Games & Puzzles

Murat Durukan, OLBA: HANEDANLIK ve SONRASI

Description
with an English summary: OLBA: DYNASTY and BEYOND
Published
of 174
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Related Documents
Share
Transcript
  MURAT DURUKAN OLBA HANEDANLIK ve SONRASI OLBA DYNASTY and BEYOND MERS İ N 2 19  Olba Hanedanlık ve Sonrası 2  Olba Hanedanlık ve Sonrası 3 Murat DURUKAN OLBA HANEDANLIK ve SONRASI With an English Summary OLBA DYNASTY and BEYOND MERSİN 2019  Olba Hanedanlık ve Sonrası 4 Prof. Dr. Murat DURUKAN, Mersin Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi isbn: 978-605-245-460-2 © Kaynak Göstermek Kaydıyla Alıntı Yapılabilir  Olba Hanedanlık ve Sonrası 5 İÇİNDEKİLER Önsöz 7 Giriş 9 Contents 15 Summary 17 I.Bölüm: Anadolu’da Bilinen Tek Pan Tapınağı: Dağlık Kilikia’da, Korykos Kenti Yakınlarındaki Korykion Antron  23 Sorular, Sorunlar 23 Arayışlar 24 Dağlık Kilikia’daki Pan Tapınağı: Korykion Antron 25 Delphi’de Bulunan Pan Tapınağı: Korykion Antron 28 Paneas (Caesarea Philippi/Banias) Pan Kutsal Alanı 31 Kilikia’daki Korykion Antron’da Var Olan Diğer Kültler 32 Nympheler 34 Hermes 36 Zeus 37 Nemesis 38 Pan Kültünde Var Olan Ritüeller 39 Korykion Antron’daki İsim Listesi 42 İsim Listesi Hakkında Bugüne Kadar Yapılan Yorumlar ve Kabullenmeler 42 İsim Listesi Üzerine Yeni Bir Yorum 46 Pan Kültünün Korykos’a ve Korykion Antron’a Yerleşme Süreci Üzerine İzlenimler 48 Korykion Antron’daki Yapılaşma Süreci: Yapıların Tanımı ve İsim Listesinin Tarihlenmesi 56 Korykion Antron’daki Tapınak Hangi Tanrıya/Tanrılara Adanmıştı 65 Korykion Antron’da Pan Kültü İle İlişkili Dini Kutlamaların Takvimi 67 Pan Kültünün Aydınlattığı Diğer Konular 68 Korykos Adının Kaynağı 68 Olba Bölgesinde Rastlanan Phallos Kabartmaları 69 Adamkayalar’da Pan Kültü İle İlişkili İpuçları 70 II. Bölüm: Apamea Anlaşmasında Roma’nın Stratejisi, Kilikia Korsanlarının Ortaya   Çıkışı ve Olba Bölgesinde İnşa Edilen Savunma Mimarisi Arasındaki İlişkiler  75 Toroslar ve Akdeniz’deki Sınır Düzenlemeleri 76 Apamea Anlaşmasının Yarattığı Algı 79
Search
Tags
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks