Documents

A.N. Instalatia de Santina

Description
Calculul instalatiei de santina
Categories
Published
of 7
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
  CAPITOLUL 2. DIMENSIONAREA INSTALAŢIEI   Acest calcul are drept scop determinarea parametrilor pompei, stabilirea dimensiunilor tubulaturii principale şi a ramificaţiilor acesteia. Pentru desfăşurarea calculului trebuie cunoscute configuraţia şi compartimentajul navei, astfel încât să se poată stabili traseele tubulaturilor. Calculul are în particular posibilitatea definirii debitului la care se calculează pompa, deoarece nu se ştie cu exactitate volumul apelor acumulate în casetele de santină. Π n acest caz, relaţiile de calcul sunt indicate în registrele de clasificaţie, care precizează indirect debitul la care lucrează pompele instalaţiei de santină.   Calculul hidraulic al conductelor se va face pe traseul cel mai lung şi pe traseul cu cele mai multe coturi, între o casetă şi o pompă, deoarece instalaţia de santină lucrează exclusiv pe aspiraţie.   2.1. DIAMETRUL TUBULATURII Parametrii principali ce definesc instalaţia de santină sunt daţi indirect în normele registrelor de clasificaţie. Conform  regulilor, diametrul interior al tubulaturii principale de santină şi al sorburilor legate direct la pompă trebuie să fie cel puţin egal cu cel dat de relaţia:     mm D B Ld   25)(68,1    (2.1) unde: L-lungimea navei [m] B- lăţimea navei  [m] D-  înălţimea de construcţie  [m] Lungimea pe compartiment : Li= 72.6 m L 363   m( ) B 45   m( ) T 15.   m( )  Viteza minima a fluidului : v min = 2 m/s Diametrul interior al tubulaturii 0 d  , al sorburilor racordate la tubulatura principală de aspiraţie şi diametrul interior al tubulaturii de aspiraţie al pompei manuale, se calculează cu relaţia:  mm m mm m 2.2. DEBITUL POMPEI Calculul debitului minim al pompei de santină se face ţinând cont de recomandarea ca, prin tubulatura de diametru d, viteza de circulaţie a apei trebuie să fie cel puţin 2 m/s  mc/s Prin aproximare si rotunjire alegem Q = 0.11 mc/s , de unde si prin standardizare vom avea tol , de unde si prin standardizare vom avea tol , de unde mm , m d 1.68 L B T  ( )   2  d 249.108  d' 10  3  d  d' 0.2491  di 2.14 Li B T  ( )   2  di 142.23  d'i 10  3  di  d'i 0.1422  Qmin   d' 2 vmin4  Qmin 0.0975  dtold25.4   dtol 9.807   dtol 1  ditoldi25.4   ditol 5.6   ditol   d dtol 25.   d 254   d'' 10  3  d   d'' 0.254    mm m m/s m/s 2.3. CALCULUL SARCINII După cum am specificat, în acest caz calculul sarcinii se face pe traseul cel mai lung, cu cele mai multe coturi şi ramuri, pe traseul de aspiraţie al instalaţiei.   Pentru calcul am ales traseul de la pompa de santină la caseta de santină din forepick, considerat cel mai lung şi cu cele mai mari pierderi de sarcină.  Pierderile vor fi:   mCA H  H  H  H   g locl asp    unde: asp  H  = sarcina totală pe aspiraţie,   l   H  = pierderi de sarcină liniare, loc  H  =pierderi de sarcină locale,    g   H  =sarcina geodezică   Sarcina liniară se calculează cu formula:  H l  =    g d lv 2 2   mCA  Unde:   =coeficientul de pierderi hidraulice, l=lungimea tubulaturii traseului   m , di ditol 25.4   di 177.8   d''i 10  3  di   d''i 0.1778  Vm 4 Q   d'' 2  Vm 2.171  Vr  2Q   d''i 2  Vr  2.215    d=diametrul tubulaturii   m , g=acceleraţia gravitaţională 2 /  sm , a) Calculul criteriului adimesional Reynolds R e =   vd  , Unde: v=viteza în tubulatură    sm /  d=diametrul tubulaturii   m     =coeficientul de vâscozitate cinematică  sm 2  având valorile: v=1,96 d=0,15   =1,19 10  6   Densitatea kg/m 3 Acceleratia gravitoationala g= 9.81 m/s 2  m 2 /s m m m   1025    1.057 10  6   k 0.15  lcr  5  lcam 195.5  lcar  33.3  zaL 40  0.5740B   3500TL  za 2.516 10 3  za 2.5  zr  T za 

Fun Coes

Dec 15, 2017
Search
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks