Documents

A Eutanasia Înseamnă a Suprima o Viaţă

Description
yhuyjtyutu
Categories
Published
of 2
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
   A eutanasia înseamnă a suprima o viaţă Originea discuţiilor despre eutanasie din ultima perioadă este o întâmplare din Belgia. Aici, nişte gemeni care nu sufereau de o boală în fază terminală au fost eutanasiaţi, iar partidul de la putere a propus extinderea Legii eutanasiei la copii şi suferinzii de Alzeimer. !oate acestea în contextul în care medicina a dez oltat foarte mult algeziologia şi îngri#irea paliati ă, iar creştinismul susţine că eutanasia încalcă porunca $%ă nu ucizi&.'emenii (ddie şi )arc *erbessem din An ers, în ârstă de + de ani, surzi din naştere, după ce au aflat că or rămâne orbi, considerând că nu or putea trece peste suferinţa de a nu se edea unul pe altul, au cerut să fie eutanasiaţi. -omisia medicilor spitalului din An ers a considerat că cei doi nu intră în normele legale, însă unul din susţinătorii eutanasiei, dr. a id ufour, de la %pitalul /ni ersitar din Bruxelles, le0a primit cererea. -ei doigemeni au primit in#ecţia letală în ziua de 1+ decembrie 2312. Belgia practică eutanasia bolna ilor care nu sunt în fază terminală dacă aceştia pot do edi că suferă sau or suferi dureri insuportabile, inumane, în conformitate cu semnătura unui medic specialist.La doar câte a zile după moartea gemenilor, partidul care se află la gu ernare în Belgia a înaintat un proiect de lege, prin care permite şi eutanasierea copiilor gra bolna i, precum şi a suferinzilor de Alzeimer. 4otri it actului, pot opta pentru eutanasie doar minorii care au discernământ. A dorit să fie viu e aici a pornit o întreagă polemică despre eutanasie în presă, la tele iziuni şi pe internet. Aş rea să amintescarticolul belgianului !om )ortier, publicat în $Artsen5rant& 67urnalul de medicină8, unde po esteşte cum mamasa, care a ea depresie cronică, a fost eutanasiată. Acesta este re oltat pentru că medicii nu l0au consultat şi se întreabă cum poate un bolna în depresie cronică să fie deplin conştient atunci când cere in#ecţia letală9 %au cum poate un doctor să fie absolut sigur că pacientul nu mai doreşte să trăiască9 )ortier crede că în iitor societatea belgiană a fi marcată de singurătate, iar membrii ei nu or mai dori să se îngri#ească de ceilalţi. :i atunci când or suferi, or cere doctorului să fie eutanasiaţi. ;n înceierea articolului, !om )ortier le cere conaţionalilor săi să regândească ceea ce cred< în iaţă sau în moarte.4ostat pe internet este şi inter iul acordat postului flamand *!) de $călăul& gemenilor *erbessem, dr. a id ufour. /n doctor între două ârste, cu faţa senină şi mulţumit că şi0a îndeplinit misiunea, explică cum cei doi fraţi i0au făcut cu mâna, bucuroşi, înainte să primească ultima in#ecţie, cea letală. =u de aceeaşi părere a fost, în urmă cu doi ani, >icard >udd, care, paralizat în patul de spital, i0a implorat prin clipirea ocilor pe medicii care0l considerau $în comă ire ersibilă& să nu0l deconecteze de la aparate. Britanicul şi0a asumat suferinţa şi noua iaţă pentru a fi iu. Abuzul în eutanasie :i în >omânia s0a orbit despre eutanasiere în mass0media. 4rintre altele, dr. -onstantin Bogdan, fondatorul %pitalului de Boli -ronice $%fântul Luca&, a declarat cotidianului $>omânia liberă& că a întâlnit 12 pacienţi caredoreau să fie eutanasiaţi. ar cu toate acestea preşedintele -olegiului )edicilor din >omânia, *asile Astărăstoae, susţine că în societatea românească eutanasia nu are mulţi aderenţi, în pofida unor campanii cares0au făcut în fa oarea acesteia. Această practică e interzisă atât prin -odul penal, cât şi prin -odul deontological -olegiului )edicilor. e aceea sunt puţini medici care ar accepta eutanasia, şi mai puţini pacienţi care ar solicita0o. $(ste însă un lucru de remarcat, că există o prezentare sentimentală a eutanasiei, deoarece ea constituie un subiect de presă&, spune *asile Astărăstoae.  espre cazul gemenilor *erbessem, *asile Astărăstoae spune că este $o forţare a notei, inclusi a legislaţiei belgiene, pentru că legislaţia belgiană spune foarte clar condiţiile în care se practică eutanasia. Aici se merge pe principiul pantei lunecoase, pentru că în mod normal nu ar fi trebuit să li se acorde această aprobare de eutanasie, ciar după legislaţia belgiană. ar s0au găsit portiţe ca să extindă puţin limita legii, şi în cadrul eutanasiei abuzul este lucrul care trebuie să ne pună în gardă&. (utanasia şi sinuciderea asistată medical 6%A)8 sunt ilegale în ma#oritatea ţărilor lumii. 4rintre statele care totuşi au legalizat aceste practici sunt Belgia, Olanda, Luxemburg, (l eţia şi în %/A statele Oregon, ?asington şi )ontana. Argumentele pro-eutanasie nu mai sunt de actualitate (utanasia nu poate fi acceptată din mai multe raţiuni, spune preşedintele -olegiului )edicilor din >omânia. $in raţiuni spirituale, pentru că nu poţi să distrugi ce a pentru care nu ai fost creator şi proprietar. in raţiunideontologice0medicale, pentru că mâna care indecă nu poate să fie şi mâna care ucide. :i, de asemenea, din raţiuni legale, pentru că indiferent ce am spune, ea nu poate să fie decât un omor, pentru că suprimi iaţa celuilalt.& *asile Astărăstoae susţine că argumentele în fa oarea eutanasiei nu mai sunt de actualitate. %uferinţa fizică nu mai este greu de suportat deoarece algeziologia 6ştiinţa de a combate durerea8 s0a dez oltatfoarte mult în fa oarea pacientului, iar suferinţa psiică se poate ameliora prin grupuri de susţinere. $%e spunea că nu există alternati ă, astăzi a em asistenţa medicală, psiologică şi spirituală la sfârşitul ieţii şi  îngri#irile paliati e. -u alte cu inte, eutanasia nu rezol ă o problemă, pentru că încalcă o logică primară, distrugi întregul pentru o parte, şi nu doar o parte. Or, a distruge întregul înseamnă că de fapt raţiunea de a exista a actelor medicale dispare&, concide *asile Astărăstoae. „Eutanasia este împotriva lui Dumnezeu“ (utanasia încalcă porunca a şasea a ecalogului de a nu ucide. *iaţa omenească este un dar al lui umnezeu. (a este o realitate irepetabilă, de aceea trebuie apărată şi îngri#ită în orice moment s0ar găsi purtătorul acesteia.$(utanasia este un act împotri a lui umnezeu. Omul nu poate atenta nici la iaţa lui, nici la iaţa reunui semen de0al său pentru că, în ultimă instanţă, aceasta înseamnă atentat la su eranitatea lui umnezeu. e orice tip ar fi, eutanasia este expresia unei mentalităţi secularizate care are pretenţia că omul are dreptul să dispună de iaţa lui şi a altuia. (utanasia este şi expresia unei etici edoniste şi utilitariste care nu ăd şi rostulsuferinţei&, se spune în rezoluţia -omisiei de Bioetică a %fântului %inod al Bisericii Ortodoxe >omâne.-reştinismul nu exclude suferinţa. A fi creştin înseamnă a participa la iaţa în @ristos, a face din lumina Lui lumina ta, din iaţa Lui iaţa ta. /rmând, aşadar, lui @ristos, prin suferinţa ta, participi într0un anume fel la suferinţa şi patimile lui @ristos. $Biserica recomandă folosirea tuturor mi#loacelor în ederea uşurării durerii pro ocate de boală< în primul rând a celor de natură spirituală, înţelegându0se prin aceasta administrarea %fintelor !aine, consilierea duo nicească, rugăciune şi susţinere morală, iar în al doilea rând, de natură medicală, prin administrarea tratamentelor normale, prin asigurarea igienei corespunzătoare şi a tratamentelor paliati e&, mai spune -omisia de Bioetică.
Search
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks