Documents

A Roy – Un atlas al dorintelor zadarnice [PD3].pdf

Description
A tn u lya Babu şi-a rid ica t casa im p un ă­ toare la m arginea un ui orăşel din Bengal, în m ijlocul naturii lu x u rian te care le oferă o am enilor lo cu lu i flo rile p arfum ate am e­ ţitor şi fructele dulci ca m ierea. A ici începe saga fam iliei pe care a în tem eiat-o . R ăm as văduv dup ă ce i se naşte fiica, un ul din fiii lui A m u lya Babu în cearcă să-şi înăbuşe iu birea p entru verişoara lu i. B aku l, copila răm asă orfană, creşte lip sită de o blădu irea unei mame, iar cel mai
Categories
Published
of 338
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
   Atnulya Babu şi-a ridicat casa impunătoare la marginea unui orăşel din Bengal, în mijlocul naturii luxuriante care le oferă oamenilor locului florile parfumate ameţitor şi fructele dulci ca mierea. Aici începe saga familiei pe care a întemeiat-o. Rămas  văduv după ce i se naşte fiica, unul din fiii lui Amulya Babu încearcă să-şi înăbuşe iubirea pentru verişoara lui. Bakul, copila rămasă orfană, creşte lipsită de oblăduirea unei mame, iar cel mai bun prieten îi este Mukunda, un copil din flori căruia nimeni nu îi ştie casta. La ultimul cat al casei, bunica îşi pierde minţile, dar nu într-atât încât să nu-şi salveze prietena depunând mărturie mincinoasă după ce asistă, fără vrerea ei, la comiterea unei crime pasionale. Când afecţiunea dintre Bakul şi Mukunda ameninţă să se transforme în iubire, adolescentul este trimis Ia Calcutta. Aici, prefacerile care zguduie din temelii India, de-abia desprinsă din Imperiul Britanic, îi vor schimba  viaţa pentru totdeauna. Orfanul fără nume, avere sau castă se transformă într-un tânăr proprietar, întreprinzător şi tată de familie. Cu toate acestea, Mukunda ştie că trebuie să se întoarcă în casa înconjurată de livezi de mango.  RaftulDenisei Colecţie coordonată de DENISA COMĂNESCU   ANURADHA ROY  Un atlas al dorinţelor  > zadarnice Traducere din engleză şi note de IRINA BOJIN
Search
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks