Documents

a VIII-a.odt

Description
NUME: Popa Elena Scoala gimnaziala nr 5, Galati NR. ORE PE SĂPTĂMÂNĂ: 2 (36+32) CLASA: a VIII-a B MANUAL: Snapshot intermediate, Longman Avizat director, Planificare calendaristică semestriala an scolar 2017/2018 Clasa a VIII-a B (2
Categories
Published
of 10
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
  NUME: Popa ElenaScoala gimnaziala nr 5, GalatiNR. ORE PE SĂPTĂMÂNĂ: 2 ! #!2$%&'S': a ()))*a + MANUAL: Snapshot intermediate, Longman Avizat director, Planificare calendaristică semestrialaan scolar 2017/2018Clasa a VIII-a B (2 oră/săpt) 1st semester Nr crt!nită i de #n$ă areCon in%t%riCompeten e specificeNr ore&ăpt'ser$a ii1e$ision Revison Present tense simple and continuousPresent perfect simplePast simple and continuous of regular and irregular verbsGoing to future Nounsh! uestions 1.1. Identificarea informaţiilor principale din  știrile prezentate la TV/ materiale înregistrate, referitoare la diferite evenimente, atunci când comentariul este ilustrat prin imagini1.2. Identificarea detaliilor din mesae și interacţiuni pe su!iecte previzi!ile când locutorii / interlocutorii vor!esc clar și rar 2.1. rezentarea unor planuri / e#punerea unor intenţii și proiecte de viitor 2.2. articiparea la conversaţii în leg$tur$ cu  planificarea unor activit$ţi%.2. &electarea de informaţii din te#te pe teme din viaţa cotidian$ * S1-S211.09-15.09 #$%&!''%&  2*+,amilies Nepal trek Fast rewind  Lucky day? narrati$ecomposition Vocabulary: phrasal verbs withet! a#ily #e#bers!relatio$ships%u$ctio$: start a$d #ai$tai$ aco$versatio$, i$ or#al lettersStructure: &rese$t si#ple a$dco$ti$uous! &rese$t per ectsi#ple with or a$d si$ce! Verbs$ot $or#ally used i$ theco$ti$uous te$sesVocabulary: phrasal verbs with go ! travel%u$ctio$: as', ive or re useper#issio$Structure: &ast si#ple a$dprese$t per ect si#ple! thede i$ite article a$d zero article  Revision Vocabulary: word buildi$ ro#verbs o e#otio$s! phrasalverbs with ive%u$ctio$: a$$ou$ce a$drespo$d to ood a$d bad $ews,Structure: &ast si#ple, pastco$ti$uous! ti#e clauses with: 1.1. &electarea principalelor idei din programeTV/ înregistr$ri audio'video pe teme familiare,dac$ se vor!ește relativ rar și cu claritate2.2. articiparea la scurte conversaţii înconte#te o!ișnuite, asupra unor su!iecte generale2.%. (#primarea unei sugestii sau a unei reacţiila o propunere în cadrul unui dialog informal %.2. Identificarea aspectelor principale dinarticole scurte pe teme familiare și deactualitate%.). *anifestarea interesului pentru înţelegereadiferitelor tipuri de te#te).1. +edactarea unei scrisori / unui mesadigital folosind e#presii de adresare, de cerere,de invitare și de mulţumire).%. *anifestarea interesului pentru calitatearedact$rii1.2. Identificarea semnificaţiei dintr'oconversaţie o!ișnuit$ de zi cu zi atunci când interlocutorii reformuleaz$ sau repet$ la cerereanumite cuvinte/ e#presii2.%. (#primarea unei sugestii sau a unei reacţiila o propunere în cadrul unui dialog informal %.1. educerea din conte#t a semnificaţieicuvintelor necunoscute).1. +edactarea unei scrisori / unui mesadigital folosind e#presii de adresare, de cerere,de invitare și de mulţumire1.%. *anifestarea interesului pentrucunoașterea unor personalit$ţi și evenimenteculturale2.2. articiparea la scurte conversaţii înconte#te o!ișnuite, asupra unor su!iecte generale2.%. (#primarea unei sugestii sau a unei reacţiila o propunere în cadrul unui dialog informal  ()' S2-S(1)-22.09 '*!'&+& S*-S52.10-+.10 &!#(+#S-#-!'%#'-th Sept.uropean da/ of languages 1st ct $ter$atio$al ay o lder &erso$s2 $d  ct $ter$atio$al ay o /o$-Viole$ce * th  0ct 1orld 2eachers3 4a/ 15 th  oct &re$a$cya$d $ a$t oss e#e#bra$ce ay #5 th  6nternational 4a/ for the .radication of Povert/  .7 Fancy seeing youagain! Fast rewind  e tirt-ninesteps3  4onB%can Edinburgh description of aplace when, while, as, as soon as,before, after Vocabulary: adectives a$dprepositio$s%u$ctio$: ive, accept or re usei$vitatio$sStructure: %uture with will/won’t, may/might, going to or prese$t co$ti$uous  Revision 3o$solidatio$ o la$uae a$ds'illsVocabulary: specialu$cou$table $ou$s, places i$tow$s, clothes%u$ctio$: shop or clothes %.1. educerea din conte#t a semnificaţieicuvintelor necunoscute).1. +edactarea unei scrisori / unui mesadigital folosind e#presii de adresare, de cerere,de invitare și de mulţumire).2. +edactarea de te#te simple și coerente peteme de interes1.2. Identificarea semnificaţiei dintr'oconversaţie o!ișnuit$ de zi cu zi atunci când interlocutorii reformuleaz$ sau repet$ la cerereanumite cuvinte/ e#presii2.2. articiparea la scurte conversaţii înconte#te o!ișnuite, asupra unor su!iecte generale%.1. educerea din conte#t a semnificaţieicuvintelor necunoscute).2. +edactarea de te#te simple și coerente peteme de interes).%. *anifestarea interesului pentru calitatearedact$rii1.%. *anifestarea interesului pentrucunoașterea unor personalit$ţi și evenimenteculturale2.2. articiparea la scurte conversaţii înconte#te o!ișnuite, asupra unor su!iecte generale%.1. educerea din conte#t a semnificaţieicuvintelor necunoscute%.%. Identificarea sensului glo!al al unor articole sau interviuri).2. +edactarea de te#te simple și coerente peteme de interes1.2. Identificarea semnificaţiei dintr'oconversaţie o!ișnuit$ de zi cu zi atunci când interlocutorii reformuleaz$ sau repet$ la cerereanumite cuvinte/ e#presii2.2. articiparea la scurte conversaţii înconte#te o!ișnuite, asupra unor su!iecte ) 2* S4-S)2(-24.10 (+#!(+##S&-!#+## S10-S111(-14.11 '!')+## 19 th  /ov $ter$atio$al e$6s ay  85 Mind how yougo! Fast rewind  Ready for lift-off  semi-formalletters Structure: clauses a$d li$'ers o co$trast: although, however, , inspite of, despite 7 eru$d 8-i$Vocabulary: #otorbi'es a$dcas! phrasal verbs with loo'%u$ctio$: ive, accept a$duestio$ or re use adviceStructure: Verbs: should(n’t),ought(not), had better (not) !co#pariso$ ao adectives a$dadverbs! co#paratives with: much, a lot, for; co#parativephrase the...the...;  obliatio$a$d prohibitio$ with verbs must, have (got) to, needn’t  Revision Vocabulary: perso$alityadectives! obs a$d ocupatio$s%u$ctio$: aree a$d disaree Structure: 1 st  co$ditio$ali ;u$less clause 7 will;wo$<t! 1 st  generale%.2. Identificarea aspectelor principale dinarticole scurte pe teme familiare și deactualitate%.%. Identificarea sensului glo!al al unor articole sau interviuri).1. +edactarea unei scrisori / unui mesadigital folosind e#presii de adresare, de cerere,de invitare și de mulţumire).2. +edactarea de te#te simple și coerente peteme de interes1.2. Identificarea semnificaţiei dintr'oconversaţie o!ișnuit$ de zi cu zi atunci când interlocutorii reformuleaz$ sau repet$ la cerereanumite cuvinte/ e#presii1.%. *anifestarea interesului pentrucunoașterea unor personalit$ţi și evenimenteculturale2.1. +elatarea unei întâmpl$ri / a unor e#perienţe personale2.2. articiparea la scurte conversaţii înconte#te o!ișnuite, asupra unor su!iecte generale%.2. Identificarea aspectelor principale dinarticole scurte pe teme familiare și deactualitate%.%. Identificarea sensului glo!al al unor articole sau interviuri).2. +edactarea de te#te simple și coerente peteme de interes).%. *anifestarea interesului pentru calitatearedact$rii1.2. Identificarea semnificaţiei dintr'oconversaţie o!ișnuit$ de zi cu zi atunci când interlocutorii reformuleaz$ sau repet$ la cerereanumite cuvinte/ e#presii2.1. +elatarea unei întâmpl$ri / a unor e#perienţe personale (( S11-S1220-2*.11 '5+##+!#+#' S1(-S1**-).12 ##!#*+#' (0 th  /ov Sai$t A$drew6s ay1 st  ec =orld AS ay 5 th  ec $ter$atio$al Volu$teer ay10 th  ec >u#a$ ihts ay=i$ter estivities

Sistvevava

Mar 30, 2018
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks