Documents

ABANDONUL COPIILOR

Description
referat
Categories
Published
of 6
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
  ABANDON MATERNAL 1. DESCRIEREA FENOMENULUI (ISTORIC)Din 1989 si până în prezen  , rata abandonului maternal nu a cunoscut o scădere,  !i #i$p%ri&ă ' !res! în !i#' i*er'izării '&%ri +i ' $ăsri%r 'e #e ,&ernee !'re s-'s!!e#' #pă Re&%ie.Fen%$en ! !'ze $ipe #e % !%$pe/i'e !e 'in0e pn!ee sensi*ie 'e nei ări !'re#e-'*i' ' '#er' ' Unine' Er%pe'nă '*'n#%n $'ern' re!'$ă ! srin0enă $ăsri #e !%$*'ere +i pre&enire  Abandonarea copiilor (la naştere) reprezintă o modalitate rudimentară de gestionare anaşterilor nedorite sau neacceptate din cauze culturale sau/şi economice . rezen' s' persisen'%r în s%!ieăie $%#erne ese 0ener'ă #e '*sen' n%r ser&i!ii #e 2n!i%n're ' n%r insiii s'#e '*sen' !rii iizării %r. 3n R%$âni' !' +i în 'e !ri ' e/is' #in%#e'n' !%pii '*'n#%n'i 2ără !' '!es 2'psă i' &re%#'ă % '$p%'re în i$p +i sp'i prin !'re 'r #e&eni r'#iie s' 'r #e2ini % răsără!r'ă ' p%p%ri r%$ân. Dpă !ă#ere' !%$nis$i în 'nii 495-491 s-' sper' ' % s!ă#ere 6n'r'ă7 ' 2en%$eni#e '*'n#%n !' r$'re ' i*er'izării '&%rri%r +i ' '!!esi i*er ' !%nr'!epi&e. D'r '!es !rn s-' înâ$p'. 3n 'nii s!r+i #pă 1989 '*'n#%n ' !ăpă' #eer$inări #in !e în !e $'i!%$pe/e !'re ' 2ă! #i2i!iă 0ăsire' s%ii%r penr s!ă#ere' n$ări #e !%pii '*'n#%n'i.  Paralel a avut loc o criza de valoare şi sărăcirea profundă a unor categorii largi de populaţie. 3n '!e'+i i$p n%ie p%ii!i s%!i'e #ez&%'e 2'ă #e !%piii în #i2i!'e ' pr''$pren' &e!i%r $en'iăi !'re er' ''+'e &'%ri%r insii%n'e #e pr%e!ie #ez&%'e în'2'ră +i ! i0n%r're' i$p%r'nei 2'$iiei +i ' s'is2'!erii ne&%i%r !%pii. C%piii '*'n#%n'i în spi'e s'i%n' $ i$p în '!ese insiii. e!'re' %r prininsiire' nei $ăsri #e pr%e!ie #r' #e ' !âe&' ni ' -: 'ni.  Dezvoltarea lor normală era periclitată nu numai de îmbolnăviri dar mai ales de ignorarea   nevoilor lor de dezvoltare  .  L're''r#i&ă ' $ăsri%r #e pr%e!ie se 6;si2i!'7 !%n;n!r' în #i2eriee $%$ene p%ii!e. L'în!ep în spi'e se !%nsi#er' !ă n e/isă pers%n' !'i2i!' #ese$n' să rez%&e '!ese pr%*e$ei'r pers%n' $e#i!' er' i$i' în p%si*iiăie s'e #e iner&enie.Dpă 1989 s-' #es2iin' $e e'0ăne #e #i$ensini 2%'re $'ri  .  Amploarea abandonului fiind aceeaşi copiii răm!neau în continuare mult timp în maternităţi şi spitale de pediatrie pentrucă nu aveau unde să plece  . Ueri%r în!i#ere' e'0ăne%r ' pr%&%!' '!ee'+i *%!';e !i'r +i în!%n#iiie #ez&%ării 2%r$e%r 'ern'i&e #e pr%e!ie ('siseni $'ern'i !enre $'ern'e) penr!ă '!ese' n pe' '!%peri ne&%ie. <%!';ee sn perpee penr !ă ie+irie #in sise$ #e pr%e!ie sn pine. C%piii ră$ân ' 'sisenii $'ern'i peri%'#e !%$p'r'*ie ! !ee pere!e în!enree #e p's'$en. De!i penr n%i !'zri re*ie !re'e n%i %!ri (n%i 'siseni $'ern'i).3n prezen '*'n#%n !%pii%r s* : 'ni !%nină să 2ie % re'i'e #ră penr R%$âni' !'re' 2%s pre' pin in2en'ă #e re2%r$ee i$pe$en'e în #%$eni pr%e!iei !%pii #pă 1989.3n 'nii =55> +i =55 '*'n#%n !%pii%r s-' $'ni2es' pe '!ee'+i !%%r#%n'e !' '!$ 15 =5 >5 #e'ni. Re2%r$ee i$pe$en'e #pă 1995 r$'e #e !re're' ' n$er%'se%r sr!ri insii%n'e +i1  ser&i!ii în #%$eni pr%e!iei !%pii ' e&%' p'r'e ! 2en%$en '*'n#%nării !%pii%r #e&re$e !e $'erniăie +i spi'ee #e pe#i'rie !%nină să 2ie 60'z#ee pre#ie!e7 'e '!es%r'. enr 'nii #e re2erină =55> +i =55 s-' !%ns'' !ă 'pr%'pe 555 #e !%pii n%-năs!i sn'*'n#%n'i (în 2ie!'re #in '!e+i 'ni) în $'erniăi ' !'re se '#'0ă pese :555 #e !%pii '*'n#%n'i ('n') în spi'e?se!ii #e pe#i'rie.   n spitalele şi secţiile de pediatrie rata abandonuluie#primă numărul de copii abandonaţi la $%% de internări şi a fost de $&' în %% şi de $*'($') în %%*. F'p !ă n e/isă in#i!'%ri 'i 2en%$eni #e '*'n#%n $'ern' i$pne $ăsri #e r0enă penr !n%+ere' $'ni2esări%r !%$pe/e 'e 2en%$eni #e 'i!i #eri&ân# $ăsrie ne!es're în &e#ere' !%$*'erii '*'n#%ni $'ern'.=. CAU@ELE SI EFECTELE FENOMENULUI CAUZELE FENOMENULUI  C'zee !'re ' #s !re+ere' r'ei #e '*'n#%n $'ern' snSără!i' Ni&e s!ăz #e e#!'ieLips' %!inei s' !%n#iii i$pr%prii #e %!i Neiiz're' $ăsri%r !%nr'!epi&e +i #e p'nnin0 2'$ii' 2ie #in ne!n%+ină #'r #e !ee$'i $e %ri i0n%r'năLips' e#!'iei se/'eLips' spri;ini p'reneri s' ' 2'$iiei re'i' ! p'rener în !'z nini%r !%nsens'er%*e$ee #e sănă'e 'e !%pii ($'2%r$'ii !%n0eni'e #isr%2i!)S're' #e sănă'e ' $'$ei (*%i psii!e in2e!ie BI T<C)  EFECTELE FENOMENULUI  Cr%ni!izân#-se #e;' prin ips' $ăsri%r !%n!ree #e pre&enire +i !%$*'ere pr%*e$' 're e2e!e#e n0ă #r'ă ! !%nse!ine n n$'i 'spr' 0rpri%r #ire! '2e!'e !i 'spr' r%r $e$*ri%r s%!ieăii +reşterea numărului de copii ai străzii+reşterea delincvenţei ,uvenile+reşterea numărului de consumatori de droguri. E2e!ee '!esi 2en%$en pe er$en s!r i$pi!ă c-eltuieli materiale şi umane  penrinsii%n'iz're #'r $'i 'es !ee pe er$en n0. Dpă î$pinire' &ârsei #e 18 'ni '!e+i !%pii se&%r 0ăsi în i$p%si*ii'e' #e ' î+i 'si0r' e/isen' +i &%r în!er!' să spr'&iei's!ă 'peân# ''!i&iăi ie0'e (!%nse!inee r'$ei pe !'re % p%'ră).r%*e$' n ese % n%'e în R%$âni' '!e's' e/isân# #in peri%'#' re0i$i !%$nis.C %'e !ă ' 2%s re'iz'e $'ri pr%0rese în #%$eni pr%e!iei #repri%r prin !re're' n%r n%isr!ri insii%n'e !enr'e +i %!'e #ez&%'re' #e ser&i!ii penr !%pii +i 2'$iii în #i2i!'e+i penr pre&enire' si'ii%r #e ris!  om!nia continuă să se confrunte cu problema abandonuluicopiilor apărută şi acutizată cu mult înainte de $%. Re2%r$ee $'i $ s' $'i pin re+ie în sise$ #e pr%e!ie s%!i'ă +i #e 'sisenă$e#i!'ă în 0ener' +i #e pr%e!ie ' !%pii în spe!i' n ' '!i%n' pre#ie! în '!e's' z%nă ăsân# 2en%$en să #e&ină $'i '$p +i $'i !%$pe/. =  C%nsi$ă$ân %er'n' +i in#i2eren' 2'ă #e '!es 2en%$en 'e insiii%r s' 'e pr%2esi%ni+i%r !'re ' resp%ns'*iiăi #ire!e în pr%e!i' !%pii p% 2i ee$ene #eer$in'ne. Persistenţa acestui fenomen în toate determinările sale, care afectează direct i !e termen lun ansele co!iilor la o dez#oltare normală, reclamă cunoaterea am!lorii lui în #edereadiminuării acestuia$ >. LE,ISLATIE - (pn!e 'ri si pn!e s'*e )3n r$' 'n'izei 2en%$eni #e '*'n#%n $'ern' '$ !%ns'' !ă e/isă în!ă '!nee0is'i&e #e i$p%r'nă $';%ră. An 199 p%'e 2i !%nsi#er' % pi'ră #e %'r în pri&in' pr%e!iei #repri%r !%pii prin inr're' în &i0%'re ' Ordonanţei de ur enţă %&'())*,  !'re re0e$ene'ză în prin!ip'  protecia di!eritelor cate orii de copii ne li#ai, abandonai $ temporar sau de!initi% $ subdenumirea enerică de copii a!lai &n di!icultate . A!es '! n%r$'i& e&iă sin'0$' !%pi'*'n#%n' #in !'z' nei 'e e0i (Le0e' ?199>) în &i0%'re ' '!ee' #'ă e0e !'re r$ăre+e!'ri2i!'re' si'iei ;ri#i!e ' !%pii '*'n#%n' #e părini în insiii. C%n2%r$ pre&e#eri%r '!esei e0i se pe' 'ri*i !%pii '*'n#%n' s' #e '*'n#%n' #e % ins'nă ;#e!ă%re's!ă pe *'z' n%r !rierii +i !%n#iii #e2inie penr !' '!es' să p%'ă *ene2i!i' #e nee $ăsri #e pr%e!ie !$ 'r 2i p's'$en 2'$ii' +i '#%pi'. Dpă inr're' în &i0%'re ' e0ii $'i ss$eni%n'e $i pr%2esi%ni+i #in sise$ #e pr%e!ie ' !%pii ' !%nsi#er' !ă p% 2i n$ii abandonai    n$'i !%piii declarai #uridic abandonai  penr !ei'i !%pii '*'n#%n'ire!%$'n#ân# % n%ine $'i pin s'&'nă '!ee' #e  părăsit  . erspe!i&' #in !'re se !%n2eră '!'$ene !%pii atributul de abandonat    s' părăsi  ese '!ee' ' $'$ei?părinei. A!e'să perspe!i&ă i0n%ră +i 'să nes'n!i%n'e ;ri#i! +i $%r' pr'!i!ie #e $eninere în s're #e per2e!ă '*'n#%n're (&re$e în#en0'ă +i ' &ârse e/re$ #ei$p%r'ne) ' !%pii%r în niăi s'ni're n#e #ez&%'re' n%r$'ă ' !%pii ese pr%2n# peri!i'ă penr !ă n îi sn s'is2ă!e ne&%ie 2n#'$en'e. Le ea nr$%*%'%++  pri&in#  protecia 'i promo%area drepturilor copilului stabile'teobli aiile autorităilor administraiei locale &n arantarea 'i promo%area drepturilor copilului. A!e's'   iize'ză n%inie #e copil părăsit găsit #'r +i abandonat de mamă sri! #in '!ee'+i perspe!i&ă +i 2ără !' să e #e2ine's!ă. A '! e0is'i& !'re re0e$ene'ză '*'n#%n $'ern' ese ordinul nr %*-'%++- pri&in# coordonarea acti%ităilor de pre%enire a abandonului &n unităile sanitare care au &n structurăsecii de nou$născui 'i(sau de pediatrie . A!es' re0e$ene'ză '!i&i'e' 'siseni%r s%!i'i #in!'#r '!es%r se!ii !'re &%r r$ări #!ere' ' în#epinire ' r%r $ăsri%r pri&in# ei$in're'%ri!ări ris! #e '*'n#%n ' !%pii în niăie s'ni're. Totusi, din unitatile sanitare, mai !utinde - . au asistent social . Le islaţia actuală !ri#ind !rotecţia co!ilului nu este e/!licită în !ri#inţa modului încare ar tre0ui să se acţioneze !entru !re#enirea a0andonului în unităţi de ti! medical $ Le0is'i' n !prin#e resp%ns'*iiăi penr insiie în !ee' !e pri&e+e pr'!i!ie #e în0ri;ire '$'$ei +i !%pii. A*'n#%n !%pii%r i$e#i' #pă n'+ere s' ' !ei #in spi'e pe#i'ri!e se#'%re'ză +i 2'pi !ă $'$ee n !n%s! pr%!e#rie prin !'re !%piii %r p% ';n0e în ser&i!iie%2erie #e #ire!i' penr pr%e!i' !%pii. In i$' peri%'#' s-' in!er!' $%#i2i!'re' 'n$i%r 'spe!e si 'n$e  Adaptarea le islaiei la ne%oile persoanelor a!late &n situaie de risc de abandon maternal, >   )tabilirea unei accepiuni unitare asupra termenilor de abandon 'i copil abandonat, Elaborarea unei le i cu următoarele pre%ederi    O*i0're' $'erniăi%r să se i$pi!e în pre&enire' '*'n#%ni +i 's2e să seresp%ns'*iizeze niăie spi'i!e+i 's2e în!î DGDC-rie să p%'ă să '!i%nezeîn !%n2%r$i'e ! e0is'i'  S'n!i%n're' niăi%r spi'i!e+i-se!iie pe#i'rie +i $'erni'e !'re n ' 'n0';'n 'sisen s%!i' !%n2%r$ pre&e#eri%r e0is'iei în &i0%'re  Re0e$en're' s'r!ini%r pers%n'i $e#i!' ! pri&ire ' resp%ns'*iiăie în!'z n%-năs!i%r +i !%pii%r până în : 'ni '*'n#%n'i (e&i#en' e&%iei sării #esănă'e ' '!es%r' +i '!%r#'re' în0ri;iri%r $e#i!'e)  Cre're' %*i0'%rie #e r%%$in0-in în $'erniăi. . OLITICI IN DOMENIU 3n &e#ere' î$*nă'irii '!'i sise$ #e pr%e!ie s%!i'ă #in R%$âni' +i ' $ini$'izăriir'ei '*'n#%ni $'ern' ,&ern R%$âniei ' p%$%&' r$ă%'ree $ăsri  - Re#i$ensi%n're' $ăsri%r #e pr%e!ie s%!i'ă p'si&ă ?';%r 2in'n!i'r penr 2'$iiie ! ne&%ispe!i'e +i #in'$iz're' $ăsri%r '!i&e #e s%i#'ri'e 2'$ii'ăH -- - Re#!ere' #isp'riăi%r 2'ă#e '!!es ' resrsee #ez&%ării e/isene înre 2'$iiie #in $e#i r*'n +i !ee #in$e#i rr'H - Re#i$ensi%n're' !'#ri e0' +i insii%n' pri&in# pr%e!i' $'erniăii !re+ere' n''iăii +i re#!ere' '*'n#%ni #e !%piiH - Re#!ere' 2en%$eni &i%enei în 2'$iie !re+ere' 0r'#i #e e#!'ie +i se!ri'e 2'$ii'ăH - Sp%rire' p'ri!ipării '!i&e ' s%!ieăii !i&ie +i #ez&%'re' #r'*iă ' p'reneri'i în  *ene2i!i #ez&%ării +i pr%e!iei 2'$iiei.O i$p%r'n' 'p're 're pr%$%&'re' pr%0r'$i #e re#!ere' ' '*'n#%ni #e !%pii +i sp%rire' n''iăii '&ân# în &e#ere   '!%r#'re' nei in#e$niz'ii n're penr !re+ere' !%pii%r până ' =(>) 'ni 2e$ei%r ne'si0r'e în sise$ 'si0rări%r s%!i'e penr 2ie!'re #in pri$ii rei !%piiH   '!%r#'re' nei in#e$niz'ii n're penr !re+ere' !%pii până ' =(>) 'ni pers%'ne%r 'si0r'e !'re î+i rei' '!i&i'e' în '!es iner&' #e i$p.:. CONCLU@II SI ROUNERI rin re#!ere' n$ări #e !%piii '*'n#%n'i în $'erniăi +i se!ii #e pe#i'rie % p're #in2%n#rie p*i!e p% 2i #ire!i%n'e penr rez%&'re' !'zri%r e/isene înr-n i$p s!r +i!re're' p%si*iiăii #e ' $%i&' pers%n' spe!i'iz' #in !'#r ser&i!ii%r p*i!e #e 'sisenăs%!i'ă prin #i2erie re!%$pense.rin i$pi!'re' se!%ri n%n-0&ern'$en' se p% %2eri ser&i!ii #e % !'i'e $ $'i *nă se %*ine % !'p'!i'e #e in2%r$'re $'i $'re +i se p% 'r'0e n%i 2%n#ri. 1om!etiti#itatea în sectorul ON2$  Lp' penr 'r'0ere' #e n%i 2%n#ri &' 0ener' % !%$peiie înre %r0'niz'iie !'re #%res! să sei$pi!e.
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks