Documents

A Baciu Intro Gara

Description
Photo Album
Categories
Published
of 18
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
   Pe întreg ecranul Da/Nu Ieşire    2016 ÎNTR-O GARĂ. MEDITAȚIE ÎN DOISPREZECE PAȘI de Andrei Baciu  Într-o gară. Meditație în doisprezece pași, de Andrei Baciu  Pe întreg ecranul Da/Nu Ieşire   Editura LiterNet, 2016   ÎNTR-O GARĂ. MEDITAȚIE ÎN DOISPREZECE PAȘI Redacor: Răzvan Penescu (rpenescu@lierne.ro)Edior forma .pdf Acroba Reader: Andrei BaciuTex şi imagini: © 2016 Andrei Baciu (ierdnaclaudiu@yahoo.com)Prefața: © 2016 Claudius DociuFoografiile au fos realizae în zilele de 20 și 25 noiembrie 2014, în gara din oraşul Vălenii de Mune, Prahova.Texul a fos scris în decembrie 2015.Toae drepurile rezervae.© 2016 Ediura LierNe penru versiunea .pdf Acroba Reader.Ese permisă descărcarea liberă, cu ilu personal, a volumului în aces forma. Disribuirea grauiă a cărţii prin inermediul alor sieuri, modificarea sau comercializarea acesei versiuni fără acordul prealabil, în scris, al Ediurii LierNe sîn inerzise şi se pedepsesc conform legii privind drepurile de auor şi drepurile conexe, în vigoare.ISBN: 978-973-122-112-0Ediura LierNehtp://ediura.lierne.ro office@lierne.ro 2   Într-o gară. Meditație în doisprezece pași, de Andrei Baciu  Pe întreg ecranul Da/Nu Ieşire   Editura LiterNet, 2016   Fotografia e ca lumea, rotundă   Când i-am spus lui Andrei că în foografiile lui chiar și cele mai banale subiece devin obiecul admirației priviorilor, m-a conrazis, poliicos, dar ferm, și mi-a explica că nici un lucru nu ese banal dacă șii cum să-l priveși. Câă drepae avea! Uneori, decupând un cadru din înreg, vezi mai mule decâ dacă ai privi lumea prinr-un ecran panoramic. Aleori, cu ochii înredeschiși avem acces la lucruri invizibile celor care îi țin deschiși larg. Foografiile din seria  „ Înr-o gară. Mediație în doisprezece pași ”   sun cel mai bun exemplu. Ce-ți poae oferi o gară (aproape) abandonaă, ce pare uiaă deoporivă de renuri și de călăori, înr-o zi de oamnă pe care o simți, parcă, srecurându-se, rece și jilavă, până în sufleul ău? În foografiile lui Andrei Baciu, însă, oamna ese înodeauna un ținu al miserelor, un erioriu în care o gară oarecare poae deveni oricând puncul de plecare al marilor speranțe, un loc al visurilor posibile grație unui Timp generos cu cei care șiu să așepe și să vadă dincolo de aparențe, dar și dincolo de corina de ceață, pe cale de a se ridica spre a aduce specacolul  vieții în lumina rampei. 3   Într-o gară. Meditație în doisprezece pași, de Andrei Baciu  Pe întreg ecranul Da/Nu Ieşire   Editura LiterNet, 2016   4  Cu câ vedem mai mulă ceață, cu aâ orizonul ese mai boga în promisiuni, iar naura acesora mai greu de anicipa de căre cei care așeapă fie să vină cineva, fie, dimporivă, să urce în renul care rebuie să-i ducă spre celălal capiol al vieții lor. E îndeajuns, însă, să priveși orizonul cu alți ochi și vei vedea că undeva, în depărare, îți poți zări sinele, făcându-ți cu mâna și încurajându-e să urci în renul vieții spre a parcurge călăoria penru care soara ți-a lua bile, la clasa I sau a II-a, după norocul fiecăruia. Nu m-ar mira chiar ca undeva, ascuns în ceața aceea care domină orizonul văzu de pe peronul gării lui Andrei, să dăm chiar de el, de auorul insananeelor. Ceea ce n-ar face decâ să demonsreze că foografia ese ca lumea, roundă, iar la începuul și sfârșiul ei îl vom găsi înodeauna pe același personaj, decupând magic realiaea înaine de a apăsa pe declanșaor şi a ne demonsra că banalul pur și simplu nu exisă, cu condiția să șii unde, când și mai ales cum  să priveși! Claudius Dociu
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks