Magazines/Newspapers

A Vulture's Tale, from SVBC Newsletter, Vol 5-No 1 (Aug 2010)

Description
An article by Marco Saborio, with collaboration by C. Stuart Houston and Harry Hull, about the satellite tracking of a Turkey Vulture migrating from Canada to Costa Rica and Marco's success finding and photographing that particular bird.
Published
of 4
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
  Ebwibvvbx  Crorwv 8434Qnirkb 2Mwwrb 3 7 Cxbc ebcx Wce Ochxmbi) Gnwvc Xmgc) `bxb Kcxgn ecxxnbf `mw wbcxg` anx Vrxjb} Qrivrxb @82% T`nvn< © Kcxgn Wchnxën ABCVRXB CXVMGIBCXVËGRIN FB ANEFN C Qrivrxb”w Vcib h}Kcxgn Wchnxëncw vnif vn @cxx} @rii:mv` cffmvmneci kcvbxmci axnk G% Wvrcxv@nrwvne cef axnk v`b Vrxjb} QrivrxbVxcgjmeo Txnlbgv ’Mv”ii hb imjb innjmeo nx c ebbfib me c`c}wvcgj%‛ cv‐w `cv G% Wvrcxv @nrwvne wcmfne v`b t`neb xnk `mw `nkb me Wcwjcvg`bce)Gcecfc) `be `b gciibfkb ne 36 Fbgbkhbx 8446cwjmeo kb vn innj nx c’kmwwmeo‛ Vrxjb} Qrivrxb%Wvrcxv mw c xbwbcxg`bx mv`v`b Wcwjcvg`bce Vrxjb} Qrivrxb Vxcgjmeo Txnlbgv cw bii cw v`b @cj Knrevcme)Tbeew}iqcemc+hcwbfVrxjb} Qrivrxb KmoxcvmneTxnlbgv) `n `cw hbbehcefmeo kmoxcvnx} hmxfw meWcwjcvg`bce wmegb 3=67% @bcef gniibcorbw `cf cttimbfc wmeoib 72+oxck xcfmnvxcewkmvvbx vn c ebwvimeo Vrxjb} Qrivrxb vn vxcgj mvwcii kmoxcvmne xnk Gcecfc vn Wnrv` Ckbxmgc qmc wcvbiimvb% mw cw v`b xwv+bqbx cttimgcvmnen c wcvbiimvb vxcewkmvvbx vn c ebwvimeo Vrxjb} Qrivrxb%b Vrxjb} Qrivrxb (Gcv`cxvbw crxc- mw v`bknwv mfbi} fmwvxmhrvbf) cw bii cw v`b knwvchrefcev) n cii wgcqbeomeo hmxfw n txb}% bwtbgmbw) nggrxxmeo nei} me v`b eb _nxif) gcehb wbbe cw cx enxv` cw wnrv`bxe Gcecfc cef cwcx wnrv` cw Vmbxxc fbi Arbon cv v`b wnrv`bxevmt n Wnrv` Ckbxmgc% Vrxjb} Qrivrxbw ciwnnggrx ne mwicefw wrg` cw Grhc cef Trbxvn Xmgnme v`b Gcxmhhbce Wbc) cef v`b Acijicef Mwicefwme v`b Wnrv` Cvicevmg% Wmp xcgbw nx wrhwtbgmbwn Vrxjb} Qrivrxbw cxb xbgnoem|bf h}hmninomwvw) megirfmeo   wbtvbevxmnecimw me bcwvbxeEnxv` Ckbxmgc) kbxmfmnecimw me bwvbxeEnxv` Ckbxmgc (megirfmeo Wcwjcvg`bce-)crxc me Kbpmgn) tcxvw n v`b Gcxmhhbcecef Gbevxci Ckbxmgc) xragniimw mewnrv`bxe Gbevxci cef enxv`bxe cefgbevxci Wnrv` Ckbxmgc)  lnvc me Wnrv`Ckbxmgc cef   cijicefmgc me wnrv`bxeWnrv` Ckbxmgc cef v`b AcijicefMwicefw% b wgmbevmg eckb nx Vrxjb} Qrivrxb) Gcv`cxvbw crxc) vxcewicvbw cw’v`b trxmbx)‛ cttxntxmcvb hbgcrwb v`b qrivrxb wvnkcg` gce ebrvxcim|b hcgvbxmccef bqbe cev`xcp wtnxbw%Wgmbevmwvw gnewmfbx Enxv` Ckbxmgce tntricvmnew n Vrxjb} Qrivrxbw vnhb tcxvmci kmoxcevw) me v`cv enxv`bxe tntricvmnew n v`b wtbgmbw kmoxcvb) `bxbcw wnrv`bxe tntricvmnew) meobebxci) fn env% Bcwvbxe Enxv`Ckbxmgce tntricvmnew n v`b wtbgmbwv}tmgcii} kmoxcvb en cxv`bx wnrv` v`ceAinxmfc% _bwvbxe mevbxmnx tntricvmnewvxcqbi cv ibcwv cw cx cw Gninkhmccef Qbeb|rbic% Knxb v`ce nebkmiimne kmoxcvmeo Vrxjb} Qrivrxbw‖gnewmfbxbf vn `cqb neb n v`b knwvbpmhib n cii cqmce kmoxcvmne w}wvbkw‖`cqb hbbe gnrevbf ceercii} cv kmoxcvmne cvg`wmvbw me Kbpmgn) Gnwvc Xmgc) cef Tceckc%Ne 2 Crorwv 8446) me ce banxv vn ibcxe knxbchnrv v`b bpvbev) gcrwbw) cef gnewbsrbegbwn v`b ceerci lnrxeb}w n v`mw bpvxbkbi}wrggbwwri xctvnx) Wvrcxv cef `mw gniibcorbw n v`b Wcwjcvg`bce Vrxjb} Qrivrxb Vxcgjmeo Txnlbgv vvbf c Vrxjb} Qrivrxb ebwvimeo cv cfbwbxvbf ino `nrwb ebcx Xceobx) Wcwjcvg`bce mv` c meovco erkhbxbf @82 cef c hcgjtcgj72o wnicx+cwwmwvbf xcfmn vxcewkmvvbx%Z½[ Qrivrxb@82 hboce mvw wnrv`hnref kmoxcvmne ne88 Wbtvbkhbx 8446) xbcg`bf Gnwvc Xmgcne 84 Enqbkhbx 8446 cef v`b knrevcmewwnrv` n Wce Lnwb ne 7 Fbgbkhbx% Cii cw V`b Vrxjb} Qrivrxb Kmoxcvmne Txnlbgv   cw memvmcvbf me 8447 h} v`b @cj KnrevcmeWcegvrcx} me Tbeew}iqcemc% Vn fcvb wgmbevmwvw cv v`b@cj Knrevcme Wcegvrcx} cef mvw gniichnxcvnxw`cqb ticgbf xcfmn wcvbiimvb vxcewkmvvbxw ne 83Vrxjb} Qrivrxbw) wbqbe na v`bk me Wcwjcvg`bce h}Wvrcxv @nrwvne”w gxb) me ce bnxv vn aniin v`bmxnrvhnref kmoxcvmnew wnrv` bcg` crvrke cef v`bmxxbvrxe kmoxcvmnew enxv` bcg` wtxmeo% V`b} ciwn `cqbhbbe wrxqb}meo v`b wm|bw na Vrxjb} Qrivrxb mevbxcef wrkkbx tntricvmnew me wbqbe bcwvbxe RemvbfWvcvbw cef Hxmvmw` Gnirkhmc) Gcecfc) cw bii cw meGnwvc Xmgc) Tceckc) Qbeb|rbic) Cxobevmec) cefv`b Acijicef Mwicefw% V`bmx tice mw vn ic} v`b oxnrefnxj anx c ineo+vbxk knemvnxmeo bnxv v`cv miivxcgj xbomneci cef gnevmebevci tntricvmnew na v`mwmfbwtxbcf cef gnkkne wgcqbeobx me `ntbw na cqnmfmeo gcvcwvxnt`mg fbgimebw me mvw tntricvmnewwmkmicx vn v`nwb v`cv `cqb nggrxxbf me Nif _nxifqrivrxbw me kce} tcxvw na Caxmgc cef wnrv`bxe Cwmc% Cwbgnef onci na v`bmx xbwbcxg` mw vn txnqmfb v`b obebxcitrhimg) megirfmeo wg`nni g`mifxbe) mv` v`b chmimv}vn vxcgj v`b fcmi} knqbkbevw cef `bxbchnrvw na v`bwb mktnxvcev wgcqbeobxw cgxnww Enxv` cef Wnrv`Ckbxmgc% V`b Wcwjcvg`bce Vrxjb} Qrivrxb Vxcgjmeo Txnlbgv   `cw) me mvw xwv wbqbe }bcxw)8447+844=) cttimbf meovcow vn 6?= ebwvimeo qrivrxbwcv 8?? ebwvw me Wcwjcvg`bce< `mvb ibvvbxw ne fcxjoxbbe vcow) xbcfmi} qmwmhib% Gnevcgvwvrcxv%`nrwvneDrwcwj%gcma }nr wbb nx t`nvnoxct` wrg` c qrivrxb%Wmegb 3=67) Wvrcxv `cw hbbe meqniqbf me hcefmeo367)444 hmxfw na 84= wtbgmbw%Anx meanxkcvmne chnrv Jàjñifm @cjcvg` )v`b txmegmtci cvg`wmvb me Gnwvc Xmgc anx knemvnxmeoxctvnx kmoxcvmnew cef neb na v`b ab ticgbw me v`bnxif `bxb mv”w tnwwmhib vn nhwbxqb knxb v`ce nebkmiimne xctvnxw kmoxcvmeo me neb kmoxcvmne wbcwne)gimgj`bxb% Kct na Vrxjb} Qrivrxb @82”w 8446 kmoxcvmne vxcgj axnk nxmome vnGnwvc Xmgc% Amorxb 3 axnk @nrwvne) @nixn}f) Vbxx}) Hink) Wvnaabi)HIRB LC] 12<843+84?) Fbg 844?% Wvrcxv @nrwvne% Gnevmerbf ne tcob 6  Ebwibvvbx  Crorwv 8434Qnirkb 2Mwwrb 3 6 onmeo wknnv`i} revmi 6 Fbgbkhbx) `be v`b qrivrxb”w tnwmvmnew gbcwbf g`ceomeo vn v`bfboxbb v`b} `cf txbqmnrwi}%Z¸ [ Kmo`v v`b hmxf hb mkknhmim|bf> Wvrcxv cw cicxkbf%b qrivrxb cw wrttnwbf vn gnevmerb mvwkmoxcvmne vn Wnrv` Ckbxmgc% Wvrcxv env nei} cevbf vn gnexk m `mw bcxw bxb gnxxbgv)hrv m v`b qrivrxb bxb nref fbcf) `b cevbfvn xbgnqbx v`b qcirchib vxcewkmvvbx% b nei}`ntb M `cf n efmeo v`b qrivrxb cw vn rwbv`b gnnxfmecvbw Wvrcxv cw xbgbmqmeo xnkv`b wcvbiimvb% _`be M bevbxbf v`b qrivrxb”wicwv jene gnnxfmecvbw mevn wnkb kcttmeo wncxb) v`b xbwriv w`nbf v`cv mv cw xmo`vme v`b vne n Xën Gnebln) me v`b knrevcmewwnrv` n Wce Lnwb% _mv` v`nwb gnnxfmecvbwincfbf mevn k} OTW) M vnnjwnkb xmbefw mv` kb mek} gcx vn innj nx v`b hmxf% _b bxb env wrggbwwri meefmeo c qrivrxb nrvvvbf mv` ce cevbeec) hrv bfmf ef c xnnwvmeo wmvbnx qrivrxbw ebcx v`nwbgnnxfmecvbw) ibcfmeo rw vn`ntb v`cv v`b qrivrxb kmo`vhb mv` v`bk%Xbvrxemeo `nkb) Mwbev c kbwwcob vn Wvrcxvxbtnxvmeo nrx v`bnx} v`cvv`b qrivrxb kmo`v wvmii hb cimqb% Wrxb benro`)icvbx v`cv emo`v) Wvrcxv ecii} xbgbmqbf wcvbiimvbgnnxfmecvbw w`nmeo knqbkbev n v`b hmxfvncxf v`b vne n Wce Ochxmbi% b ebpv fc}) mv` v`b eb gnnxfmecvbw) M ib `nkb ne k}ne vn kcjb cenv`bx cvvbktv vn ef v`b hmxf%mw vmkb) v`b OTW ibf kb vn c gnabb cxk `bxb M mevbxqmbbf v`b nebxw cef ibcxebfv`cv ne c `mii hb}nef v`bmx cxk`nrwb) v`bxb cw cenv`bx qrivrxb xnnwvmeo wmvb% M cw omqbe tbxkmwwmne vn fxmqb v`xnro` v`b cxk vn obv cwginwb cw tnwwmhib vn v`b `mii) hrv v`b cxk xncffmfe”v obv kb ginwb benro`% M v`nro`v M”f hbbewv}kmbf revmi M nref v`cv v`b xncf cgxnww v`bcxk cw c w`nxvgrv vn v`b vne n Qrbivc fb Lnxgn `bxb M tmgjbf rt c kcme xncf%Fxmqmeo ne) xnk c w`cxt hbef me v`b kcmexncf) v`b birwmqb `mii gnrif hb wbbe xnk c`mo`bx qcevcob tnmev% Mv cw qbx} icvb me v`bknxemeo h} v`be) env c onnf vmkb n fc} vnef qrivrxbw me v`bmx xnnwv% Wn wmegb M `cqbxbicvmqbw me v`cv cxbc) M fbgmfbf vn tc} v`bkc qmwmv cef gnkb hcgj vn v`cv innjnrv tnmevicvb me v`b cbxenne `be v`b qrivrxbw nrifxbvrxe vn v`bmx xnnwvmeo ticgb% Cxnref nrx mev`b cbxenne) M fxnqb hcgj vn v`b innjnrv% Monv nrv n v`b gcx cef cijbf vn v`b bfob n v`b xncf% Env bqbe c kmervb `cf tcwwbf `bec Vrxjb} Qrivrxb b txcgvmgcii} xmo`v mexnev n kb cef cv c wimo`vi} inbx bibqcvmne%M lrwv `cf vmkb vn xcmwb k} hmengricxw cef wbbc w`me} cevbeec txnvxrfmeo xnk v`b hmxf”whcgj hbnxb v`b hmxf hboce vn `bbi cxnref vn tcww h} cocme% M xce vn v`b gcx cef oxchhbf k}gckbxc% Vn k} rvvbx ckc|bkbev cef fbimo`v)M wc v`b qrivrxb gnkmeo vncxfw kb cocmeme lrwv v`b xmo`v tnwmvmne vn hb chib vn wbbv`b vxcewkmvvbx cef v`b cevbeec ne mvw hcgj%Ciknwv vxbkhimeo) M wecttbf c gnrtib n w`nvwcw v`b hmxf tcwwbf kb cocme) cef wrxb benro`)v`b t`nvnw gibcxi} w`nbf v`b hmxf cef `mwcevbeec% _`be M `cttmi} tcwwbf ne v`b onnf ebwvn Wvrcxv icvbx v`cv fc}) niinbf h} v`b t`nvnw)`b cw ciknwv megxbfrinrw% b ebbfib me v`b`c}wvcgj `cw hbbe nref#  Btminorb% b qrivrxb @82 icvbx knqbf chmv rxv`bx vn Wcevmcon fb Trxmwgci) Gnwvc Xmgc) `bxb mv wtbev v`b mevbx) wvc}meo revmi v`bwtxmeo kmoxcvmne enxv`% b xwv 344 jk n mvw enxv`cxf kmoxcvmne cw ne 37 Ctxmi 8442vn Vmicxce me enxv`bwv Gnwvc Xmgc) v`b fc}cbx v`b xwv kmoxcvmeo qrivrxbw `cf cxxmqbfme Wcwjcvg`bce v`cv wtxmeo% H} 82 Kc})@82 xbcg`bf wnrv`bcwvbxe Ebhxcwjc `bxbmv wvc}bf hrv cttcxbevi} fmbf xnk rejenegcrwbw chnrv 6 Lri}% _`be Wvrcxv cwjbf `n `b gnrif xbtc}kb nx k} `bit) M ciknwv lnjmeoi} vnif `mk `bgnrif vxbcv kb vn c wimgb n Wcwjcvnne+hbxx} tmb) c fbimgmnrw fbwwbxv M”f hbbe mevxnfrgbfvn `be qmwmvmeo v`b gmv} n Wcwjcvnne wnkb }bcxw bcximbx%Me icvb Lcercx} 8442) env ineo cbx M”f nref @82) M onvc gcii xnk Kbicemb Biimnvv `n wcmf w`b cw c xmbef n Wvrcxv”w cef `cf lrwv cxxmqbfme Gnwvc Xmgc mv` c hmxfmeo oxnrt xnk Wcwjcvnne% W`bwcmf w`b `cf wnkbv`meo nxkb% M kbv `bx cv v`b @nvbiNggmfbevci Vnxxbknimenw `bxb w`b txbwbevbf kb mv`c lcx n vcwv} Wcwjcvnne+hbxx} lck% M wvmii `cqb v`b bktv} lcx cw c jbbtwcjb% Xbabxbegbw Kcxgn”w t`nvn na Vrxjb} Qrivrxb @82 }meo vncxf `mk mv` vxcewkmvvbx cef cevbeecw`nmeo ne vnt na v`b hmxf”w hcgj% T`nvn< © Kcxgn Wchnxën%  C Acigne Amef% Cw ma vxcgjmeo fne c wtbgmg kmoxcvmeo qrivrxb cwe”v benro`) ciknwv vn cef c`cia }bcxw icvbx) Kcxgn fmf mv cocme% Me Kc} 844?) Kcxgn cef `mw gniibcorb) @bxece Cxc}c) kcecobf vnmevbxgbtv ’Imefc‛) c kmoxcvmeo Tbxboxmeb Acigne v`cv `cf hbbe vvbf mv` c vxcewkmvvbx cef cw hbmeovxcgjbf h} v`b Wnrv`bxe Gxnww Tbxboxmeb Txnlbgv hcwbf me v`b RW% Cw mv` v`b qrivrxb @82) Kcxgn cw chibvn vcjb t`nvnw na Imefc `mib mvcw tcwwmeo v`xnro` Gnwvc Xmgcv`cv gibcxi} w`nw v`b cevbeecna v`b vxcewkmvvbx% V`mw cwgnewmfbxbf ce `mwvnxmg xwv h}v`b Tbxboxmeb Txnlbgv) v`b xwvvmkb ce}neb `cf nhwbxqbf)krg` ibww t`nvnoxct`bf)c vxcgjbf tbxboxmeb cw mvkmoxcvbf v`xnro` c gnrevx}%Gimgj`bxbvn obv v`b arii wvnx}cef t`nvnw ne v`b Wnrv`bxeGxnww Tbxboxmeb Txnlbgv”wbhwmvb cef wgxnii fne vn’Imefc Knqmeo V`xnro` GbevxciCkbxmgc‛% Kcxgn”w t`nvn na Tbxboxme Acigne ’Imefc‛ mv` cevbeec w`nmeo chnqb v`bhmxf”w hcgj% T`nvn< © Kcxgn Wchnxën%  Ebwibvvbx  Crorwv 8434Qnirkb 2Mwwrb 3 2 Re Grbevn fb \neg`nw Gnevcfn tnxKcxgn Wchnxënc @cxx} @rii:gne kcvbxmci bpvxc fb G% Wvrcxv @nrwvne }fbi Txn}bgvn fb Wbormkmbevn fbi \ntminvbGchbgmxxnln ’Wbxã gnkn hrwgcx rec corlc be re tclcx‛% Bwn bwin srb fmln G% Wvrcxv @nrwvne tnx vbiínen fbwfb wrgcwc be Wcwjcvg`bce) Gcecfã)grcefn kb iick÷ bi 36 fbfmgmbkhxb fb 8446 tmfmíefnkbsrb hrwsrb re |ntminvb gchbgmxxnlnn |neg`mg`b ’fbwctcxbgmfn‛% Wvrcxvbw re meqbwvmocfnx fbi Txn}bgvn fbWbormkmbevn fb \neg`mg`bw fbWcwjcvg`bce) } fbi Txn}bgvn fbKmoxcgm÷e fb \neg`mg`bw gne wbfbbe @cj Knrevcme) Tbeew}iqcemc)srb `c bwvcfn cemiicefn cqbwkmoxcvnxmcw be Wcwjcvg`bcefbwfb 3=67% Íi } wrw gnibocw `chëcegningcfn re vxcewkmwnx fb xcfmnfb 72 oxcknw c re tmg`÷e fb|neg`mg`b tcxc xcwvxbcx qëc wcvíimvbwr kmoxcgm÷e be bi nvnón fbwfbGcecfã c Ckíxmgc fbi Wrx% Bwvcrb ic txmkbxc ctimgcgm÷e fb revxcewkmwnx fb wcvíimvb c re tmg`÷efb |neg`mg`b%Bi |neg`mg`b ( Gcv`cxvbw crxc - bw ic kãwcktimckbevb fmwvxmhrmfc) cwë gnkn ic kãw chrefcevb)fb vnfcw icw bwtbgmbw fb cqbw fb txbwc gcxxnóbxcw% Icbwtbgmb) srb ngrxxb w÷in be bi erbqn krefn) trbfb qbxwbvce ci enxvb gnkn bi wrx fb Gcecfã } vce ci wrx gnknVmbxxc fbi Arbon be bi bpvxbkn kãw ci wrx fb Ckíxmgcfbi Wrx% Inw |neg`mg`bw vckhmíe wb begrbevxce be mwicw)gnkn Grhc } Trbxvn Xmgn be bi Kcx Gcxmhb } icw MwicwKciqmecw be bi Cviãevmgn Wrx% Inw hm÷inonw xbgnengbewbmw xc|cw n wrhbwtbgmbw fb |neg`mg`bw) megir}befn  wbtvbevxmnecimw be bi bwvb fb Enxvbckíxmgc) kbxmfmnecimw  be bi nbwvb fb Ckíxmgc fbi Enxvb(megir}befn Wcwjcvg`bce-)  |neg`mg`b be Kípmgn) tcxvbw fbiGcxmhb } Gbevxnckíxmgc) xragniimw  be bi wrx fb Ckíxmgc Gbevxci }enxvb } gbevxn fb Ckíxmgc fbi Wrx)  lnvc be Ckíxmgc fbi wrx }   cijicefmgc  be bi wrx fb Wrfckíxmgc } icw MwicwKciqmecw% Bi enkhxb gmbevëgnfbi |neg`mg`b) Gcv`cxvbw crxc )wb vxcfrgb gnkn ’bi trxmgcfnx‛)ctxntmcfn tnxsrb bi bwv÷kconfb bwvb hrmvxb trbfb ebrvxcim|cxicw hcgvbxmcw } `cwvc icw bwtnxcw fbãevxcp%Inw gmbevëgnw gnewmfbxcekmoxcvnxmcw tcxgmcibw c icw tnhicgmnebw fb |neg`mg`bw fbCkíxmgc fbi Enxvb) trbwvn srbicw tnhicgmnebw fbi enxvb kmoxce) tbxn icw tnhicgmnebw fbi wrx) be obebxci) en in `cgbe%Icw tnhicgmnebw fb ic bwtbgmb fbi bwvb fb Ckíxmgc fbiEnxvb vëtmgckbevb en kmoxce kãw ci wrx srb ic Ainxmfc%Icw tnhicgmnebw fbi nbwvb mevbxmnx qmclce cikbenw `cwvc Gninkhmc } Qbeb|rbic% Kãw fbre kmii÷e fb |neg`mg`bw be kmoxcgm÷e ‖gnewmfbxcfnw gnkn bi srb vmbeb ren fb inwwmwvbkcw fb kmoxcgm÷e cqmcx kãw bpmhibw‖`ce wmfn gnevcfnw cercikbevb be wmvmnw fbnhwbxqcgm÷e be Kípmgn) Gnwvc Xmgc } Tceckã%Bi 2 fb conwvn fb 8446) be re bwrbx|n tcxc nhvbebx kãw menxkcgm÷e cgbxgc fbioxcfn) gcrwcw } gnewbgrbegmcw fb inw qmclbwcercibw fb bwvb xctc| vce bpmvnwn) Wvrcxv }wrw gnibocw fbi Txn}bgvn fb Wbormkmbevn fb\neg`mg`bw fb Wcwjcvg`bce bsrmtcxne re|neg`mg`b lnqbe) begnevxcfn be rec gchcócfbwmbxvc gbxgc fb Xceobx) Wcwjcvg`bce)gne rec kcxgc fb cic erkbxcfc @82 } revxcewkmwnx fb xcfmn fb bebxoëc wnicx fb 72 o be wr bwtcifc Z½[% Bi hrmvxb @82 gnkbe|÷ wrkmoxcgm÷e `cgmc bi wrx bi 88 fb wbtvmbkhxb fb8446) iibo÷ c Gnwvc Xmgc bi 84 fb enqmbkhxbfb 8446) } c icw knevcócw ci wrx fb Wce Lnwí bi7 fb fmgmbkhxb% Vnfn mhc wme txnhibkcw `cwvcbi 6 fb fmgmbkhxb) grcefn icw tnwmgmnebw fbi|neg`mg`b fblcxne fb gckhmcx ci oxcfn srb in`cgëce txbqmckbevb Z¸[% ¾Wbxã srb bi cqb bwvãmeknqmim|cfc> Wvrcxv bwvchc cicxkcfn%Wb wrtneëc srb bi |neg`mg`b mhc c gnevmercx wrkmoxcgm÷e `cgmc Ckíxmgc fbi Wrx% Wvrcxv en w÷in srbxëcgnexkcx wm wrw vbknxbw bxce gnxxbgvnw) tbxn wm bi|neg`mg`b bwvchc krbxvn) srbxëc xbgrtbxcx bi qcimnwnvxcewkmwnx% Ic üemgc bwtbxce|c srb vbeëc fb begnevxcxbi hrmvxb gnewmwvëc be rvmim|cx icw gnnxfbecfcw srb Wvrcxvbwvchc xbgmhmbefn fbwfb bi wcvíimvb% Grcefn meoxbwíicw üivmkcw gnnxfbecfcw gnengmfcw fbi |neg`mg`bbe re wncxb fb kctbn) bi xbwrivcfn knwvx÷ srbwb begnevxchc be bi trbhin fb Xën Gnebln) be icwknevcócw ci wrx fb Wce Lnwí% Gne bwcw gnnxfbecfcwgcxocfcw be km OTW) iibqí ciorenw ckmonw gnekmon be Bi Txn}bgvn Kmoxcgm÷e fbi \neg`mg`b arbmemgmcfn be 8447 tnx bi Wcevrcxmn @cj Knrevcmebe Tbeew}iqcemc% @cwvc ic abg`c inw gmbevëgnwfbi wcevrcxmn } wrw gnichnxcfnxbw `ce gningcfnvxcewkmwnxbw fb xcfmn tnx wcvíimvb be 83 |neg`mg`bw)wmbvb fb biinw be Wcwjcvg`bce tnx bi oxrtn fb Wvrcxv@nrwvne) be re bwarbx|n tcxc wbormx wrw kmoxcgmnebw`cgmc bi wrx gcfc nvnón } wr kmoxcgm÷e fb xboxbwn`cgmc bi enxvb gcfc txmkcqbxc% Vckhmíe `ce bwvcfnbwvrfmcefn inw vckcónw fb icw tnhicgmnebw fbi|neg`mg`b be meqmbxen } qbxcen be wmbvb bwvcfnwfbi bwvb fb Bwvcfnw Remfnw } Gnirkhmc Hxmvãemgc)Gcecfã) cwë gnkn be Gnwvc Xmgc) Tceckã) Qbeb|rbic)Cxobevmec } icw Mwicw Kciqmecw% Wr tice bw bwvchibgbxic hcwb tcxc re bwarbx|n fb knemvnxbn c icxon tic|n)srb xbcim|cxã re wbormkmbevn xbomneci } gnevmebevcifb icw tnhicgmnebw fb bwvb gcxxnóbxn vce gnküe } gnevce cktimc fmwvxmhrgm÷e) gne ic bwtbxce|c fb bqmvcxfmwkmergmnebw gcvcwvx÷gcw be wrw tnhicgmnebw)wmkmicxbw c icw srb wb `ce txnfrgmfn be inw hrmvxbwfbi qmbln krefn be krg`cw tcxvbw fb Ãaxmgc } Cwmckbxmfmneci% Bi wborefn nhlbvmqn fb wr meqbwvmocgm÷ebw txntnxgmnecx ci tühimgn be obebxci) megir}befn inwemónw fb bwgrbic txmkcxmc) ic gctcgmfcf fb xcwvxbcxinw knqmkmbevnw fmcxmnw } bi tcxcfbxn fb bwvnwgcxxnóbxnw mktnxvcevbw bevxb Enxvb } Wrx Ckíxmgc%Be wrw txmkbxnw wmbvb cónw) 8447+844=) bi Txn}bgvn fb Wbormkmbevn fb \neg`mg`b fbWcwjcvg`bce ) trwn kcxgcw fb cic c 6?= tmg`nebwfb hrmvxb be 8?? emfnw be Wcwjcvg`bce< vmbebeibvxcw hicegcw wnhxb ticgcw qbxfb nwgrxn) aãgmikbevbqmwmhibw% Wm rwvbf qb n anvnoxcaëc re |neg`mg`b fbbwvnw) t÷eocwb be gnevcgvn gnewvrcxv%`nrwvneDrwcwj%gc% Fbwfb 3=67) Wvrcxv `c bwvcfn meqnirgxcfnbe bi cemiicfn fb 367%444 cqbw fb 84= bwtbgmbw%Tcxc kãw meanxkcgm÷e wnhxb Jàjñifm @cjcvg` ) bi txmegmtci wmvmn fb nhwbxqcgm÷e beGnwvc Xmgc tcxc bi knemvnxbn fb icw kmoxcgmnebwfb xctcgbw } ren fb inw tngnw irocxbw be bi krefnfnefb bw tnwmhib nhwbxqcx kãw fb re kmii÷e fbxctcgbw kmoxcefn be rec wnic ítngc kmoxcvnxmc)`coc gimgjcsrë% Kctc fbi xbgnxxmfn kmoxcvnxmn fbi |ntminvb gchbgmxxnln @82 be 8446fbwfb wr nxmobe c Gnwvc Xmgc% Amorxc 3 fb @nrwvne) @nixn}f) Vbxx})Hink) Wvnaabi) HIRB LC] 12<843+84?) Fmg% 844?% Wvrcxv @nrwvne%Wvrcxv @nrwvne gne bi @82 tngnfbwtríw fb srb wb ib trwn wr vxcew+kmwnx } ic ticgc be bi cic% Wvrcxv @nrw+vne mv` @82 w`nxvi} cavbx mvw vxcewkmvvbx cef meovco bxb cvvcg`bf%   Anvn< Hxbevne Vbxx} Gnevmercxã c tcomec 1   Ebwibvvbx  Crorwv 8434Qnirkb 2Mwwrb 3 1 km gcxxn tcxc hrwgcx bi cqb% En vrqmknw ípmvn hrwgcefnbi hrmvxb gne rec cevbec) tbxn begnevxcknw re wmvmnfb fbwgcewn tcxc hrmvxbw gbxgc fb bwcw gnnxfbecfcw)fãefnenw ic bwtbxce|c fb srb erbwvxn |neg`mg`b trfmbxc bwvcx gne biinw%Fb xboxbwn c gcwc) beqmí re kbewclb c Wvrcxvkbegmnecefn erbwvxc vbnxëc fb srb bi hrmvxb vnfcqëc tnfxëc bwvcx qmqn% Bbgvmqckbevb) kãw vcxfb bwc eng`b)Wvrcxv ecikbevb xbgmhm÷ gnnxfbecfcw fb wcvíimvbknwvxcefn knqmkmbevn fbi cqb `cgmc bi trbhin fb WceOchxmbi% Ci fëc wmormbevb) gne icw erbqcw gnnxfbecfcw)wcië fb gcwc tcxc `cgbx nvxn mevbevn fb begnevxcx bi cqb%Bwvc qb|) bi OTW kb iibq÷ c rec egc fb gcí fnefbbevxbqmwví c inw txntmbvcxmnw } kb fmlbxne srb wnhxb recgnimec) kãw ciiã fb wr gcwc) `chëc nvxn wmvmn fb fbwgcewnfb |ntminvbw% Kb fmbxne tbxkmwn fb kceblcx tnx icegc tcxc iibocx in kãw gbxgc tnwmhib c ic gnimec) tbxnbi gckmen en kb cgbxg÷ in wrgmbevb% Tbewí srb `chëcwmfn hinsrbcfn `cwvc srb kb fm grbevc srb bi gckmenfb ic egc bxc re cvcln ci trbhin fb Qrbivc fb Lnxgn)fnefb wcië c rec gcxxbvbxc txmegmtci%Wmormbefn bi gckmen) be rec rbxvb grxqc be icgcxxbvbxc txmegmtci) ic bwsrmqc gnimec tnfëc qbxwb fbwfbcion cwë gnkn re kmxcfnx% Tcxc bevnegbw }c bxc kr}vcxfb be ic kcócec) } en bw re hrbe knkbevn fbi fëc tcxc begnevxcx inw |ntminvbw be wr fnxkmvnxmn% Trbwvnsrb vbeon tcxmbevbw be bwc |nec) fbgmfë qmwmvcxinw }xboxbwcx c bwb kmxcfnx ci eci fb ic vcxfb) grcefn inwhrmvxbw qniqbxëce c wr irocx fb fbwgcewn% Cixbfbfnxfb icw grcvxn fb ic vcxfb) kceblí fb qrbivc ci kmxcfnx%Wcië fbi gcxxn } gckmeí `cwvc bi hnxfb fb ic gcxxbvbxc%En `chëc tcwcfn em re kmervn grcefn re |neg`mg`b qni÷ txãgvmgckbevb lrwvn fbicevb fb kë } c rec civrxcimobxckbevb mebxmnx% Ctbecw vrqb vmbktn fb bibqcxkmw hme÷grinw } qbx rec hxmiicevb cevbec srb wnhxbwciëcfb ic bwtcifc fbi cqb cevbw fb srb bi cqb bktb|cxc cfcx qrbivcw tcxc tcwcx nvxc qb|% Gnxxë ci gcxxn } vnkíkm gãkcxc% Tcxc km chwnirvn cwnkhxn } fbibmvb) qmbi |neg`mg`b qbemx `cgmc kë nvxc qb| be ic tnwmgm÷egnxxbgvc tcxc tnfbx qbx bi vxcewkmwnx } ic cevbec bewr bwtcifc% Gcwm vbkhicefn) fmwtcxí re tcx fb qbgbwgrcefn bi cqb tcw÷ rec qb| kãw) }bbgvmqckbevb) icw nvnw knwvxcxnegicxckbevb bi tãlcxn } wr cevbec%Grcefn bim|kbevb ib tcwí ichrbec envmgmc c Wvrcxv kãw vcxfbbwb fëc) wbormfn fb icw nvnw) íibwvchc gcwm megxífrin% £Wb `chëcbegnevxcfn ic corlc be bi tclcx#Btëinon% Bi |ntminvb @82wb knqm÷ kãw vcxfb re tngn`cgmc Wcevmcon fb Trxmwgci)Gnwvc Xmgc) fnefb tcw÷ bimeqmbxen) tbxkcebgmbefn `cwvcic kmoxcgm÷e fb txmkcqbxc `cgmcbi enxvb% Inw txmkbxnw 344 jkfb wr kmoxcgm÷e `cgmc bi enxvbrbxne bi 37 fb chxmi fb 8442)`cgmc Vmicxãe be bi enxnbwvb fb Gnwvc Xmgc) re fëcfbwtríw fb srb inw txmkbxnw |neg`mg`bw kmoxcvnxmnwiibocxce c Wcwjcvg`bce bwc txmkcqbxc% Tcxc bi 82fb kc}n) @82 iibo÷ ci wrxbwvb fb Ebhxcwjc fnefb tbxkcebgm÷) tbxn ctcxbevbkbevb krxm÷ fb gcrwcwfbwgnengmfcw tnx c`ë fbi 6 fb lrimn%Grcefn Wvrcxv kb txborev÷ g÷kn kb tnfxëc Anvn vnkcfc tnx Kcxgn fbi `cig÷e tbxboxmen ’Imefc‛ knwvxcefn ic cevbec% Anvn< © Kcxgn Wchnxën% Ic Hüwsrbfc fb re @cig÷e% Gnkn wm `cgbx bi wbormkmbevn fb re hrmvxb kmoxcvnxmn bwtbgëgn en arbxcwrgmbevb) gcwm fnw cónw } kbfmn kãw vcxfb) Kcxgn in `m|n nvxc qb|% Be kc}n fb 844?) Kcxgn } wr gniboc)@bxeãe Cxc}c) inoxcxne mevbxgbtvcx c ’Imefc‛) re `cig÷e tbxboxmen kmoxcvnxmn srb `chëc wmfn bsrmtcfn gnere vxcewkmwnx } bwvchc wmbefn xcwvxbcfn tnx bi Txn}bgvn Tbxboxmen fb ic Gxr| fbi Wrx) gne hcwb be inw BwvcfnwRemfnw% Gnkn gne bi |neg`mg`b @82) Kcxgn arb gctc| fb vnkcx anvnw fb Imefc srb krbwvxce gicxckbevbic cevbec fbi vxcewkmwnxkmbevxcw tcwchc tnx Gnwvc Xmgc%Bwvn arb gnewmfbxcfn gnknre ’txmkbx‛ `mwv÷xmgn tnx biTxn}bgvn Tbxboxmen) ic txmkbxcqb| srb ciormbe `chëc nhwbxqcfn)krg`n kbenw anvnoxccfn) retbxboxmen kcxgcfn kmoxcefnc vxcqíw fb re tcëw% @coc gimgjcsrë tcxc cggbfbx c ic `mwvnxmcgnktibvc } anvnw be bi wmvmn bhfbi Txn}bgvn Tbxboxmen fb ic Gxr|fbi Wrx } fbwtiãgbwb `cgmc chcln`cwvc ’Imefc Knqmeo V`xnro`Gbevxci Ckbxmgc‛ (’ImefcKnqmíefnwb c Vxcqíw fb CkíxmgcGbevxci‛-%  tcocx tnx km c}rfc) gcwm hxnkbcefn ib fmlb srb tnfëc meqmvcxkb c rec xbhcecfc fb vnxvc fb hc}cwfb Wcwjcvnne) re fbimgmnwn tnwvxb srb gnengë ci qmwmvcx bwc gmrfcf renw cónw cevbw% C ecibw fbbebxn fb 8442) tngn fbwtríw fb srb kb begnevxígne @82) xbgmhë rec iickcfc fb Kbicemb Biimnvv)srmbe fmln wbx ckmoc fb Wvrcxv } srb cgchchc fbiibocx c Gnwvc Xmgc gne re oxrtn fb nhwbxqcfnxbwfb cqbw fb Wcwjcvnne% Fmln srb vbeëc cion tcxc kë%Ic begnevxí be bi @nvbi Nggmfbevci Vnxxbknimenwfnefb kb bevxbo÷ re xcwgn fb ic wchxnwc lcibc fbhc}cw fb Wcwjcvnne% Vnfcqëc vbeon ic lcxxc qcgëcgnkn xbgrbxfn% Xbabxbegmcw Anvn vnkcfc tnx Kcxgn fbi |ntminvb gchbgmxxnln @82 knwvxcefn bi vxcewkmwnx fb xcfmn } ic cevbec wnhxb wr bwtcifc% Anvn< © Kcxgn Wchnxën% Cxbc gbxgc fb Wce Ochxmbi) Gnwvc Xmgc) fnefb Kcxgn begnevx÷ } anvnoxc÷bi @82% Anvn< © Kcxgn Wchnxën
Search
Tags
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks