Internet & Web

AUTORIZIM.skender koci

Description
hi
Categories
Published
of 1
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
  AUTORIZIM PER PERFAQESIM :    Në mbështetje të neneve 64-77 te Kodit Civil,te nenit 96 te Kodit te Procedures Civile. Vendosa : Autorizimin e z.Skender Koci,me dokument identifikimi nr.031644907 ,me nr. personal F90205068N,me cilesine e Qiramarresit ,te lidhe Kontrate Nenqiraje me palet e treta ,per  pasurine me nr. 4/722,ZK. 8150 , me siperfaqe 74 m2 ,Truall,prone e Komunitetit Mysliman te Shqiperise , ndodhur ne Rr “Hoxha Tahsim.Kon trata e Nenqirase lidhet veten per siperfaqen 30 m2. Autorizohet Z.Koci të kryej te gjitha veprimet e nevojshme me objektin e sipercituar . Myftiu Ylli GURRA
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks