Concepts & Trends

Zograf Sb Katalogizirane Kir Mss

Description
Zograf Sb Katalogizirane Kir Mss
Published
of 24
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
     .    :   (. ),  ,  ,  ,   2019       Настоящият сборник се издава по проект Зографски дигитален архив в СУ „Св. Климент Охридски“  с финансовата подкрепа на Министерството на образованието и науката по Споразумение № ДО 1-29/23.02.2018 г. съсСофийския университет „Св. Климент Охридски“ и Зографската света обител, Света Гора, Атон.© Зографска света обител© Фондация „Наследство на Зографската света обител“© Д. Пеев, М. Димитрова, Е. Дикова, Г. Банев, Л. Ненова, авторитеРецензенти: чл. кор. проф. Иван Добрев, проф. дфн Вася Велинова Технически редактори: Мария Мицкова, Андрей БобевОформление на корицата: Милена ВълнароваISBN: 978-954-770-452-7В Зографската издателска поредицаБиблиотека •Към изворите•  се публикуват изворни текстове от манастирския архив, както и стойностни трудове върху родната и общобалканската църковна история и култура, основани на изворов материал.    дфн Иван Добрев, чл. кор. проф.  5 Съдържание Вместо предисловие .................................................................................................................. 7Иеродякон Атанасий. Евангелието като извор на вдъхновение за работата в научен екип ................................................................................................................................... 11 Кирилски ръкописи в Зограф (XVI‒XX век). Подходи при изследването и описанието им Маргарет Димитрова, Климентина Иванова, Елисавета Мусакова, Андрей Бобев, Андрей Бояджиев, Петко Петков, свещ. Козма Поповски, Любка Ненова. Каталогизиране на кирилски ръкописи от втората половина на XVIII до първата половина на ХХ век, пазени в Зографския манастир: трудности и перспективи ..................................................................................................................... 23Елисавета Мусакова. Украсата на късните ръкописи от библиотеката на Зог-рафския манастир .......................................................................................................... 43Гоце Ристески. Сбирката от певчески ръкописи на Зографската света обител ........ 61Пьотр Жгун и Вера Подковирова. Ръкописите от школата на преподобния Паи-сий (Величковски) в библиотеката на Зографския манастир.............................. 73 Димитър Илиев. Нови сведения за историята на Зографското глаголическо еван - гелие  от Х век според гръцка приписка от XIX век в старопечатна книга от библиотеката на манастира Зограф (Инв. № 19023) .............................................. 101Георги Парпулов. Зографският царски поменик (ръкописи № 228 и 234) ................. 113Андрей Бобев. Още веднъж за историята на почитта към св. Димитър Басарбовски в Зографската света обител .......................................................................................... 120Андрей Бояджиев. Славянското житие на св. Георги Янински по два зографски преписа ............................................................................................................................. 148Петко Петков. Ръкопис № 328 от библиотеката на Зографската света обител (сбор-ник на Търпе Вучидолов) .............................................................................................. 174Климентина Иванова. За един неизвестен превод на учителя и просветен деятел Милан Радивоев, запазен в Зографската света обител .......................................... 187Петко Петков, свещ. Козма Поповски, Димитър Пеев. За приписката на „окаяния  Драган“ в Зографския трефологий ............................................................................ 219 Документален архив в Зограф (XV‒XIX век) Иван Йорданов. Златният печат на цар Иван Асен ІІ (1218–1241), съхраняван в ар-хива на манастира Зограф ............................................................................................ 235Петронел Захарюк. Връзките на Молдова със Зографския манастир на Света Гора. Състояние на проучванията ......................................................................................... 243Петронел Захарюк, Георге Лазар, Димитър Пеев, Иван Билярски. Чек-лист на вла-хо-молдовските документи в архива на Зографския манастир ......................... 256Мария Кипровска и Григор Бойков. Колекцията от османски документи от архива на Зографския манастир: предварителни бележки върху нейното състояние, съдържание, значимост и перспективи за работа ................................................. 318Надя Данова, Кета Мирчева, Олга Тодорова, Светлана Иванова. Четири зог рафски кондики от XVIII – началото на XIX век ................................................................... 350Георги Митов. Васил Априлов в търсене на документи за средновековното българ-ско минало ........................................................................................................................ 413  6 ЗОГРАФСКИ СЪБОРНИК Зограф и българската историопис от XVIII век Иеродякон Атанасий. История славянобългарска  като повод за един християн-ски прочит на историята ....................................................................................... 447  Димитър Пеев. Нови документи за отец Паисий Хилендарски .................................... 476 Любка Ненова. Житийните бележки за св. Йоан Рилски и неговите последователи в История славянобългарска . Текст и изследване ..................................................... 522 Димитър Пеев. За Зографската българска история  и нейния автор ................................ 537 Текст и контекст. Зограф в културното пространство на Балканите и отвъд него Генчо Банев. За автора на Кониковското евангелие . Нови данни за ръкописното на-следство на книжовника Натанаил Зографски, митрополит Охридско-Плов-дивски ................................................................................................................................ 549Ангелики Деликари. Документите от светогорските манастири като свидетелство за славянските влияния в Гърция. Присъствието на славянски топоними, микротопоними и хидроними .................................................................................... 588Екатерина Дикова. Ритъмът в двата южнославянски превода на проложните сти-хове за април .................................................................................................................... 610Ралф Клеминсън. Преписи на Словата на преподобния Доротей от Газа в Зог-рафския манастир и в Бодлеанската библиотека ................................................... 628Марина Крутова. Материали за Зографския манастир, пазени в ръкописния отдел на Руската държавна библиотека (XIII–XIX век) ..................................................... 636Архимадрит Поликарп Кицулеску. Ръкописи от библиотеката на Св. Синод на Румънската православна църква в Букурещ, свързани с Молдова и със Зог-рафската света обител на Атон ................................................................................... 656Светлана Куюмджиева. Зографски дейци в хилендарски музикални ръкописи ....... 662Александър Жабов. Свети Пимен Зографски – обзор на научните изследвания и възможни насоки за исторически търсения ............................................................ 674Атанас Тончев. Аспекти на монашеската молитва: антропологично проучване на един Атонски манастир ............................................................................................... 698Галина Бесстремянная. Японският архив на българския светогорски манастир Зограф ............................................................................................................................... 711 Книгохранилища и документи. Форми на описание и съхранение Андрей Бояджиев. Зографската електронна научноизследователска библио тека. Интеграцията на електронните ресурси ................................................................... 725Николаос Мандзурис. Преди консервацията. Обновяването из основи на биб- лиотеката на Зографската света обител: анализ и представяне на мерките за превантивна реставрация и консервация ................................................................. 737Анна Ангелова. Зографска електронна научноизследователска библиотека – съз-даване и перспективи .................................................................................................... 752Мери-Алън Джонсън. Хилендарският манастир и Хилендарската изследователска библиотека: модел за съвместно съхранение и достъп ......................................... 761Елена Узунова. Славянската ръкописна колекция на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ и системата за споделена каталогизация COBISS: създаване на електронен каталог – трудности и полза ......................................... 782Антоанета Лесенска. Каталогизиране на славянската ръкописна колекция – опи-тът на Народната библиотека в Пловдив ................................................................. 794 Списък на съкращенията  ........................................................................................................ 803 Списък на илюстрациите  ...................................................................................................... 805 Показалец на личните имена (съставили: Димитър Пеев, Мария Мицкова, Генчо Банев) .................................................................................................................................... 811 Показалец на географските названия (съставили: Димитър Пеев и Генчо Банев) ..... 837 Table of contents: Abstracts  ........................................................................................................... 861 Илюстрации  ................................................................................................................................ 863  23 Каталогизиране на кирилски ръкописи от втората половина на XVIII до първата половина на ХХ век, пазени в Зографския манастир: трудности и перспективи  Маргарет Димитрова, Климентина Иванова, Елисавета Мусакова, Андрей Бобев, Андрей Бояджиев,  Петко Петков, свещ. Козма Поповски, Любка Ненова (София) Ключови думи:  Зографска света обител, късни ръкописи, славян-ски ръкописи, каталогВ този текст ще представим опита си, натрупан при описването на стотина късни кирилски ръкописа, датиращи от втората поло-вина на XVIII в. до първата половина на ХХ в.: трудностите, които срещнахме, и решенията, които взехме. Описанията са публикува-ни в Каталог 2017 1  и са направени, за да дадат начални сведения за ръкописите, пазени в Зографската света обител под № 287‒405. Ди-гитални копия от тях бяха щедро предоставени от Зографската све-та обител на библиотеката на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и могат да се използват в библиотека „Филологии“. Предстои данните от Каталог 1994 и настоящите кратки опи-сания да бъдат допълнени и включени в електронен каталог, кой-то се разработва под ръководството на Андрей Бояджиев от екипа на проекта „Зографски дигитален архив в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ в рамките на няколкогодишна програ- 1  В каталога са включени пергаментните фрагменти № 287, 288, 289, 290, 295 (от ХІІІ–ХV в.), някои от които бяха известни на изследователите и преди, но никога не бяха попадали в описи или каталози. Тяхното издаване се подготвя от Андрей Бояджиев, Петко Петков и свещ. Козма Поповски, затова тук няма да говорим за тях.
Search
Tags
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x