Documents

A Auga No Horto.

Description
Traballo realizado polo alumnado de 5º para o PDI Que plantamos para xantar proposto pola biblioteca do CEIP Ramón de Valenzuela
Categories
Published
of 12
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
   1 A auga e o horto 5º de Primaria Curso 2014-2015   2 Índice -Introdución..................................................................................................3 -A auga doce é un ben escaso na Terra........................................................5 -Usos da auga...............................................................................................6 -Por que necesitan auga as plantas?............................................................7 -Mellor hora para regar as plantas..............................................................9 -Diferentes tipos de rego...........................................................................10 -Bibliografía................................................................................................11   3 INTRODUCIÓN: Para responder á pregunta de Garabullo, nós, o alumnado de 5º, buscamos información e tomamos nota dos datos e do material consultado. Despois decidimos entregar a resposta de forma gráfica, cun diagrama de sectores. Para poder construír o gráfico, tivemos que estudar na área de Matemáticas: ángulos e porcentaxes. Ao final, cada un de nós construiu o seu e entre todos fixemos un mural para expoñer na clase. Como tiñamos información moi interesante relacionada co tema da auga e o horto, organizámola neste traballo no que poñemos como introdución a resposta á pregunta de Garabullo.   Garabullo quere saber….. Hai moita auga doce no noso planeta?     4 Esta é a nosa resposta: A auga doce do noso planeta é un 3% do total de auga. Dese 3%, tan só temos un 0.3% de auga superficial. Esta é a auga que podemos empregar para as nosas necesidades, polo tanto temos que coidala moito.
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks