Presentations

2. Syllabus of Power Electronics Course

Description
2. Syllabus of Power Electronics Course
Categories
Published
of 17
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
    BỘ GD&ĐT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Trường đại h! "#$TĐ%! '( ) T* +, ) Hạnh (h-!$h,./ Đi0n ) Đi0n T1   ******* Chư2ng 3r4nh Gi5, +6! đại h! Ng7nh đ7, 3ạ,/ Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông  Tr4nh đ% đ7, 3ạ,/ Đại học Chư2ng 3r4nh đ7, 3ạ,/ Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông; công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động h!" Đ8 !ư2ng !hi 3i93 h! (h:n ;< T=n h! (h:n/ Đi0n 31 !>ng ?@3M h! (h:n/ #$%&''()) < T=n Ti9ng Anh/ #,Er FE!3r,ni!?< " 3n !hJ/ KL< #hn  3hời gi.n +  /K/PQ   R< C5! giSng i=n (h6 3r5!h h! (h:n - ./ 0h1 tr!ch ch2nh+ 3h"4 5àng 6gọc /7n)- 89nh :!ch ging vi<n c=ng .8+)"-" 3h"4 Đ> Đ?c 3r2)")-" 3h"4 6guyễn 3h@i P< Đi8@ Ui0n 3h. gi. h! 3'( h! (h:nM>n h! 3rưW!/ Aạch đi<  Bn; Điện tử c Dn; A!y điện E Fh2 c1 điện; Đ GHIng đi<  Bn và thiJt DK đ" M>n h! 3i=n @Y93/ Fhông $h5!/ ZZ   [< M> 3S 3\ 3]3 h! (h:n/   5ọc 0hLn điện tử công :uMt cung cM0 ch :inh vi<n c!c kiJn th?c về c!c Ginh kiện điện tửcông :uMt c Dn, về c!c Nạch DiJn đOi điện n7ng nhH+ C!c Nạch đOi điện P9y chiều :9ng Nộtchiều không điều chQnh điện !0; C!c Nạch đOi điện P9y chiều :9ng Nột chiều cR điều chQnh điện!0; Aạch chQnh GHu kS0; C!c Nạch điều chQnh, đRng ngTt điện !0 P9y chiều; C!c Nạch DiJn đOiđiện !0 Nột chiều :9ng Nột chiều; C!c Nạch nghKch GHu, DiJn tLn vvU 6gài r9 cVn cung cM0c!c 0hHng 0h!0 t2nh t!n, thiJt kJ c!c Dộ nguWn chQnh GHu, c!c nguy<n tTc tạ Pung điều khiểnđWng Dộ ch 4CX và 0hLn NềN chuy<n Y=ng để Nô 0hZng c!c Nạch Đ3C4"  ^< Ch@_n đ:@ r. !`. h! (h:n $i9n 3ha!/ ["-" .ii th2ch đH\c nguy<n tTc cMu tạ, hạt động, đ]c tuyJn, c!ch D vệ và chQ r9 đH\c 0hạN vi :ử Y1ng c^9 c!c Ginh kiện điện tử công :uMt c Dn, chuy<n Y=ng;[")-" 3r_nh Dày đH\c cMu tr`c, nguy<n tTc hạt động, va đH\c Yạng :Rng và t2nh t!n đH\c c!c thông :b c^9 c!c Nạch chQnh GHu không điều khiển v@i c!c Gại ti kh!c nh9u;  ["'-" dy Yựng đH\c c!c khbi c Dn c^9 Nột Nạch tạ Pung và gii th2ch đLy đ^ đH\c Nột Yạng Nạch tạ Pung điều khiển đWng Dộ ch 4CX;["e-" 3r_nh Dày đH\c cMu tr`c, nguy<n tTc hạt động, va đH\c Yạng :Rng và t2nh t!n đH\c c!c thông :b c^9 c!c Nạch chQnh GHu cR điều khiển v@i c!c Gại ti kh!c nh9u;["f-" dy Yựng đH\c cMu tr`c và gii th2ch đH\c nguy<n tTc hạt động c^9 Nạch chQnh GHu kS0; ["-" !c đKnh đH\c c!c thông :b c Dn khi thiJt kJ Nột Dộ nguWn chQnh GHu công :uMt công :uMt;["-" 3r_nh Dày đH\c cMu tr`c, nguy<n tTc hạt động, va đH\c Yạng :Rng và t2nh t!n đH\c c!c thông :b c^9 Nạch điều chQnh điện !0 P9y chiều;["[-" dy Yựng đH\c cMu tr`c và gii th2ch đH\c nguy<n tTc c^9 Dộ đRng ngTt điện !0 P9y chiều;["-" 3r_nh Dày đH\c cMu tr`c, nguy<n tTc hạt động, va đH\c Yạng :Rng và t2nh t!n đH\c c!c thông :b c^9 Nạch điều chQnh điện !0 Nột chiều" .ii th2ch đH\c hạt động c^9 c!c khbi c^9 Dộ nguWn On !0 Pung; ["(-" 3r_nh Dày đH\c cMu tr`c, nguy<n tTc hạt động, va đH\c Yạng :Rng và t2nh t!n đH\c c!c thông :b c^9 Nạch nghKch GHu" $b ncng/ ["-" #hdn t2ch u! tr_nh hạt động, t2nh t!n, P!c đKnh c!c thông :b c Dn c^9 c!c Nạch chQnh GHu, Nạch điều chQnh điện !0 P9y chiều, Nạch nghKch GHu vvU ;[")-" 32nh t!n và Gự9 chọn đH\c c!c Ginh kiện điện tử công :uMt;["'- " #hdn t2ch và P!c đKnh c!c kiểu Nạch tạ Pung điều khiển đWng Dộ ch 4CX" Th5i đ% ngh8 nghi0(/ ["e-" CR th!i độ ?ng :ử đ`ng và nhận th?c đH\c vK tr2, tLN u9n trọng điện tử công :uMt trng thực tiễn :n PuMt đIi :bng;["f-" 6hận th?c đH\c N1c ti<u, nội Yung và y<u cLu Nôn học, Nbi u9n hệ c^9 Nôn học v@i thực tiễn và u9n hệ v@i c!c Nôn học kh!c c^9 ngành học;["-" !c đKnh, thể hiện đH\c th!i độ học tậ0, nghi<n c?u, thực hành ?ng Y1ng Nôn học cR hiệu u" d< Nhi0 6 !`. ?inh i=n 4/ không thực hiện đ^ chQ Nột trng c!c nhiệN v1 :9u đdy :a DK cMN thi+E 8ự G@0+ 3bi thiểu [(j :b tiJt ging c^9 học 0hLn;E ài tậ0+ 5àn thành ((j Dài tậ0 về nhà Y ging vi<n gi9;E Fh!c+ &àN  Dài tậ0 G@n E FiểN tr9 u! tr_nh" ;K< T7i i0@ h! 3'( e 4!ch, gi! tr_nh ch2nh+ 5àng 6gọc /7n E Điện tử công :uMt, D ài tậ0 điện tử công :uMt" E 4!ch l3&3Fm th9N kh+  o Nguyeãn Vaên Nhôø . .i!  trình Ñieän töû coâng suaáât 1. NXB Ñaïi Hoïc Quoác Gia Tp. H!"##"$ "%& trang. ) o Nguyeãn Bính. Ñieän töû coâng suaát " Nha' (uaát )aûn *hoa Hoïc +a' *,- Thuaät.Ha' Noäi "###$ "% trang. )  'o Leâ Vaên Doanh, Nguyeãn Theá Coâng, Traàn Vaên Thònh . Ñieän töû coâng suaát / 0, thu,eát / thieát 2eá 3 öng 4uïng$ " taäp.Nha' (uaát )aûn *hoa Hoïc +a' *,- Thuaät$ &55 trang / t ậ0 , e tr9ng E tậ0 ) .678 Ñoã Xuaân Tuøng, Tröông Tr Ngo! .Ñieän töû coâng suaát. Nha' (uaát )aûn Xaâ, 9öïng. Ha' Noäi 1555$"" trang.68 Nguyeãn Bính. Ñieän töû coâng suaát. Ba'i taäp )a'i giaûi +a' öng 4uïng. Nha'(uaát )aûn *hoa Hoïc +a' *,- Thuaät. Ha' Noäi$ 15 trang 6&8 "ha#$ %uoá& 'a(, Döông Vaên Ngh . :haân t;ch +a' giaûi <aïch =ieän töû coâng suaát. Nha' (uaát )aûn*hoa Hoïc +a' *,- Thuaät. Ha' Noäi 155>$ 15# trang. 6>8 Nguy fn Trng Th]ng " 32nh t!n và :ử9 chp9 N!y điện" 6hà PuMt Dn dy 8ựng, " ;;< T 0 #h:n 3rc !5! 3h7nh (h:n đi 7 !5! h4nh 3ha! đ5nh gi5 ?inh i=n / E Đ!nh gi! u! tr_nh+'(j trng đR+q 8ự G@0+ (jq &àN Dài tậ0 về nhà+( jq ài tậ0 G@n + (jE 3hi cubi học k+ (j lthi tự Guận, đề Ns, thIi gi9n tbi thiểu f 0h`tm ;< Th.ng đi/ ;K '  ;< $9 h,ạ!h 3h*! hi0n n%i +@ng !hi 3i93Q h! (h:n 3hE, 3@:n T@:n 3ha ;/ Chương 1: Các linh kiện điện tử công suất cơ bản ( 3:0:6) D* Ui9n !5! CĐ đưj! 3h*!hi0n ?.@ Uhi U93 3h-! ND  A/    T\ 3]3 !5! ND 7 ##GD 3r=n W( + l'm["-" .ii th2ch đH\c nguy<n tTccMu tạ, hạt động, đ]c tuyJn,c!ch D vệ và chQ r9 đH\c 0hạN vi :ử Y1ng c^9 c!c Ginhkiện điện tử công :uMt c Dn,chuy<n Y=ng"iJt :ử Y1ng c!c 0hLn NềNchuy<n Y=ng" N%i D@ng NDQ GD 3r=n W( q #hdn Gại Ginh kiện D!n Yn th kh n7ng điều khiển; q 6<u cMu tr`c, nguy<n tTc hạt động, đ]c tuyJn và ?ngY1ng c^9 c!c Ginh kiện điện tử công :uMt nhH+ 8iY;3r9n:i:tr 3 công :uMt; A$4w%3; x.3; 3hyri:tr; q 3r_nh Dày về c!c Nạch ghS0 và D vệ c!c Ginh kiện D!nYn" q.i@i thiệu 0hLn NềN chuy<n Y=ng #4xA h]c A3&để Nô 0hZng c!c Nạch điện tử công :uMt" T\ 3]3 !5! ##GD : q Đ]t vMn đề, thuyJt tr_nh;q #hHng 0h!0 trực u9n l:ử Y1ng N!y chiJum"  B/    C5! n%i +@ng !:n 3* h! k nh7 +   lm D* Ui9n !5! CĐ đưj! 3h*! hi0n ?.@ Uhi U93 3h-! 3* h!C5! n%i +@ng 3* h! +q C!c chJ độ GàN việc c^9 3, w%3, A$4w%3 và ?ngY1ng;q CMu tr`c, nguy<n tTc hạt động, đ]c tuyJn và ?ng Y1ngc^9 8xC, 3XxC và c!c Ginh kiện điện tử công :uMtchuy<n Y=ng nhH+ .3$; AC3; A3$; x.C3;q 6<u c!c Nạch k2ch điều khiển và c!c Nạch ?ng Y1ng vàc!c Nạch D vệ trng thực tJ c^9 c!c Ginh kiện điện tửcông :uMt" -  Liệt kê các tài liệu học t!  cần thiết (yêu cầu phải thống nhất với mục 11 nêu trên) q ChHng + .3 c^9 5àng 6gọc /7n; + ChHng + 3& Ñieän töû coâng suaáât 1 3Ngu, ễn /7n 6hI"["-" .ii th2ch đH\c nguy<n tTccMu tạ, hạt động, đ]c tuyJn,c!ch D vệ và chQ r9 đH\c 0hạN vi :ử Y1ng c^9 c!c Ginhkiện điện tử công :uMt c Dn,chuy<n Y=ng;E 6guy<n tTc k2ch điều khiểnc!c Ginh kiện điện tử công :uMt" E iJt :ử Y1ng c!c 0hLn NềNchuy<n Y=ng"  T@:n 3ha / Chương ":Ch#nh lưu không đi$u khi%n ( 3/0/6) D* Ui9n !5! CĐ đưj! 3h*!hi0n ?.@ Uhi U93 3h-! ND  A/    T\ 3]3 !5! ND 7 ##GD 3r=n W( + l'm[")-" 3r_nh Dày đH\c cMu tr`c,nguy<n tTc hạt động, va đH\cYạng :Rng và t2nh t!n đH\c c!cthông :b c^9 c!c Nạch chQnhGHu không điều khiển v@i c!cGại ti kh!c nh9u;.ii th2ch đH\c hạt động c^9 N%i D@ng NDQ 3r=n W(/ q 6hpng vMn đề chung về chQnh GHu, c!c nhRN chuyển Nạch c Dn; q ChQnh GHu ti9 Nột 0h9; e  q ChQnh GHu ti9 h9i 0h9;   T\ 3]3 !5! ##GD : q Đ]t vMn đề, thuyJt tr_nh;q #hHng 0h!0 trực u9n l:ử Y1ng N!y chiJum"c!c nhRN chuyển Nạch c Dn"  B/    C5! n%i +@ng !:n 3* h! k nh7 +   lm D* Ui9n !5! CĐ đưj! 3h*! hi0n ?.@ Uhi U93 3h-! 3* h!C5! n%i +@ng !:n 3* h!/ q Aạch chQnh GHu ti9  0h9 ti X; X%; X&%+ /a và 0hdnt2ch Yạng :Rng, công th?c t2nh c!c thông :b c^9 Nạch;q Aạch chQnh GHu ti9  0h9 ti X; X%; X&%+ /a và 0hdnt2ch Yạng :Rng, công th?c t2nh c!c thông :b c^9 Nạch;q C!c Yạng Dài tậ0 về ?ng Y1ng c!c Gại Nạch chQnh GHuti9  0h9, ) 0h9 v@i c!c Gại ti" -  Liệt kê các tài liệu học t!  cần thiết (yêu cầu phảithống nhất với mục 11 nêu trên) q ChHng )+ .3 c^9 5àng 6gọc /7n; + ChHng )+ 3& Điện tử công :uMt  3 Ngu, ễn 2nh;q ChHng )+ 3& Điện tử công :uMt  z 6guyễn /7n 6hI;q ChHng + 3& Điện tử công :uMt E   0eâ ?a@n9oanh.A "5!h 7i 3'( ) Ñieän töû coâng suaát / *,- thuaät =ieän$1## )a'i taäp +a' )a'i giaûi 3 Ngu, ễn 2nh; / :haân t;ch +a' giaûi <aïch =ieän töû coângsuaát / :haï< Quoác Haûi$ 9öng ?a@n Nghi. [")-" 3r_nh Dày đH\c cMu tr`c,nguy<n tTc hạt động, va đH\cYạng :Rng và t2nh t!n đH\c c!cthông :b c^9 c!c Nạch chQnhGHu không điều khiển v@i c!cGại ti kh!c nh9u;E .ii th2ch đH\c hạt động c^9c!c nhRN chuyển Nạch c Dn;E iJt gii đH\c c!c Yạng Dài tậ0về Nạch chQnh GHu ti9 , ) 0h9v@i c!c Gại ti kh!c nh9u" T@:n 3ha / Chương ":Ch#nh lưu không đi$u khi%n ( 3/0/6) D* Ui9n !5! CĐ đưj! 3h*!hi0n ?.@ Uhi U93 3h-! ND  A/    T\ 3]3 !5! ND 7 ##GD 3r=n W( : l'm[")-" 3r_nh Dày đH\c cMu tr`c,nguy<n tTc hạt động, va đH\cYạng :Rng và t2nh t!n đH\c c!cthông :b c^9 c!c Nạch chQnhGHu không điều khiển v@i c!cGại ti kh!c nh9u;E iJt gii đH\c c!c Yạng Dài tậ0về Nạch chQnh GHu cLu  0h9, ti9', cLu ' 0h9 v@i c!c Gại tikh!c nh9u" N%i D@ng NDQ 3r=n W(/ q ChQnh GHu cLu Nột 0h9 ti X; X%; X&%+ /a và 0hdn t2chYạng :Rng, công th?c t2nh c!c thông :b c^9 Nạch;q ChQnh GHu ti9 D9 0h9 ti X; X%+ /a và 0hdn t2ch Yạng:Rng, công th?c t2nh c!c thông :b c^9 Nạch;q ChQnh GHu cLu D9 0h9 ti X+ /a và 0hdn t2ch Yạng :Rng,công th?c t2nh c!c thông :b c^9 Nạch"   T\ 3]3 !5! ##GD : q Đ]t vMn đề, thuyJt tr_nh, th Guận nhRN;q #hHng 0h!0 trực u9n l:ử Y1ng N!y chiJum"  B/    C5! n%i +@ng !:n 3* h! k nh7 +   lm D* Ui9n !5! CĐ đưj! 3h*! hi0n ?.@ Uhi U93 3h-! 3* h! f
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks