Documents

Abandonul copiilor

Description
Prezentare
Categories
Published
of 26
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
  Timișoara  2013 Universitatea de Vest Timișoara   Facultatea de Sociologie și Psihologie   Departamentul de Asistență Socială    NOȚIUNEA DE ABANDON AL COPIILOR    ABANDON   =„părăsire împotriva regulilormorale și a obligațiilor materiale a copiilor,familiei etc. ”  (DEX) ABANDON DE FAMILIE =  „   părăsirea  familiei, a copiilor de către persoana care are obligația   legală de a-i  întreține”  (DEX)  „ Copil abandonat este acel copil ai cărui   părinţi biologici renunţă la asumarea responsabilităţii îngrijirii şi satisfaceriinevoilor fundamentale de dezvoltare alecopilului, separându-se fizic de acesta, înainte ca această responsabilitate să fie preluată de o instituţie   abilitată . ”    (UNICEF –    „Situația abandonului copiilor în România”)    NOȚIUNEA DE ABANDON AL COPIILOR     „  Abandonul deschis este definit ca părăsirea  cu bună   ştiinţă a unui copil de părintele   său,  care poate fi identificat şi a cărui   intenţie nueste de a se întoarce ci de a respinge voit răspunderea   părintească . Mai mult, niciunalt membru al familiei nu poate sau nu vrea să - şi asume răspunderea de părinte   şi   să   aibă   grijă de copil. ”     „  Abandonul secret  este definit ca părăsirea însecret a copilului de catre părintele   său, carenu poate fi identificat şi a cărui   intenţie nueste de a se întoarce, ci de a respinge înmod voit şi în mod anonim răspunderea   părintească . ”    Definiții date în cadrul proiectului Daphne finanțat deUniunea Europeană cu privire la abandonul copiilor în țări  membre UE  FORME DE ABANDON AL COPIILOR   Abandon în maternitate  Abandon în spital/ secție de pediatrie  Abandon în alte locuri decât unitățile  sanitare (UNICEF –    „Situația abandonului copiilor în România”)  
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks