP - Để PC và SIMATIC S7-1200 có thể giao tiếp với nhau, điều quan trọng là các địa chỉ IP của cả hai thiết bị phải phù hợp với nhau 2.3. Các file để cài đặt Simatic Step 7 V11.0 Trang 2  Tài li ệu hướng dẫn thực hành PLC S7-1200 - Step 7 V11.0 SP1: Phần mềm sử dụng để lập trình cho PLC S7-1200 SP1 - Step 7 V11.0 SP2: Phần mềm sử dụng để lập trình cho PLC S7-1200 SP2 - S7-1200 Tool: Phần mềm để đọc và định địa chỉ IP cho PLC S7-1200 - Update Hardware: file để Update thêm phần cứng của các loại PLC S7-1200 chưa có sẵn - Crack Step 7 V11.0: file Crack phần mềm Simatic Step 7 V11.0 2.3.1. Cài đặt phần mềm Step 7 V11.0 SP1 B1: Double Click vào file Start.exe trong folder STEP 7 Professional như hình sau:B2: Giao diện sau xuất hiện: Trang 3  Tài li ệu hướng dẫn thực hành PLC S7-1200 B3: Click vào Next:B4: Click vào Next: Trang 4  Tài li ệu hướng dẫn thực hành PLC S7-1200 B5: Click vào Next:Chọn ”I accept the terms of…” và Click vào Next Trang 5
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x