Documents

articulator cu arc facial.pdf

Description
DESIGN: GRAFIKWERKE.DE KARL HEDWIG ã PRODUSE ŞI CURSURI Produse inovative pentru medicina şi tehnica dentară Stand de transfer multifuncţional Arc facial de transfer şi analiză
Categories
Published
of 6
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
  KARL HEDWIG ã PRODUSE Ş I CURSURI Stand de transfer multifunc ţ ional Arc facial de transfer ş i analiz ă  WWW.DENTALSOLUTIONS.RO Produse inovative pentru medicina ş i tehnica dentar ă   Introducere Problematica transferului: Asimetria craniului  „No-body is perfect“ ş i nimeni nu este simetric. Folosirea conductului auditiv ca punct dorsal de fixare al arcului facial (Fig.1), duce la înclina ţ ia ş i deplasarea modelului  în articulator fa ţă  de mai multe axe ş i planuri anatomice (Fig.2). Deoarece tridimensional v ă zut axa (ipotetic ă ) care une ş te condilii, amplasat ă  de asemeni asimetric în craniu (Fig.3), devine una simetric ă  în articulator (Fig.4), îns ă  în acela ş i timp modific ă m rela ţ ia maxilarului fa ţă  de craniu. Maxilarul transferat astfel îngreuneaz ă  reabilitarea din punct de vedere estetic, dar ş i func ţ ional. Axele din ţ ilor, mijlocul ş i planul ocluzal nu se mai pot aprecia în m ă sura corect ă , iar func ţ iunea (Fig.5) se simuleaz ă  diferit fa ţă  de cea din cavitatea bucal ă .HeadLines, arcul facial care nu se fixeaz ă  în conductul auditiv, respect ă  asimetria craniului ş i se orienteaz ă  dup ă  planuri func ţ ionale ş i axe anatomice (Fig.6). Cunoa ş te ţ i situa ţ ia în care lucrarea protetic ă  arat ă  simetric ş i perfect în articulator, dar în cavitatea bucal ă  arat ă  cu totul altfel? Axele incisivilor nu corespund cu linia median ă   ş i planul ocluzal nu are înclina ţ ia pe care o are în articulator? Sau lucrarea se întoarce în laborator fiindc ă  func ţ iunea ei  în cavitatea bucal ă  nu corespunde cu cea din articulator. Pentru a evita asemenea situa ţ ii este nevoie de un sistem de transfer care u ş ureaz ă  colaborarea ş i comunicarea dintre cabinet ş i laborator. Cu HIP-Mount ş i HeadLines orientarea modelelor în articulator devine o adev ă rat ă  purt ă toare de informa ţ ii.Dar prin ce se deosebe ş te acest sistem de metodele clasice de transfer? HIP-MOUNT & HEADLINES sunt produse patentate de firma MEDIPLUS (GERMANIA), importate în România  în exclusivitate de DENTALSOLUTIONS.     .. La revedere ax ă  balama terminal ă  ! Maxilarul transferat cu arcul facial clasic se monteaz ă  în articulator în pozi ţ ia în care s-ar potrivi la mandibul ă , dac ă  aceasta ar fi în pozi ţ ie retral ă  (posterioar ă   ş i superioar ă ) unde efectueaz ă  o mi ş care pur ă  de rota ţ ie. Aceast ă  pozi ţ ie permite o modificare vertical ă  în articulator cu un vector de 60º cu referin ţă  la planul ocluzal ideal (Fig.7).M ă sur ă ri in vivo efectuate de Ogawa [1] în 1996 au demonstrat c ă  mi ş c ă rile verticale nemanipulate se realizeaz ă  cu un vector de ~ 86º cu referin ţă  la planul ocluzal ideal, paralel cu planul Camper. Dac ă  din acest punct de vedere definim un centru de rota ţ ie al mandibulei in vivo, acesta se va afla  în zona mastoidului (Fig.8), a ş a cum a fost expus ş i de Benett [2] în 1908 ş i Gyzi [3] în 1926.HIP-Mount asigur ă  pozi ţ ionarea modelelor la elementele de ghidaj ale articulatorului, în modul care permite mi ş c ă ri verticale ş i orizontale cu vectori mai apropia ţ i celor din cavitatea bucal ă  (Fig.6 ş i 8). &  Pentru aprofundarea acestei tematici recomand ă m participarea la cursul de perfec ţ ionare profesional ă : Transferul – modalit ăţ i de transfer, analiz ă   ş i comunica ţ ie între cabinet ş i laborator. [1] Ogawa T, Koyano K, Suetsugu T.: The relationship between inclination of the occlusal plane and jaw closing path. J Prosthet Dent. 1996 Dec;76(6):576-80 [2] Bennet, NG: A contribution to the study of the movement of the mandible. Proc R Soc Med, 1908 [3] Gysi A: The problem of articulation. Dent Cosmos 1910:52:1-19   I  n  f o  r  m  a    ţ    i  i   p e   v e  r s o 1 2 67 4 3 5 8   WWW.DENTALSOLUTIONS.RO Stand de transfer multifunc ţ ional pentru laborator Sistemul patentat pentru orientarea exact ă  a maxilarului în articulator dup ă  axe ş i planuri anatomice, independent de axa ş arnier postulat ă  pentru un maximum de control asupra func ţ ionalit ăţ ii ocluzale. Montaj HIP la edentatul total, în Artex ® Controlul pozi ţ iei de montaj cu Vector-Analyzer  Inclusiv plac ă  transfer HIP cu repere reglabileTije laterale demontabile pentru confec ţ ionare val de ocluzieReglaj dublu telescopat pentru compen-sarea diferen ţ elor verticale de construc ţ ie ale articulatoarelorFixare magnetic ă  pentru Artex ® , Protar ®. Fixare prin în ş urubare pentru Artex ® , SAM ® , Whip Mix ® , Panadent ® Planul HIP Hamuli* – Incisive – Papilla  împreun ă  cu rafeul palatin sunt repere pentru orientarea modelului pe placa de transfer HIP. * ş an ţ ul retrotuberozitar Prin utilizarea standului HIP-Mount orizontala corespunde cu planul Camper, respectiv linia bipupilar ă ; mijlocul articu-latorului corespunde cu mijlocul craniului, respectiv mijlocul maxilarului. Maxilarul nu este montat prin rotire ci este ordonat cu rafeul palatin pe planul mediosagital, analog situa ţ iei reale a pacientului.O u ş urare enorm ă  pentru creativitatea tehnicianului în labo-rator, deoarece acum are repere fixe pentru reabilit ă ri este-tice ş i func ţ ionale. Planuri ocluzale pr ă bu ş ite, axe dentare  înclinate (neinten ţ ionat), linia interincisiv ă  deviat ă  apar ţ in cu acest sistem trecutului.Cu montajul HIP-Mount se pot simula vectori în a ş a fel ca rela ţ ia arcadelor la mi ş c ă ri în vertical ă   ş i orizontal ă  s ă  fie mult mai apropiat ă  situa ţ iei in vivo, deoarece pozi ţ ia mode-lului în articulator devine parte din programarea acestuia. Erori la modific ă ri în dimensiunea vertical ă  sunt minimalizate ş i interferen ţ e în ocluzia dinamic ă  sunt depistate u ş or. Mai bine depist ă m mai multe interferen ţ e ocluzale, decât una prea pu ţ in. Montaj HIP la dentat, în Protar  ® Totul simplu, logic, controlabil cu un minim de timp investit la momentul potrivit - înainte de a începe cu lucrarea protetic ă .   DOU Ă  SISTEME – MULTE POSIBILIT ĂŢ I DE ÎNTREBUIN Ţ ARE  HIP-MOUNT Ş I HEADLINES ÎN FOLOSIREA PRACTIC Ă Realizarea unui registrat de control cu HIP-CheckAnaliza arcadei maxilare cu HIP-Analyzer Confec ţ ionarea protezei totale cu calota R 200 HL-Transfer Dispozitiv pentru standul HIP-Mount care permite orientarea maxilarului cu ajutorul registratului orto-cranial de transfer, realizat cu arcul HeadLines. HIP-Analyzer Ş ablon pentru analiza simetriei în arcada maxilar ă , cu referin ţă  la planul HIP ş i planul mediosagital. HIP-Check Permite realizarea unui registrat în articulator, pentru controlul in vivo cu HeadLines a pozi ţ iei maxilarului articulat cu tehnica HIP, cu referin ţă  la planurile ş i axele anatomice. Calota R 200 Calot ă  pentru protetica total ă ; u ş ureaz ă  montarea din ţ ilor laterali în curb ă tura planului de ocluzie. Borderlock – linguri autoclavabile Ideal pentru amprentarea ş an ţ urilor retrotuberozitare, zone relevante orient ă rii maxilarului dup ă  planul HIP. Para Split 2 Splitcast pentru deplasarea controlat ă  a pozi ţ iei de montaj în articulator. Vector-Analyzer Ş ablon transparent pentru orientarea maxilarului în articulator cu referin ţă  la unghiul de inser ţ ie (80º pân ă  la 90º) al mandibulei  în planul ocluzal. Etichete HeadLines   Etichete pentru documenta ţ ia diagnostic ă . Se pot lipi ulterior în fi ş a pacientului. ACCESORII PENTRU MULTIFUNC Ţ IONALITATEA SISTEMULUI
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks