Documents

A.roy – Valurile Pământului [PD3]

Description
SUPERBA
Categories
Published
of 304
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
  Ca urmare a unei tragedii personale - moartea soţului său, Michael - Maya se retrage într-un mic oraş din inima Hima- layei, Ranikhet, să predea la o şcoală creştină. Treptat, descoperă că viaţa orăşelului e cu mult mai tumultuoasă şi mai fascinantă decât şi-ar fi putut imagina, şi ajunge să se implice în relaţia cu locuitorii acestuia: de la înţeleptul Diwan Sahib, pasionat de cărţile de călătorie şi de vieţile marilor aventurieri, care îi este şi gazdă, până la Charu, eleva la început ostilă, care îi devine însă cea mai apropiată prietenă, sau misteriosul Veer, care ascunde un secret neaşteptat, nedezvăluit până la final, cu toţii devin parte din viaţa ei, aducându-i uitarea şi vindecarea sufletească nădăjduită.  ANURADHA ROY Valurile pământului Traducere din engleză şi note de IRINA BOJIN  Redactor: Andreea Răsuceanu Coperta: Angela Rotaru Tehnoredactor: Manuela Mâxineanu Corector: Ioana VîlcuDTP: Iuliana Constantinescu, Carmen Petrescu Tipărit la EuroBusinessTiparAnuradha Roy The Folded Earth Copyright © Anuradha Roy 2011Published by arrangement with MacLehose Press,an imprint of Quercus Publishing PLC (UK)Map by Anuradha Roy AII rights reserved.© HUMANITAS FICTION, 2013, pentru prezenta versiune româneascăDescrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României ROY, ANURADHAValurile pământului I  Anuradha Roy; trad.: Irina Bojin. - Bucureşti: Humanitas Fiction, 2012 ISBN 978-973-689-539-5 I. Bojin, Irina (trad.)821.111-31 = 135.1EDITURA HUMANITAS FICTION Piaţa Presei Libere 1, 013701 Bucureşti, România tel. 021/408 83 50, fex 021/408 83 51 www.humanitas.roComenzi oniine: www.libhumanitas.ro Comenzi prin e mail: vanzari@libhumanitas.ro Comenzi telefonice: 0372 743 382, 0723 684 194
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks