Documents

Tema 1 Introducere in Retele de Calculatoare

Description
retelele calc
Categories
Published
of 13
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
  1 Tema 1: Introducere în „Rețele de calculatoare”    2 Cuprins 1.   Introducere  .......................................................................................................................................................... 3 2.   Stiva de protocoale  ............................................................................................................................................. 3 3.   Încapsularea datelor  ........................................................................................................................................... 5 4.   Echipamente de rețea  ......................................................................................................................................... 6 4.1.   Placa de rețea  .............................................................................................................................................. 6 4.2.   Repetor ( Hub  )  ............................................................................................................................................. 7 4.3.   Switch ........................................................................................................................................................... 7 4.4.   Ruter  ............................................................................................................................................................ 7 5.   Clasificarea rețelelor  .......................................................................................................................................... 8 5.1.   Local Area Network (LAN)  ....................................................................................................................... 8 5.2.   Metropolitan Area NetWork (MAN)  ........................................................................................................ 8 5.3.   Wide Area NetWork (WAN)  ..................................................................................................................... 9 6.   Studiu de caz  ....................................................................................................................................................... 9 6.1.   Analiza traficului de nivel 2  ..................................................................................................................... 10 6.2.   Analiza traficului de nivel 3  ..................................................................................................................... 10 6.3.   Analiza traficului de nivel 4  ..................................................................................................................... 11 6.4.   Analiza conţinutului de date  .................................................................................................................... 12 7.   Concluzii  ............................................................................................................................................................ 13 7.1.   Utilitare Linux  .......................................................................................................................................... 13  3 1.   Introducere Comunicaţia interumană la distanţă este folosită din cele mai vechi timpuri. Modalităţile prin care aceasta se realizează au evoluat continuu: de exemplu, mesajele transmise cu porumbeii călători sau prin curieri au devenit mult mai accesibile prin apariţia poştei. în anii '90 au apărut reţelele de calculatoare, rede finind transmiterea mesajelor. În cadrul acestei noi organizări a comunicării, cei care se ocupă cu transmiterea efectivă a informaţiei nu mai sunt doar oamenii. Acest lucru este preluat, în mare parte, de dispozitivele de calcul. La nivelul cel mai general, o reţea de calculatoare este o modalitate de interconectare a mai multor sisteme de calcul, în vederea partajării resurselor şi a schimbului de informaţii între acestea.   Dispozitivele care ajută la interconectarea calculatoarelor sunt de mai multe tipuri şi au deseori  producători diferiţi. Pentru a se realiza comunicaţia acestea trebuie să respecte un set de reguli predefinite. Acest set de reguli poartă numele de protocol . Conceptul ne este familiar şi în cazul scrisorilor. Cei care le trimit trebuie să   respecte nişte reguli sau, cu alte cuvinte, să folosească un protocol: să completeze  plicul cu destinatarul şi expeditorul, scrisoarea să aibă un format recunoscut şi, cel mai important, să folosească o limbă inteligibilă serviciilor poştale şi, desigur, destinatarului. Interconectarea sistemelor de calcul este asemănătoare cu interconectarea componentelor unui calculator prin magistrale (circuite electrice integrate pe placa de bază) şi chipset (coordonatorul componentelor din sistem). Legătura între sist emele de calcul se face prin intermediul unor medii de comunicaţie, echivalente cu magistralele (cabluri de cupru, fibra optică, aerul) şi a unor echipamente de reţea, echivalente cu mai multe chipset - uri (placă de reţea, switch -uri, media convertoare, puncte de acces radio, rutere). Şi în cadrul sistemului de calcul, pe lângă componentele fizice (magistralele şi chipseturile), este nevoie de reguli de comunicare. Astfel sunt implementate protocoale specifice fiecărei componente conectate (exemplu: SATA - c omunicaţia şi controlul dispozitivelor de stocare implementate în hardware). Un alt exemplu de protocol este un driver (acesta este folosit de sistemul de operare pentru a comunica cu dispozitivul asociat). Figura 1. Rețea de calculatoare   2.   Stiva de protocoale După cum s - a menţionat anterior, comunicaţia între două entităţi necesită un protocol  (de exemplu, pentru ca două persoane să se înţeleagă, trebuie să vorbească aceeaşi limbă). Aşadar, un  protocol este un set de reguli care stabileşte modul în care două dispozitive schimbă informaţii într  - o reţea de calculatoare.  4 Scopul final al unei reţele este să asigure comunicaţia între două aplicaţii oarecare. De exemplu comunicaţia dintre un browser   şi un server web trebuie să funcţioneze indiferent de producăto rii echipamentelor de interconectare (Cisco, Juniper, etc), ai sistemului de operare ce rulează pe staţia de calcul (Linux, Windows, MacOS) sau ai implementării ce asigură interfaţa cu utilizatorul (Firefox, Chrome, Internet Explorer, etc). Practic trebuie asigurată înteroperab ili tatea între oricare două aplicaţii. Acestea trebuie să  împacheteze informaţia , să o transmită pe mediu , să se asigure că a ajuns la destinaţie , să preia răspunsul , etc. Dacă toate acestea ar trebui implementate de fiecare aplicaţie , timpul de dezvoltare ar fi foarte mare şi bineînţeles că ar introduce probleme de incompatibilitate. Prin urmare,  protocolul trebuie respectat de toate echipamentele dintr- o reţea. Acestea sunt dezvoltate de diferiţi  producători, fiind diferite din punct   de vedere hardware şi software.   Pentru a simplifica paşii necesari în care se realizează comunicaţia într  - o reţea de calculatoare,  protocoalele sunt dispuse într  -o stivă , având un rol bine definit la fiecare nivel. Astfel, protocoalele de pe un anumit niv el se folosesc de serviciile oferite de protocoalele de la nivelurile inferioare şi oferă servicii, la rândul lor, protocoalelor de la nivelurile superioare, reducându -se complexitatea implementării unui nou protocol . Cel mai important beneficiu este acela că programele ce rulează într  - un sistem de operare pot trimite sau primi date din reţea, nefiind necesar să se ocupe de modul în care sunt trimise. Acest concept de separaţie este folosit şi în programare, fiind filozofia lumii UNIX: do one thing and do it well  . Un exemplu de stivă de protocoale este modelul OSI ( Open Systems Interconnection  ), având şapte niveluri. Acesta este un model teoretic, de referinţă, nefiind implementat. Nivelul 1  ( fizic ) se ocupă cu transmisia unui şir de biţi pe un canal de comunicaţie. Nivelul 2  ( legătură de date ) se ocupă cu adresarea fizică a staţiilor într  - o reţea şi cu accesul la mediu (reglementând când poate un dispozitiv să trimită cadre astfel încât acestea să nu interfereze cu alte echipamente din reţea). Cu ajutorul nivelului 3  ( de reţea ) se determină calea către destinaţie a unui pachet. Nivelul 4  este nivelul transport , aici asigurându -se controlul fluxului de date (verificarea integrităţii unui pachet, ordinea corectă a pachetelor primite etc.). Astfel, pachetele pri mite de acest nivel sunt asociate în ordinea corectă într  -un segment. Nivelul 5  ( sesiune ) gestionează conexiunile între aplicaţii (închide şi deschide conexiuni). Nivelul 6  ( prezentare ) asigură compresia şi criptarea datelor. Ultimul nivel ( nivelul aplicaţ ie ) specifică interfaţa cu utilizatorul (atunci când este dezvoltată o aplicaţie, programatorul foloseşte interfaţa pusă la dispoziţie de acest nivel  pentru a trimite mesaje). După cum s - a menţionat anterior, modelul OSI   este un model teoretic. Î n Internet se foloseşte   stiva de protocoale TCP/IP, o formă simplificată a modelului OSI. Denumirea TCP/IP  provine din faptul că IP este principalul protocol de nivel 3, iar TCP este principalul protocol de la nivelul transport. Stiva OSI şi cea TCP/IP au fost conce  pute în acelaşi timp şi fiecare a contribuit la dezvoltarea   celeilalte. TCP/IP unifică primele două nivele şi ultimele trei ale modelului OSI, obţinându -se o implem entare concentrată (vezi Fig. 2). Astfel, modul de transmisie al biţilor şi accesul la mediu  este asigurat de un singur protocol ( Ethernet , PPP  - vezi capitolul Reţele Ethernet). Nivelul reţea , din stiva OSI, corespunde nivelului Internet   în TCP/IP, unde principalul protocol folosit este IP (în două  versiuni - vezi capitolele Ipv4 şi Ipv6). La nivelul transport , protocoalele folosite sunt TCP  (orientat conexiune - adică se negociază o conexiune logică înainte de transmisia efectivă), UDP  (neorientat conexiune - adică  pachetul se trimite direct către destinaţie) şi ICMP (vezi capitolul Securizarea   reţelei). Modul de stabilire al conexiunii, de asigurare a compresiei şi a confidenţialităţii este asigurat   de către nivelul aplicaţie , acelaşi ce expune interfaţa de comunicaţie pentru utilizator/programator.  
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x