Graphic Art

Keistimewaan al-Arba'in al-Nawawiyyah Sebagai Bahan Pendidikan Masyarakat

Description
Keistimewaan al-Arba'in al-Nawawiyyah Sebagai Bahan Pendidikan Masyarakat
Categories
Published
of 10
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
  KEISTIMEWAAN  AL-ARBA‘  I  N AL-NAWAWIYYAH   SEBAGAI BAHAN PENDIDIKANISLAM Oleh : Rosni Wazir Pensyarah, Jabatan al-Quran dan al-Sunnah, Akademi Islam, Kole !ni"ersiti Islam Antaraban#sa Selan#or $K!IS%Al-Arba&in al-'a(a(iyyah adalah sebuah karya hadith yan# terkenalsehin##a menda)at )erhatian luar biasa dari khalayak )emba*a+ Serin#menadi )ilihan seba#ai bahan ba*aan sama ada se*ara ormalatau tidak ormal+ Penulisan ini akan melihat ke)ada keistime(aan serta keunikanyan# ada )adanya+ PENDAHULUAN Penyusunan karya berbentuk al-Arba‘  u n  $him)unan . buah hadith% ini menda)at )erhatian yan#luar biasa di kalan#an masyarakat Islam sehin##a bilan#annya tidak mam)u ditentukan se*ara elasdan te)at+ Inilah isyarat yan# da)at diahami dari)ada kata-kata al-'a(a( i  di dalammukaddimahnya yan# berbunyi : /0elah menyusun !lama&-ulama& berkaitan bab ini deretan karyayan# tidak mam)u ditentukan bilan#annya12+ 3  Ia bukan sahaa san#at banyak bilan#annya, bahkan berbeza-berbeza )endekatan dan tum)uannya menadikan ia san#at menarik untuk dikai+Palin# menarik )erhatian adalah karya al-Arba’in  yan# disusun oleh al-'a(a(i sehin##a dikenaliseba#ai al-Arba’in al-Nawawiyyah + Ia amat terkenal dan diteremahkan ke dalam )elba#ai bahasaserata dunia+ Ia mem)unyai )elba#ai keistime(aan yan# membuatkannya menadi utama setia)#olon#an+ Ia sama ada berkaitan den#an metodolo#i, kriteria )emilihan hadis serta to)ik utamanya+ 3  4a h y a  bin Shara al-5 i n al-'a(a( i  $t+t%,  Matn al-Arba‘  i n al-Nawawiyyah fi al-A ha d  i th al- S a hih ah biShar  h  al- Ha  f  iz   al-Kab i r Ya h  y a  bin Sharaf al-D i n al-Nawaw i  ,  Pulau Pinan#, 6alaysia : 6aktabah (a6a t  ba7ah 5 a r al-6a7 a ri, h+8+ 3  PENYUSUNAN  AL-ARBA’IN AL-NAWAWIYYAH. 0auk sebenar ba#i karya ini adalah / al-Arba‘  i n f  i  Mab a n i  al-Isl  a m wa Qaw a ‘id al-A h k  a m 2 9 ,teta)i ia lebih dikenali seba#ai al-Arba‘  i n al-Nawawiyyah  nisbah ke)ada )en#aran#nya al-'a(a( i 8 , dan ia ham)ir-ham)ir tidak dikenali ke*uali den#an nama ini  + Karya ini telah disem)urnakan oleh al-'a(a( i  )ada malam Khamis, 9 Jamadil A(al tahun ;;<=irah bersamaan 9 Januari 39. 6asihi+ >  Ia men#andun#i 9 buah hadis teta)i dinamakan / al- Arba‘  i n 2 yan# bermaksud /em)at )uluh2+ Penelasan tentan# hal ini boleh diahami dari)ada kata-kata Sheikh al-7!thaymin di dalam mukaddimahnya : /al-'a(a( i  telah men#aran# banyak karya dan di antara yan# terbaik adalahkarya ini al-Arba‘  i n al-Nawawiyyah + Ia sebenarnya bukan . teta)i 9 buah+ 'amun be#itu, oran# Arab telah men#hazakan yan# sukar disebut danmeman##ilnya / al-Arba‘  i n 2+ 0idak menadi isu sekiranya lebih satu atau duamahu)un kuran# satu atau dua+2 ; 0erda)at  aktor utama yan# mendoron# al-'a(a( i  menyusun al-Arba‘  i n nya :3+6enda)at ins)irasi dari)ada hadis 'abi 6uhammad   berkenaan kelebihan oran# yan#men#haaz . buah hadis+9+6en#ikut eak lan#kah ulama&-ulama& terdahulu yan# menyusun al-Arba‘  u n +8+6enyam)aikan hadis-hadis 'abi ke)ada umat manusia untuk dihaaz, dihayati,diahami dan diamalkan++6elakukan khidmat )ada Islam dan umatnya+ 9  Ini adalah nama yan# disebut oleh al-'a(a( i  di dalam syarah S a hih  Muslim + Sila lihat 4ahy a  bin Shara al-5 i n al-'a(a( i  $3?<%, al-Minh a  j fi Shar  h al-Muslim l  i al-Nawaw i , +, *+9, @eir  u t : 5 a r al-Ihy a & al-0ur  a th, h+3..+ 8  Ibn 6ulin i  $9..>%, al-Mu‘  i n ‘ala afahhum al-Arba‘  i n , 7Abd al-7Al 6us7ad $ tah! i ! %, *et+3, Kaherah : al-B a r  u  al-Khaditihiyyah, h+ 38+   A h mad 7Abd al-7Aziz Q a sim al-=ad a d $3??9%, al-Im a m al-Nawaw i  wa Atharuh f  i  al- H ad  i th wa ‘"l  u muh, @eir  u t : 5 a r al-@asy a &ir al-Islamiyyah, h+8.+ >  Al-Sheikh 7Abd al-7Az i z Ibrah i m bin Q a sim $9...%, al-Dal  i l al-Mutun al-‘Ilmiyyah, Riya d  # 5 a r    al-Som i 7 i li al-'asyr (a al-0a(zi7, h+9?+ Cihat u#a 5r+ 6usta  a al-@u#ho dan 6uhy al-5 i n al-6isto $3??;%, al-$  a  f  i  f  i  Shar  h  al-Arba‘  i n al-Nawaw i  ,  *+?, @eir  u t : 5 a r Ibn Kath i r, h+8+ ;  Al-Sheikh 6u h ammad Sa lih li al-7!thaymin $9.33%, Shar  h  al-Arba7 i n li al-7!thaymin, halamanmukaddimah, (((+ibnothaimeen+*om, 93 Se)tember 9.33+ 9  METODOLOGI AL-NAWAW I . Al-'a(a( i  telah berkata di dalam mukaddimahnya : /5i dalam )enyusunan al-Arba‘  i n ini akukonsisten den#an hadis-hadis yan# s a hih  dan sebaha#ian besarnya dari)ada S a hih  al-%ukh ari   dan  Muslim + Aku u#a telah menin##alkan  sanad-sanad  nya untuk memudahkan )roses haazan danmemaksimum manaatnya D den#an izin Allah   D kemudian aku ikuti den#an )eneran#an terhada)laaz-laaz yan# sukar+2@erdasarkan ke)ada kata-kata al-'a(a( i  tersebut, da)at diahami baha(a metodolo#i beliauadalah seba#aimana berikut :3+=adis-hadis yan# s a hih +9+Sebaha#ian besar hadis-hadis yan# diambil adalah dari)ada S a hih  al-%ukh ari   dan  Muslim +8+ Sanad-sanad   hadis tersebut dihazakan++6enelaskan makna-makna hadis yan# sukar+ KEISTIMEWAAN  AL-ARBA’IN AL-NAWAWIYYAH  .  Al-Arba‘  i n al-Nawawiyyah  bukanlah karya al-Arba‘  u n  yan# )ertama, bahkan san#at banyak karyaseum)amanya telah dihasilkan sebelum itu, teta)i kena)akah ia amat menonol berbandin# yan#lain serta beraya menarik sebe#itu ramai )eminat di seluruh duniaE Al-Sheikh Ibn al-7!thaymin berkata dalam mukaddimah syarah al-Arba‘  i n al-Nawawiyyah nya :/Fahirnya D Allah   u#alah yan# 6aha 6en#etahui- baha(a al-'a(a( i  meru)akan seikhlas-ikhlasmanusia di dalam )enulisannya+ Karyanya ini telah berkemban# keseluruh dunia sehin##a dida)atiham)ir tiada masid yan# tidak memba*a kitabnya iaitu  &iy ad   al- Sa li hi n + Kehebatan yan# ditem)aoleh al-'a(a( i  ini kembali ke)ada niatnya yan# ikhlas dan su*i+2  Ja(a)an ke)ada )ersoalan di atas boleh dilihat )ada metodolo#i al-'a(a(i serta hadith-hadith )ilihannya, ini adalah keistime(aannya : 1.Hadis-hadis di dalamnya adalah !"!n#$%  jaw a mi’    al-kalim .   Al-Sheikh 6u h ammad Sa lih li al-7!thaymin $9.33%, '()*it  +, h+8+ 8   +aw a mi’ al-Kalim  adalah satu keistime(aan yan# dikurniakan oleh Allah ke)ada sabda-sabda 'abi6uhammad  + Ia )ada asasnya adalah seba#ai yan# disabdakan oleh ba#inda Rasulullah   :   نلا   ع   هنع   هلا   ىضر   ةي   بأ   ع  كلا   او    ب  !"#  ب  $   %&' <  +awami’ al-Kalim  seba#aimana )enda)at Imam al-Fuhri baha(a : / Ia adalah ba#aimana Allah  men#um)ulkan ba#i 'abi 6uhammad   urusan-urusan yan# banyak tertulis dalam kitab-kitabsebelumnya hanya den#an satu atau dua urusan sahaa+2 Seseten#ah ulama lain )ulamentakrikannya seba#ai /Kalimat yan# rin#kas, namun men#andun#i makna yan# banyak, )adatdan mendalam+2   =adis-hadis yan# di)ilih oleh al-'a(a(i di dalam al-Arba‘  i n nya adalah yan# berbentuk  jaw a mi’ al-kalim , rin#kas teta)i )adat dan men#andun#i maksud yan# )entin#+ @ukan itu sahaa, malahan  sanad-sanad   hadith ini dihazakan dan elas dinyatakan oleh al-'a(a(i baha(a ia untuk memudahkan haazan+ Pendekatan hadis sebe#ini amat mesra )emba*a, senan# diahami dan itumaksudnya+ Sekiranya di)erhatikan hanya  dari)ada 9 buah hadis yan# sedikit )anan#, manakalaselebihnya adalah )endek-)endek sahaa+ @a#i masyarakat a(am, ia ternyat amat senan# untuk di)elaari, diahami dan dihaaz, terutama ba#i mereka yan# baru berinak den#an hadis 'abi  + &.Hadis-hadis di dalamnya dian''a( )l!h $lama* s!a'ai m!li($#i +)%$s $#ama a,a"anIslam s!(a"$h sa#$ (!"#i'a a#a$ sa#$ (!"!m(a#nya.    Isi kandun#an utamanya adalah berkaitan den#an )erkara-)erkara yan# seharusnya diketahui olehumat Islam+ Al-'a(a(i mem)er*ayai baha(a kesemua hadis-hadis tersebut amat )entin# untuk dihayati oleh manusia+ Ini telah beliau nyatakan dalam )enutu) mukaddimahnya :/6aka seharusnyalah ba#i setia) oran# yan# men#hara)kankesenan#an Akhirat untuk men#enal hadis-hadis ini kerana semuanya <   =adis ri(ayat al-@ukh a(i  dan 6uslim+ Sila lihat Al- )a i *  Ab i 7Abd Allah 6u h ammad bin Isma7 i l binIbrah i m bin al-6u#h i rah bin @ardizbah al-@ukh a(i   $9...%, S a hih  al-%ukh ari , 6aus u 7ah al- ) ad i th al-Shar  i  al-Kutub al-Sittah, Sa lih bin 7Abd al-7Az i z 6u h ammad bin Ibrah i m 7Al i  Sheikh $ed+%  , Kit a  b al-al-0a7b i r,@ a  b al-6a  a tih bi al-4ad, no+.38, Saudi Arabia : 5 a r al-Sal a m, h+><>+ al-Im a m al- )a i *  Ab i  al-=us a+ n 6uslim bin al-=a a   bin 6usl i m al-Qushair  i  al-'aysab u(i  $9...%, S a hih  Muslim , 6aus u 7ah al- ) ad i th al-Shar  i  al-Kutub al-Sittah, Sa lih bin 7Abd al-7Az i z 6u h ammad bin Ibrah i m7Al i  Sheikh $ed+%  , Kit a  b al-6as a  id (a al-6a( a di&, @ a  b al-6asaid (a al-6a( a di& al-Sol a h, no+33;,Saudi Arabia : 5 a r al-Sal a m, h+>?