Documents

A Pelimon Revoluția de La 1848-Mușatoiul

Description
1848
Categories
Published
of 302
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
  REVOLUT1UXEA ROIBIA DIN ANULU 1848 . MUS ATOM de ALESSANDRU PELIMQN BUCURESCI TYP. TH. MICHNIESCU SI VAIDESCH, STRADA STIRREY-YODA Nr. 41 1SGS www.digibuc.ro  Cilte essemplare nu vor purta subsematura mea le voiù considera ca contra-facute. www.digibuc.ro  REVOLUTIUNEA ROMANÄ- DIN ANUL 1848- MU ATOIUI. www.digibuc.ro  1 Plaiul fi comuna Novacil Trecênd cine-va maretele maluri ale Oltetulay d'a merge la Tirga-Jiului, nu póte remanea nemi§- cat de ate i se represintä dinaintea ochilor, §'a nu se simti aprins de entusiasmii, intèlnind pretutindeni urmele eroilor Mircea, Michai Braval §i MateI Basa- Se lasä aci spre drépta monastirea Polovra- c. cii, renumitit pentra positiunea dinaintea a dol. munti scarposi, ca pestera cea insemnath: Polovra- cii; de uncle Oltetul ese spre a merge sä adape câm- pädurile seculare ale CinturdeI, ale monastirei Cãluiui, fundatä de Clucernl Radu Buzescu, §i de frate-seii Spätarul Preda, ilustri ctpi- tani: cari au insotit pe Michai In campania din Trau- silvanial.. Oltetul dar curge din gura a dol munti a croora infkisare e gigantescii; formklä albia sa p'intre dealuri §i câmpli acoperite cu pàduri, trece p'a- litturea ca multe orkele i comune ; salutá de departe Brâncovenii: local nasceri lui Matei Aga devenit§i merge a 'si amesteca apele sale cut a le mai sus ce-va de Caracal. Mai departe de acesta vine Jiiul, isvorênd din ni- www.digibuc.ro
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks