Games & Puzzles

The CONTRIBUTIONS of SUSTIANABLE CITIES TO ENVIRONMENTAL PROTECTION AND CLEAR NIGHT SKY

Description
Keywords: sustainable development, sustainable cities, environmental protection, energy efficiency, clear night sky Urban settlements are becoming main habitats for human beings year by year in the 21 st century. According to the UN figures, 66 % of
Published
of 2
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
  THE CONTRIBUTIONS OF SUSTIANABLE CITIES TO ENVIRONMENTAL PROTECTION AND CLEAR NIGHT SKY   E. Alarslan 1   1 Sustainable Development Goals Committee Member of UNESCO-TURKEY, Hilal Mah. 704.Sk. No:9/1 Cankaya 06550 Ankara, Turkey    ebrualarslan@yahoo.com   Abstract   Keywords:  sustainable development, sustainable cities, environmental protection, energy efficiency, clear night sky Urban settlements are becoming main habitats for human beings year by year in the 21 st  century.  According to the UN figures, 66 % of the world population will be living in urban areas by 2050. A rapid increase in the number of both urban settlements and urban populations attracts the attention of scientists, researchers, policy makers, governors, and international organizations. In New York, the High-level Plenary Meeting of the General Assembly of the UN in 2015, all member states agreed on 17 sustainable development goals by 2030. One of those goals is Goal 11: Sustainable Cities and Communities (SDG 11) which addresses the risks and expectation for better and liveable life standards in urban areas. The SDG 11 also considers the environmental impacts of urban settlements. In this respect, policies and strategies with a view to building sustainable cities and communities will make remarkable contributions to the environmental protection and creating clear night sky. In terms of close interaction between the SDG 11 and SDG 7: Clean and Affordable Energy, reduction of energy consumption in cities and creating energy efficient policies are other significant aspects showing the potential support of sustainable cities for environmental protection. Thus, in this paper, the policies and implementing strategies of the SDG 11 will be elaborated toward achieving the clear night sky. In addition to the links of SDG 11 to other sustainable development goals, the relationship to the SDG 7 will especially be analyzed with respect to environmental protection by reducing energy consumption in cities.  SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEHİRLERİN ÇEVRESEL KORUM A VE GECELEYİN GÖKYÜZÜNÜN  AÇIK GÖRÜNÜMÜNE KATKILARI E. Alarslan 1   1 UNESCO- Türkiye Sürdürülebilir Kalkınma İhtisas Komisyon Üyesi Çankaya,  Ankara, TÜRKİYE    ebrualarslan@yahoo.com   Öz   Anahtar Sözcükler:   sürdürülebilir kalkınma, sürdürülebilir şehirler, çevresel koruma, enerji verimliliği, geceleyin açık gökyüzü  2 1. yüzyılda, kentsel yerleşmeler    yıllar ilerledikçe   ana insan yerleşim alanları haline  gelmeye başlamaktadır. Birleşmiş Milletler’in istatistiklerine göre, dünya nüfusunun %66’sı 2050 yılına kadar kentsel yerleşmelerde yaşıyor olacaktır  . Kentsel nüfus ve yerleşmelerdeki bu hızlı artış pek çok bilim insanı, araştırmacı, politikacı, devlet yöneticisi ve uluslararası örgütün dikkatini çekçektedir. B irleşmiş Milletler’in 2015 yılında New York’da toplanan Üst Düzey Genel Kurul’unda tüm üye ülkeler, 2030 yılına kadar gerçekleştirilmesi planlanan 17 sürdürülebilir kalkınma hedefi üzerinde hem fikir olmuşlardır. Kentsel alanlarda daha iyi ve yaşanabilir  lik standartlarıyla ilgili risk ve beklentileri  içeren Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi 11: Sürdürülebilir Şehirler ve Toplumlar (SKH 11) anılan 17 hedeften birisidir. SKH 11, aynı zamanda kentsel yerleşmelerin çe v re üzerindeki etkilerini de dikkate almaktadır. Bu açıdan, sürdürülebilir şehirler ve toplumlar kurmaya yönelik politika ve stratejiler çevresel koruma ve geceleyin açık gökyüzü hedeflerine de dikkate değer ölçüde katkı sağlayacaktır. Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nden “SKH 7: Temiz ve Ulaşılabili r Enerji ”   ile olan sıkı ilişkisi nedeniyle SKH 11’in kentlerde enerji tüketiminin azaltılması ve enerji verimli politikaların oluşturulmasıyla ilgili çabaları da çevresel korumaya sağladığı ciddi bir katkıdır. Dolayısıyla bu makalede, SKH 11 ile ilgili pol itika ve uygulama stratejileri geceleyin açık gökyüzü yaratılmasına yönelik çabalar çerçevesinde de incelenecektir. SKH 11’in diğer sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle ilişkisinin yanısıra SKH  7 ile olan ilişkisi çevresel koruma ve kentlerde enerji tüketiminin azaltılması özelinde ayrıca incelenecektir.
Search
Similar documents
View more...
Tags
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x