+Sila lihat komentar al-@ukhari a)abila men#ulas hadisnya+   Sila lihat Al- )a i *  Ab i 7Abd Allah 6u h ammad bin Isma7 i l bin Ibrah i m bin al-6u#h i rah bin @ardizbah al-@ukh a(i   $9...%, S a hih  al-%ukh ari , 6aus u 7ah al- ) ad i th al-Shar  i  al-Kutub al-Sittah, Sa lih bin 7Abd al-7Az i z 6u h ammad bin Ibrah i m 7Al i  Sheikh $ed+%  ,  Kit a  bal-0a7b i r, @ a  b al-6a  a tih i al-4add, no+.38, Saudi Arabia : 5 a r al-Sal a m, h+ ><>+ ?  Sila lihat A h mad 7Abd al-7Az i z Qas i m al-=ad a d $3??9%, '(*it), h+9<+   men*aku)i hal-hal yan# san#at )entin# dan memberi )enekananke)ada ketaatan yan# maksimum+ Ia adalah amat elas ba#i oran#yan# mentadabburnya+2 3. A h mad 7Abd al-7Az i z Qas i m al-=ad a d berkata : /Setia) hadisnya meru)akan kaedah yan# besar dalam kaedah-kaedah Islam dan ba#i seseoran# yan# in#in menuu ke Akhirat, maka (aibmen#etahui hadis-hadis ini, bahkan akan memba(a ke)ada ketaatan+2 33 Pilihan hadis yan# dibuat oleh al-'a(a(i ini bermula dari keahaman baha(a semua )erkara )erlu bermula den#an hati dan niat yan# ikhlas kerana Allah 0aala untuk memastikan semua amalan yan#dilakukan sele)as ini diterima-'ya+ Ini diikuti den#an )en#aaran tentan# )erkara yan# )alin# asasdalam Islam iaitu Islam, iman dan ihsan+ 6anusia u#a harus memahami tentan# )en*i)taan dirimereka sendiri su)aya sentiasa sedar dari mana mereka datan# dan kemana mereka akan )er#iakhirnya+ Oleh itu hidu)lah di dunia ini den#an aturan dan undan#-undan# Allah 0aala, menauhiyan# mun#kar dan menin##alkan yan# syuhbat+ Ini adalah tidak sukar kerana halal dan haram ituadalah elas dan ia akan meadi lebih mudah sekiranya manusia salin# nasihat dan menasihati antarasatu sama lain serta men#hormati maruah dan kehormatan oran# lain+ Al-'a(a(i u#a in#in mene#askan baha(a Islam itu mudah teta)i hanya doa dari mereka yan#menauhi harta dari unsur haram sahaa yan# diterima+ =adis-hadis ini u#a memberi )enekanantentan# siat mahabbah dan )ersaudaraan yan# diikat dne#an iman dan Islam, men#hormati tetamudan iran den#an mena#a )ertuturan, sentiasa menahan siat marah dan berbuat ihsan serta an#ansesekali berlaku zalim, mena#a siat malu, sentiasa istiamah dalam melakukan semua )erkara,sentiasa bersedekah, sentiasa bertaarrub dan menda)atkan *inta Allah+ 6eletakkan dunia seba#ailandasan ke akhirat serta )asti ada balasan ba#i mereka yan# melam)aui hudud Allah+ A)abila memba*a hadith-hadith ini, manusia akan men#erti baha(a alan ke)ada kebaikan adalahsan#at banyak be#itu u#a den#an nikmat Allah+ Palin# )entin# adalah sentiasa ber)e#an# den#ansunnah Rasul, membenteras kemun#karan dan menyeru kebaikan+ 0on##ak iman adalah den#anmen#ikuti syariat Allah dan sekiranya tersasar dari landasan yan# benar an#an takut untuk kembalikerana keam)unan Allah itu amat luas+ 3.    Ibid) 33   Sila lihat A h mad 7Abd al-7Az i z Qas i m al-=ad a d $3??9%, '()*it),  hm+9<+ >
Search
Tags
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks