Court Filings

A Study on the Estimation of Supply Response of Cotton in Cukurova Region

Description
A Study on the Estimation of Supply Response of Cotton in Cukurova Region
Categories
Published
of 13
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
  Munich Personal RePEc Archive A Study on the Estimation of SupplyResponse of Cotton in Cukurova Region Aktas, ErkanFaculty of Economics & Admin.Sciences at BIGA2006Online at http://mpra.ub.uni-muenchen.de/8648/ MPRA Paper No. 8648, posted 07. May 2008 / 18:14  Çukurova Bölgesi’nde Pamuk Arz Duyarl ı l ı ğ ı n ı n TahminiÜzerine Bir Çal ı ş ma Yard. Doç. Dr. Erkan AKTA Ş 1   ÖZET Bu makalede, 1980-2002 dönemine ait ÇukurovaBölgesinin pamukla ili ş kili verileri incelenmi ş tir. Buçal ı ş mada, Çukurova bölgesi’nde pamuk arz modeliolu ş turulmu ş tur. Çukurova Bölgesi’nde tahmin edilen pamuk arz modelinde, pamu ğ un esnekli ğ i 0,56, m ı s ı r  ı n k  ı sa dönemGSÜD çapraz esnekli ğ i -0,49, su fiyatlar  ı n k  ı sa dönemesnekli ğ i, -0,30 ve motorin fiyatlar  ı n ı n k  ı sa dönem esnekli ğ i -0,95 olarak tahmin edilmi ş tir.Bu çal ı ş mada ayn ı zamanda, elde edilen verimmodeline göre, verimin y ı ll ı k büyüme h ı z ı y ı ll ı k %1,4 olarak tahmin edilmi ş tir.Çal ı ş ma sonucunda, Çukurova Bölgesi’nde pamuk arz ı n ı  en fazla; akaryak  ı t fiyatlar  ı n ı n etkiledi ğ i tahmin edilmi ş tir. Bunedenle, destekleme politikalar  ı olu ş turulurken akaryak  ı tgirdileri dikkate al ı nmal ı d ı r.Anahtar Kelimeler: Pamuk, Arz Duyarl ı l ı ğ ı Analizi, Çukurova. A Study on the Estimation of Supply Response of Cottonin Çukurova RegionABSTRACT This paper examined the data of cotton pruductionduring 1980—2002 in Çukurova region. In this study, a supplymodel was constructed for cotton 2002 in Çukurova region.According to the estimation of the supply model, elasticities of  1 ÇOMU Biga İ . İ .B.F. İ ktisat Bölümü  cotton, corn (cross elasticity), irrigation and motorin werecalculated 0,56, -0,49, -0,30 and -0,90 respectively.It was also estimated in this study that average annualgrowth rate of yield of cotton is 1,4 according to yield modelof cotton in Çukurova region.It was estimated in the result of this study that motorin price is the most effective factor in the supply of cotton inÇukurova region.Therefore, more attention should be given tomotorin price when agricultural support policies for cottonfarming are developed.Keywords: Cotton, Supply Response Analyses, Çukurova. 1. G İ R  İŞ   Dünya nüfusunun h ı zla artmas ı , öte yandan sanayile ş enve kalk  ı nan toplumlarda ya ş am standart ı n ı n yükselmesi pamuk tüketim ve gereksinimi artt ı rm ı ş t ı r. Bitkisel bir tekstilhammaddesi olan pamuk de ğ i ş ik kullan ı m alanlar  ı yla ülkemizve dünya tar  ı m, sanayi ve ticaretinde stratejik bir konumasahiptir.Türkiye’de h ı zla geli ş en ve de ğ i ş en ekonomik, sosyalve demografik yap ı tekstil ve konfeksiyon ürünlerine olantalebi art ı rm ı ş t ı r. Türkiye’de y ı ll ı k pamuk kullan ı m ı 1980’liy ı llar  ı n ba ş ı nda yakla ş ı k 314 bin ton iken (TEAE, 2000)2005’de yakla ş ı k 5 kat artarak 1,5 milyon tonu a ş m ı ş t ı r (USDA, 2006). Türkiye’de h ı zla artan pamuk talebi, net pamuk ihracatç ı s ı olan Türkiye’yi 1991 y ı l ı ndan sonra net pamuk ithalatç ı s ı yapm ı ş t ı r ( Ş ENGÜL ve ark., 2001).Türkiye 2005 y ı l ı nda yakla ş ı k 751.000 ton pamuk ithalat ı yla, Dünyada Çin’den (4.199.000 ton) sonra ikincis ı radad ı r (USDA, 2006). Türkiye’nin pamuk talebindeki h ı zl ı  art ı ş a kar  ş ı l ı k, üretiminde benzer art ı ş olmam ı ş t ı r.Çukurova, Türkiye’nin pamuk tar  ı m ı potansiyeli enyüksek bölgesi iken, bu önemi giderek azalmaya ba ş lam ı ş t ı r.1980’li y ı llar  ı n ba ş ı nda, Türkiye’deki pamuk ekim alanlar  ı n ı nyakla ş ı k %33’ü Çukurova Bölgesi’nde iken 1990’l ı y ı llarda%19’a ve 2000’li y ı llarda %13’e ve 2004 y ı l ı nda %9’a kadar gerilemi ş tir (TU İ K 1980-2004).  Bu çal ı ş man ı n amac ı ; uzun dönem içinde ÇukurovaBölgesi pamuk üretimindeki de ğ i ş imi incelemek, üretimietkileyen ba ş l ı ca faktörleri tespit etmek ve çözüm önerilerigeli ş tirmektir. 2. MATERYAL VE METOT Ekonomik ko ş ullar  ı n de ğ i ş imini fark etmenin bir zamangecikmesini gerektirmesi sebebiyle zaman, ekonomide önemli bir role sahiptir. Belirli iktisadi olaylar  ı n y ı l ı n belirlizamanlar  ı nda periyodik ve devri olarak ortaya ç ı kmas ı naneden olan k  ı s ı tlamalar, sosyal örf adetler söz konusudur. Bunedenle iktisadi de ğ i ş kenlerin zaman süreci içerisindekidavran ı ş ı n ı tan ı mlayabilen modellere gerek duyulur.Ekonomide bu tür modellere dinamik modeller ad ı verilir.Ekonometride kullan ı lan da ğ ı t ı lm ı ş zaman geçikmeli modelleridinamik modellerin önemli bir bile ş eni konumundad ı r. Sony ı llarda zaman serileri çözümlemesinde meydana gelengeli ş meler sonucunda, zaman serileri modellerine ilgi artm ı ş t ı r (I ş ı ğ ı çok, 1994).Bu çal ı ş man ı n materyalini üretimle (ekim alan ı , üretimve verim) ve fiyatlarla ilgili (ç ı kt ı fiyatlar  ı , girdi fiyatlar  ı vefiyat indeksleri) zaman serisileri olu ş turmaktad ı r. Kullan ı lanikincil veriler 1980-2002 dönemine ait Çukurova’da pamuk üretim verileri, üretici fiyatlar  ı ve girdi fiyatlar  ı , ÜFE ve politika de ğ i ş kenleridir. Bu veriler, TÜ İ K, Bölgedeki Tar  ı m İ lMüdürlükleri Ticaret Borsalar  ı ve DS İ ’den al ı nm ı ş t ı r.Bu çal ı ş mada arz duyarl ı l ı ğ ı analizi yap ı lm ı ş t ı r. Genelanlamda ara ş t ı r  ı c ı n ı n ilgi duydu ğ u herhangi bir etkenkar  ş ı s ı nda arz ı n tepkisi arz duyarl ı l ı ğ ı olarak adland ı r  ı lmaktad ı r (Tomek ve Robinson, 1991).Pamuk arz miktar  ı üretimde kullan ı lan girdi fiyatlar  ı na,m ı s ı r fiyat ı na, rakip ve tamamlay ı c ı ürün fiyatlar  ı na (m ı s ı r ve bu ğ day), politika de ğ i ş kenlerine (sübvansiyon, vergi vek  ı s ı tlar), girdi kullan ı m düzeyine (yüksek verimli tohum,gübre, su, zirai ilaç vb) ve iklim faktörlerine (kurakl ı k, ya ğ ı ş  miktar  ı , rutubet vb. faktörler) kar  ş ı duyarl ı l ı k gösterir. Pamuk arz fonksiyonu a ş a ğ ı daki gibi tan ı mlanabilir (Foster veMynauna, 1995).  ),,,,( T  D I  P  P  P  f  Q t  I t at ot  st  =   (1)E ş itlikte, Q s ; pamuk arz miktar  ı n ı , P o ; indirgenmi ş   pamuk üretici fiyat vektörünü, P a ; ikame ve tamamlay ı c ı  ürünler için indirgenmi ş fiyat vektörünü, P I ; üretimdekullan ı lan girdiler için indirgenmi ş fiyat vektörünü, I; teknolojikullan ı m düzeyini, D; tar  ı m ve ekonomi politikalar  ı ndakide ğ i ş meyi temsil eden politika de ğ i ş keni vektörü (destekler,vergiler, ithalat yasa ğ ı vb, T; trendi (al ı ş kanl ı k ve teknolojik de ğ i ş im etkisi) göstermektedir.Pamuk arz modeli e ş itlik (1)’deki formda tahminedildi ğ inde üretimin ne kadar  ı n ı n alan art ı ş ı ndan ve nekadar  ı n ı n verim art ı ş ı ndan kaynakland ı ğ ı n ı ayr  ı ş t ı rmak olanaks ı zd ı r. Üretim; ekim alan ı (veya hasat edilen alan) ve birim alana verim çarp ı m ı ndan hesapland ı ğ ı na göre arz modeliekim alan ı modeli (A) ve verim modeli (V) olarak modellenebilir. Koç ve ark., (2001) Türkiye için pamuk arzmodelini, ekim alan ı ve verim modelinden tahmin etmi ş lerdir.Benzer  ş ekilde Çukurova için model a ş a ğ ı daki ş ekildetan ı mlanabilir. ),,,,,,,( 1111 T  D P  P  P  P  P  A f   A z t  g bt  pt mt  pt  pt  t  −−−− =   (2)E ş itlik (2) pamuk ekim alan ı modeli olup, A ÇukurovaBölgesi’nde pamuk ekim alan ı n ı , p fiyatlar  ı (p:pamuk, m:m ı s ı r,P  b :bu ğ day fiyat ı , P g :gübre fiyat ı ve P z :tar  ı msal ilaç fiyat ı ), Dekim alan ı n ı etkileyen politikalar vektörünü ve T trendigöstermektedir. Modelde ürün fiyatlar  ı yerine GSÜD (fiyat x birim alana verim) de ğ i ş keni de kullan ı labilir. ),,,,,( 11 T  D P  P  P V  f  V  z t  g  pt  pt  pt  t  −− =   (3)E ş itlik (3) pamuk verim modeli olup, V ÇukurovaBölgesi’nde birim alana pamuk verimini, p pamu ğ u, P g :gübrefiyat ı n ı , P z :tar  ı msal ilac fiyat ı n ı , D verimi etkileyen politikalar vektörünü (örne ğ in; hibrit tohumlar  ı n ithalat ı ve üretimininserbestle ş mesi) ve T trendi göstermektedir.  
Search
Similar documents
Tags
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks