Documents

6. sd. de preexcitatie ventriculara .docx

Description
SINDROMUL DE PREEXCITAȚIE VENTRICULARĂ Definiție: activarea unui teritoriu ventricular (teritoriu preexcitat) înainte de sosirea stimulului pe căile fiziologice/normale, consecință a existenței unor căi de conducere accesorii care funcționează paralel cu cele normale dar care transmit mai rapid stimulul la ventriculi. Cai de conducere accesorii 1. fascicul Kent – leagă atriul (AS/AD) de baza ventricului (VS/VD) scurtcircuitând NAV  existența lui generează sd. Wolff Parkinson White (WPW
Categories
Published
of 2
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
    SINDROMUL DE PREEXCITAȚIE VENTRICULARĂ   Definiție : activarea unui teritoriu ventricular (teritoriu preexcitat) înainte de sosirea stimulului pe căile  fiziologice/normale, consecință a existenței unor că i de conducere accesorii care funcționează  paralel cu cele normale dar care transmit mai rapid stimulul la ventriculi. Cai de conducere accesorii  1.   fascicul Kent    –   leagă  atriul (AS/AD) de baza ventricului (VS/VD) scurtcircuitând NAV    existenț a lui generează   sd. Wolff Parkinson White   (WPW)  care poate fi tip A/B 2.   fibrele James    –   leagă  atriile/partea superioara a NAV de zona inferioara a NAV/fascicolul His (scurtcircuitând NAV unde are loc întârzierea fiziologică )    existenta lui generează   sd. Lown Ganon Levine (LGL)  3.   fibrele Mahaim    –   că i accesorii scurte care leagă  zona inf. a NAV sau zona sup. a fasc. His de baza ventriculului (colaterale înalte) Sd. de preexcitație prin fascicul  Kent  –  Sd. WPW    Prezenț a fascicolului Kent care determină  activarea precoce a unei zone de la nivelul bazei ventriculului (= zona preexcitată)  si scurt circuitează  NAV.    Deși stimulul ajunge mai rapid la nivelul ariei preexcitate, aici depolarizarea e lenta, prin miocard nediferențiat .    Stimulul sosit pe calea normală, deși întârziat in NAV, urmează ulterior căile rapide  (fasc. His + ramuri) ș i depolarizează restul masei ventriculare  (fuzionarea p reexcitației cu excitația normală) .    Repolarizarea începe de la n ivelul zonei preexcitate cu forț e orientate spre aceasta. ECG :    interval PR (PQ) scurt < 0.12 s  datorita scurtcircuitării  NAV    unda delta Δ  (expresia activării  precoce dar lente - prin miocard de lucru a teritoriului ventricular) la începutul QRS ; suprafața  undei delta depinde de mărimea  teritoriului ventricular preexcitat (datorita undei ∆  complexul QRS debutează cu o pantă mai lentă).      durata QRS poate fi crescută datorită  undei delta (in unele cazuri poate depăși   0,12’’)      +/- modifică ri secundare de repolarizare  Clasic sunt descrise 2 fascicule Kent - drept și stâng - dar există mai multe forme intermediare.   Sd. WPW tip B = cu fasc. Kent drept  - unește  AD cu VD (= forma cea mai frecvent ă ) iar zona preexcitată   se află î  n VD    depolarizarea zonei preexcitate se face cu forte orientate spre teritoriile electropozitive (nedepolarizate) deci de la dreapta la stânga.    stimulul sosit pe cale normala preia depolarizarea restului de masa ventriculara; pentru ca o parte din teritoriul VD a fost precoce depolarizata, in cursul depolarizării   dată  de stimulul sosit pe cale fiziologică  exista un dezechilibru intre vectorii de VS si cei de VD care determina o deviere la stânga a axei electrice a QRS + proiecții  mai ample ale vectorului rezultant    repolarizarea începe de la nivelul zonei preexcitate cu fo rț e orientate spre aceasta (de la stânga la dreapta) EKG: -   PR scurt < 0,12’’  -   unda Δ negativă   ș i complex QRS predominant negativ (unde S dominante) în V1, DIII   -   unda Δ pozitivă ș i unde R dominante, ample în DI, aVL, V5, V6 ( derivațiile  stângi) -   complexul QRS debutează cu o pantă mai lentă  -   durata QRS poate fi normală sau crescută   (in unele cazuri poate depăși 0,12’’)  -   axa electrică    –  deviata la stânga -   axa repolarizării   deviată  la dreapta  –   disjuncție  de axe: QRS/T in “opoziție   de fază” (modificări secundare ST -T) Sd. WPW tip A    – fasc. Kent stâng ( unește  AS cu VS) e mai rar, zona preexcitată  se afla in VS EKG: -   PR scurt < 0,12’’   -   unda Δ pozitivă ș i unde R dominante în V1, V2, DIII, aVF, -   unda Δ negativă   și unde S dominante î  n DI, aVL   -   complexul QRS debutează cu o pantă mai lentă  -   durata QRS poate fi normală sau crescută   (in unele cazuri poate depăși 0,12’’)  -   axa electrică –   deviată  la dreapta -   axa repolarizării   deviată  la stg.  –   disjuncție  de axe (modificăr i secundare ST-T). Sd. de preexcitatie prin fibre James (Sd. LGL) = sd. de PR scurt. Stimulul e condus pe calea accesorie si șuntează  NAV →  ajunge precoce la nivelul fascicolului His; depolarizarea ventriculară  se face pe că ile normale ale ț esutului excito-conductor ventricular. ECG   -   interval PR scurt <0.12 s -   QRS - aspect si durată normale -   repolarizare normală   Sd. de preexcitatie prin fibre Mahaim Stimulul angajat pe fibrele Mahaim depolarizează   o mică zonă septală/paraseptală.  Apoi stimulul angajat pe calea normală   preia depolarizarea ventriculară normală    –  fuzionarea celor 2 procese este precoce. Prin urmare afectarea depolarizării  si repolarizării   e minoră . ECG  -   unda delta Δ  (de obicei mica) la baza pantei ascendente a QRS - la începutul complexului ventricular. -   durata QRS normală sau moderat crescută  -   intervalul PR  –   durată normal ă   Sindrom Interval PR Unda delta WPW ↓  DA LGL ↓  NU Cu fibre Mahaim Normal DA Complicațiile  sd. de preexcitație      prezenț a fasciculelor accesorii poate determina formarea unor circuite de reintrare    între calea normală ș i cea accesorie => tahiaritmii supraventriculare      pentru căile  accesorii care scurtcircuitează  NAV: în caz de tahiaritmie atrială , mai ales fibrilație /flutter atrial are loc transmitere 1:1   (fără  bloc AV) => frecvență crescută ventriculara cu posibilă evoluție spre   fibrilație , flutter ventricular →  exitus .

PRMG 030

Nov 22, 2017

Business_Plan

Nov 22, 2017
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks