Journals

Za acad=edu

Description
Za acad=edu
Categories
Published
of 6
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
    Благовеста Иванова   ИСТОРИЧЕСКИ КОНТЕКСТ   НА АРХИТЕКТУРАТА   ПО БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ.   ИСТОРИЯ, ОБЩЕСТВО,   КУЛТУРНИ МОДЕЛИ      Ⓒ   доц. д -  р Благовеста Иванова, автор  , съставител   и   графично оформление   Ⓒ   проф. д . ик.   н . , д -  р по история Нина Дюлгерова,  рецензент   Ⓒ   доц. д . изк.   Саша Лозанова,  рецензент   Ⓒ   доц. д -  р арх. Валентина Върбанова,  рецензент   ВСУ „ Любен Каравелов “ ISBN 978-954-331-082-1    Благовеста Иванова   ИСТОРИЧЕСКИ КОНТЕКСТ   НА АРХИТЕКТУРАТА   ПО БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ.   ИСТОРИЯ, ОБЩЕСТВО,   КУЛТУРНИ МОДЕЛИ   СОФИЯ 2018    Историческият   контекст   на   архитектурата   е понятие, което използват архитектите   в областта на   опазването   на   недвижимото   културно   наследство . Контекстът е историческата среда, в която тя се създава.   Средата е комплексна   и включва   в себе си насоките на   развитие на   всяко едно историческо общество. Тя   е многоаспектна   и в   същото време има солидни опорни точки. Изучава се с   методите за изследване на историческите общества, историческите документи и сравнителния анализ.   В книгата се постарахме да направим преглед на обществото в цялото му многообразие като среда за зараждане и развитие на архитектурата през отделните исторически епохи. Например да представим облеклото и култовете на траките, защото те са изобразени в стенописите, и на римляните тъй като са характерни за скулптурата, а тези изкуства от своя страна са в синтез с архитектурата. Да разберем какъв е приносът на българската архитектура за византийската. Или да се разходим из софийските пазари след Освобождението, които са разположени по определен начин в новата столица и намират място в произведенията на живописците. Също така да видим общата гледна точка на архитекти и художници за създаването на организирания художествен живот в България след Освобождението. В книгата   са използвани   и   методите на културологията, историята на архитектурата   и историята на изкуството. В същото време тя   е   различна   от   изследванията по история   на   архитектурата   по   българските   земи . В нея е разгледана историята на обществото като среда, в която се развива архитектурата.    СЪДЪРЖАНИЕ   Увод / 5   Глава І. Праистория, Древност и Античност / 7   Праисторическо общество / 7 Материална култура на праисторическото общество / 8 Поселищна система и центрове на културата през неолита и халколита / 8 ●Селища и жилища през неолита и халколита / 8 ●Погребения и почитане на мъртвите през неолита   и халколита / 12 ●Аграрни и други култове. Амулети през неолита   и халколита / 13 Обществен строй през бронзовата епоха / 13 ●Материална култура през бронзовата епоха / 14 ●Селища / 14 Жилища/ 16 ●Керамично производство през бронзовата епоха / 17 ●Погребения / 19   Древност и Античност / 19   Тракия и тракийските племена през І хилядолетие пр.н.е. Културни връзки и взаимоотношения със съседните области / 19 ●Обществено и икономическо развитие на тракийските племена / 20 ●Култове / 22 ●Балканските народи и Хетската държава / 23 Облекло / 24 ●БИТ / 25 ●Поселения и градове / 2 6   ●Севтополис / 26 ●Гробници и светилища / 27 ●Образци на материалната култура, които дават представа за тракийското общество / 29 ●Древните траки и християнството / 29 ●Два текста на древни историци за траките / 30 ●Гръцка колонизация по бреговете на Тракия / 32 ●Взаимно влияние между гръцките колонии и траките и значението му за тракийския свят / 32 ●Гърция по времето на елинизма / 33 ●Естетиката на древните гърци / 34 ●Храмът в живота на древните гърци / 34 ●Древен Рим  – модел на държавата и обществото /   35 ●Социална структура / 36 Семейство / 37 ●Образование / 37 ●Религия / 38 ●Архитектура / 38 ●Изкуство / 39 Технологии / 39 ●Юриспруденция / 41 ●Философия / 42 ●Християнство / 42 ●Ранното християнство в древноримското общество / 43 ●Облекло / 44 ●Провинциите Мизиа и Тракия / 45   Глава ІІ. Българско средновековие  /V ІІ - Х V ІІ в./ / 48   Ранно средновековие.   Първа българска държава 681  – 1018/1185 г. Основни особености на епохата. Начало на формирането на българския културен модел / 48   ●Характерни особености на Ранното средновековие. Културното наследство на славяни и прабългари, влияние на външни фактори / 50 ●Формиране на християнска архитектура и изкуство през първата българска държава / 52 ●Особености на градската култура /културологичен аспект/ / 56   ●Конструкции и архитектурен образ през Първото българско царство / 58 ●Градежни декорации / 59 ●Времето на живописния стил − втората половина на Х−началото на ХІ в. / 60 ●По - значими паметници от езическия и християнския период на Първата българска държава / 60 ●Монументална живопи / 60 Изобразително и декоративно изкуство / 63 ●Занаяти / 64 ●Архитектура, градоустройство, Бит и всекидневие /на базата на археологически материали и изображения/ / 67 ●Българският въпрос във Византия през епохата на промени / 68 ●Културното развитие по времето на византийското политическо господство / 69  

Isthmomys flavidus

Oct 13, 2019

Black Hole Hunters

Oct 13, 2019
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x